<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 6 14, 2005

No. 0361( Hạt Cát dịch)

Phật Giáo Ấn Ðộ phủ nhận thống kê tôn giáo
10 June, 2005 INDIA

Lãnh đạo Phật Giáo Ấn Ðộ phàn nàn rằng thống kê của chính phủ đã xếp Phật giáo vào Ấn Giáo, giảm con số tín đồ từ 50 triệu xuống thành 8 triệu.

New Delhi (AsiaNews/Agencies) – Lãnh đạo Phật Giáo Ấn Ðộ đả kích chính phủ về Thống kê Tôn giáo được chính phủ công bố gần đây đã ghi chép con số tín đồ Phật Giáo trong nước là 8 triệu thay vì con số thực sự gần 50 triệu.

Chuyên gia dân số Ashis Bose đã nghiên cứu cộng đồng Phật Giáo quốc gia với tư cách thay mặt cho Hiệp Hội Thiểu Số Quốc Gia. Tài liệu của ông ta cho thấy con số đã không thay đổi trong suốt thời gian 10 năm qua, nó vẫn luôn nằm ở mức 79.55 lakh (- 1 lakh = 100,000)

Theo các lãnh đạo Phật Giáo, kể cả đại diện Ðức Dalai Lama ở Ấn Ðộ, Ngài Tenzin Ngodupa, các nhà làm thống kê đã cố ý ghi danh hằng trăm ngàn Phật tử thành Ấn Giáo.
Lãnh đạo Maharashtra đã giận dữ với sự "cố ý bỏ sót" do đó một số Phật tử mới đã bị ghi danh thành Ấn Giáo.
Chủ tịch Hiệp Hội Thiểu Số Quốc Gia Tarlochan Singh nói rằng ông ta sẽ đòi hỏi chính phủ trung ương tôn trọng sự trách cứ này và tái xét con số chính xác trong tài liệu thống kê.
Indian Buddhists reject religious census
10 June, 2005 INDIA


Buddhist leaders complain that the government census treats Buddhists as if they were Hindu, reducing their numbers from 50 to 8 million.

New Delhi (AsiaNews/Agencies) – Buddhist leaders have slammed the government for its recently released Census of Religions, which puts the number of Buddhists in the country at 8 million. They claim instead that the actual number of Buddhists in India “is closer to 50 million”.

Population expert Ashish Bose studied the country’s Buddhist community on behalf of the National Commission for Minorities (NCM). His findings suggest that its numbers have not changed over the past ten years and have “remained constant at 79.55 lakh [one lakh equals 100,000] for over a decade”

For Buddhist leaders, including the Dalai Lama’s representative in India Tenzin Ngodupa, census takers deliberately registered hundreds of thousands of Buddhists as Hindus.

The leaders from Maharashtra were angry over the “deliberate omission” whereby new Buddhists were registered as Hindus.

NCM chairman Tarlochan Singh, chairman said that he would ask the central government to appraise Buddhist leaders’ grievances and reconsider the accuracy of the census data.
http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=0f940ac3393361bd&cat=f97ff7b11934dbb6