<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 6 19, 2005

No. 0368 (Hạt Cát dịch)
Thêm 92 khu Phật tích được phát hiện tại Malakand, Pakistan

Dẫn nhập:
Pakistant Bắc giáp Trung Quốc, Tây giáp A Phú Hãn, Ðông giáp Ấn Ðộ. Có thể nói 300 năm trước Tây lịch dưới triều đại Asoka, Phật giáo đã vượt khỏi biên giới Ấn Ðộ, và phát triển rộng về phiá Nam, phiá Ðông và Tây Ấn Ðộ. Phiá Tây Bắc, Phật giáo du nhập vào các vương quốc Hy Lạp, đó là các vùng Gandhara, Pakistan và Afghanistan nên việc tìm thấy nhiều di tích khảo cổ đậm nét Phật giáo là một điều không có gì đáng ngạc nhiên, và càng ngày người ta càng khám phá thêm nhiều địa diểm Phật tích hơn, mới đây người ta phát hiện ở khu vực Malakand, một vùng thuộc phía Bắc Pakistan một số di tích nữa, kính mời chư Tôn đức và đại chúng theo dõi bản dịch của HC qua trình bày của ...

Thêm 92 khu Phật tích được phát hiện tại Malakand, Pakistan

PESHAWAR, June 18 : Khu vực Malakand thuộc vòng đai miền Bắc Pakistant là một khu vực di sản văn hóa phong phú với cả ngàn địa điểm khảo cổ, một bản tường nghiên cứu được thực hiện bởi Bộ Khảo Cổ Bảo Tàng đã báo cáo như trên.

Malakand rộng 952 kí lô mét vuông, nằm trong phạm vi khu vực đầy dẫy di tích khảo cổ.
Nhóm nghiên cứu đã phát hiện thêm 92 địa điểm mới khi thăm viếng các vùng chung quanh khoảng hơn chục thôn làng kể cả Landakay, Gat Kotay, Jalala, Haibatgram, Thana. Nul, Gunyar, Mehzara, bao phủ hầu như một phần năm khu vực Malakand.

Những khu vực được phát hiện gồm có các di tích hang động Gandhara, Tu Viện Phật Giáo, Tháp, Thạch Họa và di tích còn lại của Thời Ðại Shali Hindu.

Khu Phật Tích gồm có các cấu trúc bằng đá, những kiểu kiến trúc thịnh hành liên tục từ Thời Ðại Kushanas tới Thời Ðại Hindu Shali. Khắc họa trên đá cho thấy kiểu mẫu của đền tháp, biểu tượng của nhân loại và động vật.

Cuộc nghiên cứu vẫn chưa hoàn tất và còn đang tiến hành, dự trù sẽ phát hiện thêm một số lượng khổng lồ chi tiết cho lịch sử khảo cổ của Malakand.

92 new Buddhist sites found in Malakand

PESHAWAR, June 18 : Malakand region of Pakistan’s northern belt is rich in cultural heritage with over a thousand of archaeological sites, says a survey report conducted by the Directorate of Archaeology and Museums.

Malakand with a total area of 952 square kilometres, abounds in archaeological sites.

The survey team has so far recorded 92 new sites, visiting the area around a dozen villages including Landakay, Gat Kotay, Jalala, Haibatgram,Thana, Nul, Gunyar and Mehzara, covering almost one-fifth of the area of Malakand region.

The discovered sites include Gandahara Grave, Buddhist Monasteries, Stupas, Rock Paintings and Hindu Shahi Period remains.

The Buddhist sites include stone structures diaper and ashier masonry, which continued from Kushanas to the Hindu Shahi Period. Paintings on the rocks show Stupa models, human and animal representation.

The survey has not yet been completed and is in progress, expected to add a huge volume of information to the archaeological history of Malakand Agency.

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=1c86f3a3a917bd4b&cat=f97ff7b11934dbb6