<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 6 18, 2005

No. 0365(Tinh Tấn dịch)
Chư Tăng tại Monywa khổ sở vì dịch tả

Được viết bởi Myo Gyi, Mizzima News
Ngày 17 tháng 6, 2005

Khoảng chín mươi vị Tăng của Tu Viện Phật Giáo Maha Zawtikayama ở Thành Phố Monywa, trung tâm Miến Điện, đã chịu đau đớn trong một trường hợp bệnh dịch tả trầm trọng và đã được nội khoa điều trị.
Cơn bệnh dịch tả này, đã tạo ra hoang mang giữa Chư Tăng của tu viện lớn nhất ở Monywa, bắt đầu ngày 12 tháng 6 sau khi Chư Tăng thuật lại là đã thọ thực những trái cây “cũ và chín muồi”.
Hôm qua, một vị Tăng tại tu viện nói: “ Tình trạng bây giờ không đến nổi nào. Vài vị Tăng đã được phép trở về tu viện.”
Một bác sĩ hướng dẫn một nhóm cán bộ y tế đã mở một trạm cấp cứu bên trong khu vực tu viện cho các Chư Tăng bị bệnh. Ngoài ra, vài vị tăng đang được điều trị tại bệnh viện dân sự ở Monywa.
Theo tường trình, ngoài 74 vị Tăng được điều trị tại trạm cấp cứu, trên 30 vị đã trở về tu viện sau 3 – 4 ngày chữa bệnh. Trong khi đó, 8 vị trong số 13 vị Tăng được đưa đến bệnh viện dân sự đã phục hồi sức khỏe.
Gần đây, có ít nhất 3 tử vong được tường trình ở quận Myaing trong trung tâm Miến Điện, nguyên nhân do cơn bệnh dịch tả tương tợ.

(tinhtan dich)

Monks in Monywa Suffer From Cholera

Myo Gyi
Mizzima News (www.mizzima.com)
June 17, 2005

About ninety monks of Maha Zawtikayama Buddhist Monastery in Monywa Town, central Burma, suffered from a severe case of cholera and have been given medical treatment.

The cholera case, which created panic among the monks of Monywa's largest monastery, started on June 12th after the monks were reportedly consuming "old and over-ripe" fruits.

"The situation is not that bad now. Some of the monks were allowed to return home," one monk from the monastery said yesterday.

A team of health staff led by one doctor opened an emergency clinic within the monastery compound for the sick monks. Apart from this, some monks were being cured at Monywa's civil hospital.

Reportedly, out of the seventy-four monks who received treatment in the emergency clinic, over thirty have returned home after receiving 3-4 days treatment. Meanwhile, eight out of the thirteen monks taken to civil hospital recovered.

Recently, there have been reports of at least three deaths in Myaing Township in central Burma, caused by a similar cholera disease.


http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=a410c59dec6b10a2&cat=f97ff7b11934dbb6