<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 6 17, 2005

No. 0364 (Tinh Tấn dịch)

Cầu nguyện từ phương xa có chữa lành vết thương không ?

Được viết bởi Hilary Macgregor, Los Angeles Times,
Ngày 14 tháng 6 năm 2005

Khoa học còn đang cố gắng xác định

Los Angeles, USA – Trên một bàn mổ tại một trung tâm y khoa ở San Francisco, một bệnh nhân bị ung thư ngực đang trải qua cuộc hậu giải phẩu. Cách ba ngàn dậm, một người chữa bệnh theo năng lực tôn giáo đã được nhận tên người phụ nữ, một tấm hình và những chi tiết về giải phẫu.
Trong tám ngày tới, mỗi ngày người chữa bệnh sẽ cầu nguyện 20 phút cho sự bình phục của bệnh nhân bị ung thư mà không cần đến sự nhận thức của bà. Bác sĩ giải phẫu đã lồng hai ống vải nhỏ vào trong bẹn người phụ nữ để có thể giúp cho các nhà nghiên cứu đo lường vết thương của bà hồi phục nhanh chóng như thế nào.

Người phụ nữ là một bệnh nhân trong một cuộc nghiên cứu đặc biệt do ngân quỹ chính phủ tài trợ. Cuộc nghiên cứu này đang tìm để xác định vấn đề người cầu nguyện có năng lực làm lành vết thương bệnh nhân từ nơi xa hay không – một lãnh vực được biết như là
“làm lành vết thương từ phương xa”.

Trong khi ngôn từ này có lẽ không quen thuộc với hầu hết người Mỹ, ý tưởng để những người cầu nguyện ở nhà, ở bệnh viện, và tu viện lại trở nên quen thuộc.
Trong những năm gần đây, nền y học biểu hiện gia tăng một sự lôi cuốn về nghiên cứu kết quả của người cầu nguyện và tâm linh cho sức khỏe. Một cuộc nghiên cứu của 31,000 người trưởng thành đã rời viện năm qua từ các Trung Tâm Quốc Gia về Kiểm Tra Phòng Bệnh và Chữa Bệnh đã tìm thấy 43 phần trăm người lớn ở Mỹ cầu nguyện cho chính sức khỏe của họ, trong khi 24 phần trăm được những người khác cầu nguyện cho sức khỏe của họ.

Khoa học chỉ bắt đầu khảo sát tỉ mỉ năng lực của lời cầu nguyện từ phương xa, và những kết quả gần đây của cuộc nghiên cứu này chưa được quyết định. Trong một bài báo đã được xuất bản trong đặc san Hàng Năm của Nội Khoa vào năm 2000, những nghiên cứu gia đã tường trình trong 23 cuộc nghiên cứu về những kỷ thuật cầu nguyện từ phương xa khác nhau, bao gồm tôn giáo, năng lực và khôi phục tâm linh. Mười Ba trong số 23 cuộc nghiên cứu này cho biết có kết quả hiệu lực do lời cầu nguyện từ phương xa, Chín cuộc nghiên cứu đã không tìm thấy kết quả ích lợi, và Một cuộc nghiên cứu cho thấy có kết quả ngược lại với phương cách cầu nguyện từ phương xa này.
Trong khi vài nhà khoa học gia chống đối các nghiên cứu như thế trên tôn giáo hay nền tảng khoa học, những nhà khoa học khác đặt nghi vấn là không biết có thể phát minh một phương cách khoa học vững chắc để đo lường những điều mơ hồ như năng lực của cầu nguyện.

(tinhtan dich)

Does distant prayer heal?
BY HILARY MACGREGOR, Los Angeles Times, June 14, 2005

Science is still trying to decide

Los Angeles, USA -- On an operating table at a medical center in San Francisco, a breast cancer patient is undergoing reconstructive surgery after a mastectomy. Three thousand miles away, a shamanic healer has been sent the woman's name, a photo and details about the surgery.

For each of the next eight days, the healer will pray 20 minutes for the cancer patient's recovery, without the woman's knowledge. A surgeon has inserted two small fabric tubes into the woman's groin to enable researchers to measure how fast she heals.

The woman is a patient in an extraordinary government-funded study that is seeking to determine whether prayer has the power to heal patients from afar -- a field known as "distant healing."

While that term is probably unfamiliar to most Americans, the idea of turning to prayers in their homes, hospitals and houses of worship is not.

In recent years, medicine has increasingly shown an interest in investigating the effect of prayer and spirituality on health. A survey of 31,000 adults released last year by the national Centers for Disease Control and Prevention found that 43 percent of U.S. adults prayed for their own health, while 24 percent had others pray for their health.

Science has only begun to explore the power of distant healing, and the early results of this research have been inconclusive. In an article published in the Annals of Internal Medicine in 2000, researchers reported on 23 studies on various distant healing techniques, including religious, energy and spiritual healing. Thirteen of the 23 studies indicated there are positive effects to distant healing, nine studies found no beneficial effect and one study showed a modest negative effect with the use of distant healing.

While some scientists oppose such studies on religious or scientific grounds, others question whether it is possible to devise a scientifically valid method for measuring something as nebulous as the power of prayer:

What constitutes a "dose" of prayer? How does one define prayer? Is channeling Buddhist intention or reiki energy the same thing as praying to a Judeo-Christian God? And how do you determine whether it was prayer that made a patient better, or something else, such as the placebo effect?

"There are enormous methodological and conceptual problems with the studies of distant prayer," said Richard Sloan, a professor of behavioral medicine at Columbia University in New York. "Nothing in our understanding of our universe or ourselves suggests how the thoughts of one group of people could influence the physiology of people 3,000 miles away."

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000007,00000001331,0,0,1,0