<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 6 14, 2005

No. 0359 ( Khánh Văn dịch)

Nghiên cứu trên tu sĩ hành thiền cho thấy khả năng thực sự của bộ não
13, tháng 6, 2005

Brisbane, Úc Châu— Một số Khoa học gia người Úc đã cho vài tu sĩ hành thiền một cuộc thí nghiệm bằng cách nhìn vào hình ảnh để tìm hiểu về khả năng huấn luyện bộ não để chỉ tập trung vào một đối tượng kích thích.

Kết quả của cuộc thí nghiệm này đã mở rộng một lối đi cho khoa học hiểu thêm khả năng về bộ não của loài người.

Trong cuộc thí nghiệm này, những người tham gia được nhìn vào 2 bức hình cùng 1 lúc. Trong khi hầu hết tâm trí tất cả mọi người đều lẫn lộn giữa 2 bức ảnh mà họ nhìn thì những hành giả tu tập thiền, lại có thể tập trung sự chú ý vào một bức ảnh mà thôi.

Được ghi lại trong tạp chí Curent Biology (Sinh Vật Học Ngày Nay), khoa học gia kết luận rằng cuộc thí nghiệm vừa qua cho thấy phương cách để huấn luyện bộ não.

Bà Olivia Carter, một khoa học gia ở trường đại học Queensland, nói rằng :” những tu sĩ hành thiền đã chứng minh họ có thể ngăn chận lại những ngoại cảnh.” Đây là bước tiến đầu tiên để hiểu rõ sự hoạt động của bộ não. “ Giai đoạn kế tiếp là dùng phương pháp tạo ảnh để tìm hiểu một cách chính xác sự khác nhau giữa bộ não của những người tập thiền và không.

Bà còn nói thêm khám phá này tạo điều kiện để chuyên gia mở rộng thêm tầm hiểu biết về ảnh hưởng của việc hành thiền đến bộ não, những gì đang xảy ra trong não bộ khi họ chọn đối tương để tập trung, và diễn trình của tâm trí khi loại bỏ mẫu tin xấu có thể ảnh hưởng đến họ, hoặc là trong những trường hợp khi họ muốn tìm sự yên lặng cho tâm.

Ông tiến sĩ Toby Collins, trung tâm Oxford về khoa học của não bộ, nói với trang nhà tin tức của BBC rằng, “Thiền, là một phương cách chinh phục diễn trình họat động của não bộ.”
Khánh_Văn lược dịch

Study Of Monks Shows Brain's True Capabilities

June 13, 2005 7:03 a.m. EST

Danielle George - All Headline News Staff Reporter

Brisbane, Australia (AHN) - Australian scientists gave Buddhist monks vision tests in which they were able to chart their ability to train their minds to respond to one stimuli.

The results are giving scientists insight into the potential of the human brain.

In the study the monks were given two pictures to view. While most individuals would bounce between the two objects the monks that had meditation training were able to block the two images and solely focus on one.

Writing in Current Biology, the scientists say their ability to override this basic mental response indicates how the brain can be trained.

Olivia Carter, of the University of Queensland, said, "The monks showed they were able to block out external information. "This is an initial step in understanding how their brains work. "It would now be good to carry out further tests using imaging techniques to see exactly what the differences are in the brains of the monks."

She said that could direct researchers to a broader understanding of how meditation influences what happens in the brain when someone is deciding whether to give something their attention, and what happens when they choose not to dwell on bad news, or to calm down.

Dr. Toby Collins, of the Oxford Centre for the Science of the Mind, told the BBC News website that, "Meditation is a way of tapping into a process of manipulating brain activity."
http://www.allheadlinenews.com/articles/2237321258