<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 6 14, 2005

No. 0360 ( Hạt Cát dịch)

Bạch hóa Kinh Diệu Pháp Liên Hoa viết bằng máu được dấu kín từ Ðệ Nhị Thế Chiến.

Tuesday June 14, 2005
Other News & Views

Compiled by T.PERIASAMY, TEH ENG HOCK AND CELESTE FONG

Một quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa 92 năm tuổi viết bằng máu của một tu sĩ vừa được bạch hóa trong một buổi lễ trang nghiêm với ít nhất 3,000 tín chúng chiêm bái trong hai giờ đồng hồ tại chùa Tai Kuk Wah Si ở Kuala Lumpur Mã Lai. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa được viết bởi Hòa Thượng Hui Yan, vị tăng sáng lập ngôi chùa, dùng chính máu của Ngài thay mực, trước kia được dấu kín kể từ Ðệ Nhị Thế Chiến. Quyển kinh này được dấu kín bởi vì người ta e ngại nó bị hủy hoại trong thời kỳ Nhật chiếm đóng. Hòa Thượng Hui Yan, người đã thành lậ và trú ngụ tại ngôi chùa này hai thập niên đã dùng thời gian hai năm để hoàn tất bộ kinh . Phóng viên tờ Sin Chew Daily nói rằng quyển kinh này cuối cùng đã được công khai hóa hôm chủ nhật và tín chúng đã tu tập từ sáng sớm để chiêm bái bộ kinh. Hòa Thượng Wen Zhi trụ trì hiện tại của chùa Tai Kuk Wah Si nói rằng tự viện là nơi mọi người đến để tầm cầu giáo pháp. Ðây không phải là một địa điểm du lịch. Chúng tôi sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt để tín chúng có thể tìm một nơi giải tỏa áp lực từ nếp sống căng thẳng tất bật.

Buddhist text hidden since WWII unveiled
Tuesday June 14, 2005
Other News & Views

Compiled by T.PERIASAMY, TEH ENG HOCK AND CELESTE FONG
A 92-year-old Buddhist text written with the blood of a monk was unveiled in an auspicious ceremony where at least 3,000 devotees prostrated for two hours at the Tai Kuk Wah Si Temple in Kuala Lumpur.

The Lotus Sutra, written by temple founder Rev Master Hui Yan using his own blood as ink, was previously preserved and kept out of public viewing since World War II.

It was hidden then due to fears it would be destroyed during the Japanese Occupation.

Rev Master Hui Yan, who spent two decades in the temple, took two years to finish writing the text.

Sin Chew Daily reported that the Lotus Sutra was finally brought out on Sunday and devotees gathered since dawn to prostrate before the text, which contained Buddha teachings on wisdom.

“The temple is a place for anyone seeking dharma. It is not a tourist spot,” said Master Wen Zhi of the 100-year-old temple.

“We will organise activities for devotees so that they can find a place to de-stress themselves from a hectic lifestyle,” he added.
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2005/6/14/nation/11211025&sec=nation