<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 6 20, 2005

No. 0373 (Hạt Cát dịch)

Tìm lại chính mình nơi cửa thiền

by Jeong-Gook Yoon, The Korea Herald, June 18, 2005
Seoul, South Korea -“Temple stay” tạm dịch “Tá túc thiền môn” là một phong trào ở lại một vài đêm sinh hoạt trong khung cảnh tĩnh mịch nơi không môn, để tìm lại chính mình, bằng ngồi thiền hay đi kinh hành dọc theo lối mòn trong rừng, để hòa mình vào thiên nhiên và quân bình tâm thức bị căng thẳng trong nếp sống hằng ngày.

Phong trào “Tá túc thiền môn” với mục đích phục hồi thân tâm đang phát triển rộng rãi không chỉ trong hàng Phật tử mà còn lan rộng trong giới không phải là Phật tử. Trong mùa hè này, nhiều chương trình khác nhau sẽ được giới thiệu, cho phép người tham dự chọn lựa chương trình thích hợp với mình.


Sư Maga, tri chúng tăng tại chùa Magok nói “Chương trình “Hàn gắng” có hiệu lực hơn hết khi người ta ở trong tình trạng tương tự, cởi mở và ủng hộ lẫn nhau với vết thương của mỗi người, vì vậy chúng tôi có những chương trình dành cho cá nhân”

Chương trình cá nhân
Một ví dụ được nêu lên như chương hành thiền tâm từ được giới thiệu dưới tiêu đề “ Bạn và tôi, chúng ta cùng ngồi lại” tại chùa Magok tọa lạc Gongju phía nam tỉnh Chungcheong. Nhiều chương trình khác nhau được triển khai như “Thiền chữa lành thân tâm” cho những ai bị thương tổn cả thân lẫn tâm, chương trình “Ðời sống mới cho người ly dị”. “ Tuổi bạc lạc quan” cho vợ chồng cao niên; “ Hy vọng” cho giới trẻ không tìm được việc làm và “Tha thứ” cho vợ chồng đang chung sống.

Chương trình cho du khách và những địa điểm du lịch

Chùa Daewon tọa lạc tại Boseong, phía nam tỉnh jeolla, triển khai một chương trình với tiêu đề “Chúng ta hãy chuẩn bị cho cái chết”. Chương trình hướng dẫn những vấn đề chung quanh cái chết, viết di chúc và cách thức hướng nguyện, v.v… Chùa Buseok tại Seosan, phía nam tỉnh Chungcheong khai triển chương trình “ Quán điểu”, du khách sẽ được ngắm nhìn chim muông sinh sống gần vịnh Cheonsu. Sau khi lễ bái Tam Bảo và trà đàm với chư tăng trong đêm đầu tiên, du khách sẽ học hỏi khái niệm thiên nhiên qua Phật giáo cũng như sinh thái học tại vịnh Cheonsu. Chương trình quán điểu tại vịnh Cheonsu sẽ diễn ra vào ngày hôm sau.
Chùa Daeheung tại Haenam, phía nam tỉnh Jeolla sẽ triển khai chương trình “Văn hóa Namdo” để bổ túc vào chương trình “Thiền hành trong rừng lúc bình minh” vào mỗi tuần lễ thứ hai trong tháng. Người ta sẽ có cơ hội kinh nghiệm môi trường thiên nhiên của chùa Deheung vào mỗi tuần lễ thứ nhất và tuần lễ thứ ba trong tháng.

Chùa Geumsan ở Kimje phía Bắc tỉnh Jeolla chủ tọa chương trình tá túc thiền môn với tiêu đề “Ðói ăn, mệt ngủ” trong ba ngày. Công việc hằng ngày không chỉ theo truyền thống như là lễ bái, hành thiền, tụng niệm mà còn bao gồm các hoạt động như pha trà với lá dại, trượt tuyết trên núi Moak và thăm viếng Viện Văn Học Arirang.

Chương trình phối hợp với “Lớp học 5 ngày một tuần”

Mỗi thứ Bảy thứ tư trong tháng khi trường học không mở cửa, chùa Dori tại Gumi phía Bắc tỉnh Gyeongsang, tổ chức lớp hướng dẫn giáo dục giới tính và bài học nghệ thuật môi sinh cho trẻ em nông thôn không có cơ hội thăm viếng các trung tâm văn hóa. Chùa Daeheung ở Haenam, phía nam tỉnh Jeolla triển khai chương trình dành cho trẻ em tảng bộ với cha mẹ trong rừng lúc bình minh vào tuần lễ thứ tư trong tháng. Nếu phong trào “ tá túc thiền môn là một chương trình nhẹ nhàng cho những người không phải là Phật tử có thể tham dự thì trại hè thiền môn là một chương trình phong phú hơn dành cho Phật tử . Chùa Daeseung ở Mungyeong phía bắc tỉnh Gyeongsang, đã phục hồi truyền thống thiền tông mà Sư Seongcheol phát khởi, và sẽ triển khai một khóa thực tập mùa hè với hình thức “Nỗ lực tỉnh giác 20 giờ một ngày”.

Going to the Temple in Search of Self

by Jeong-Gook Yoon, The Korea Herald, June 18, 2005
Seoul, South Korea -- A “temple stay” is about finding the “real self” through Zen meditation or by walking along a forest path to communicate with nature and heal a mind that has been stressed from daily life.

A “temple stay,” which revitalizes the body and soul, is growing in popularity not only among Buddhists but among non-Buddhists as well. This summer, various programs are to be introduced, allowing the user to choose according to his or her own taste.

A Personalized Temple Stay

One example would be the mercy meditation temple stay that takes place under the theme “Me, you, us together” at the Magok Temple, located in Gongju, South Chungcheong Province. Various programs are provided, such as healing meditation for those who have hurt their body and souls, and programs supporting themes such as new lives for divorcees, a beautiful silver life for senior couples, hope for unemployed youth, and forgiveness among married couples. Monk Maga (46), missionary director of Magok Temple, said, “Healing is more effective when people in similar situations open up to each other and embrace each others’ pains; therefore, we have made such personalized programs.”

Daewon Temple, located in Boseong, South Jeolla Province, operates a temple stay under the theme “Let us prepare for death,” and has programs to learn about death invocations, writing wills and reading soul prayers.

Temple Stay with Local Tourist Sites

Buseok Temple in Seosan, South Chungcheong Province, operates a bird-watching temple stay where visitors get to watch birds living in the nearby Cheonsu Bay. After worshipping Buddha and having tea with the monks on the first night, visitors learn about the Buddhist concept of nature as well as the ecology of Cheonsu Bay. Bird watching in Cheonsu Bay takes place the next day.

Daeheung Temple in Haenam, South Jeolla Province, will operate a Namdo cultural experience program every second week of the month in addition to the existing “walking in the morning forest” temple stay. There will be a chance to experience the natural environment of Daeheung Temple every first and third week of the month.

Geumsan Temple in Kimje, North Jeolla Province, will hold a temple stay from July 1 to July 3 under the theme “Eat when hungry, sleep when tired.” The daily routine consists not only of traditional Buddhist practices such as worshiping Buddha, Zen meditation, chanting of the Prajna-para-mita-sutra and 108 bows, but also includes programs such as making tea with wild leaves, hiking at Mount Moak, and visiting Gimje’s Byeokgolje and Arirang Literature Hall.

Temple Stay in Collaboration with the “Five Days a Week Class” System

Every fourth Saturday of the month when there is no school, Dori Temple in Gumi, North Gyeongsang Province, holds sex education classes and lessons in environmental art and mosaics for rural children who rarely have the benefit of visiting cultural centers.

Daeheung Temple in Haenam, South Jeolla Province, operates a temple stay every fourth week of the month where children take a walk in the forest early in the morning with their parents.

Summer Training Camp with Traditional Ascetic Practice

If a temple stay is a light program where non-Buddhists can participate, the temple summer training camp has a more in-depth agenda made for Buddhists. Daeseung Temple in Mungyeong, North Gyeongsang Province, revived the traditions of the temple that caused a Zen sensation during the time of the monk Seongcheol, and Cheongdam and will hold a training camp in the form of “trying to stay awake 20 hours a day.”

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000018,00000001340,0,0,1,0