<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 6 21, 2005

No. 0374 ( Khánh Văn dịch)

Ngôi chùa Phật giáo Theravada đầu tiên ở Hillsboro, Oregon.

Tuesday, June 21, 2005
By Ellen Ast
The Argus

Oregon Buddhist Vihara, là ngôi chùa Phật giáo Theravada Tích-Lan đầu tiên ở tiểu bang Oregon, Hoa-kỳ, đã được khánh thành vào cuối tuần qua. Khoảng hơn mười tăng sĩ trang nghiêm trong y cà sa lẫn lộn giữa 2 màu đỏ và cam đã tham gia buổi lễ.


Quan khách danh dự bao gồm vài viên chức chính quyền địa phương như ông thị trưởng, và ông cảnh sát trưởng, cùng với một số viện trưởng, chư tăng đến từ các chùa ở Los Angeles, thành phố New York, và Tích-Lan.

Buổi lễ khánh thành đã kéo dài 7 giờ. Năm trước, Phật tử từ những gia đình Tích-Lan đã đóng góp, cúng dường để sửa chữa căn nhà bình thường này thành ngôi chùa, và hiện nay ngôi chùa này là nơi trú ngụ của 3 vị tăng.

Giày dép phải được cởi ra trước khi bước vào chùa—vách tường trống vắng với màu vôi trắng xóa, đã được khỏa lấp bằng ánh sáng tự nhiên của ban ngày. Dưới nền nhà bằng gỗ, màu võ cây đậm, bóng loáng, Phật tử cung kính quỳ lạy trước một tượng Phật cao 1 mét rưỡi tọa thiền trong tư thế kiết già.

Phía dưới chân của Ngài là cái bàn phủ đầy hoa, quà tặng, cùng với những vật biểu tượng cho sự tái sinh thường thấy trong những ngày lễ Phật giáo.

Ông Michael Parks, thư ký của một số chư tăng trong vùng này, giải thích rằng: Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada, là giáo phái chính thống của Đức Phật, đã được duy trì, bảo vệ qua nhiều thế hệ, và cũng là tôn giáo có nhiều tín đồ nhất ở Tích-lan.

Ngày lễ vừa qua là một việc rất ít xảy ra trong cộng đồng Tích-Lan ở đây. Hàng trăm quan khách, đa số trong những bộ y phục dân tộc tham gia, hòa điệu trong những bài tụng, và nghi lễ . Lá cờ Hoa-kỳ, Tích-Lan, và cờ Phật giáo được treo phía trước trong sân chùa cùng với những món ăn dân tộc được trưng bài thiết đãi theo lối tự lấy thức ăn.

Ngôi chùa này cũng là trung tâm duy trì văn hóa cho cộng đồng. Đồng thời một số chương trình giáo dục sẽ được bắt đầu trong nay mai để phục vụ cho cộng đồng dân Tích-Lan nơi này.

Buddhist temple opens in Hillsboro
Tuesday, June 21, 2005
By Ellen Ast
The Argus

The Oregon Buddhist Vihara, the state's first Sri Lankan Buddhist place of worship, opened this weekend in Hillsboro. There at the temple's opening ceremonies were a couple dozen Buddhist monks, draped with robes customarily worn by the Asian religion's spiritual leaders in brilliant red and orange shades.

Honored guests included officials and high-ranking monks, called Abbots, from temples in Los Angeles, New York City and Sri Lanka, along with Hillsboro City Mayor Tom Hughes and Chief of Police Ron Louie.

The seven-hour ceremony was held at the temple located southwest of downtown Hillsboro at 148 SE Walnut St. Last year, funds were donated by a Sri Lankan family to renovate the white house that now serves as the temple and residence for three Sri Lankan Buddhist monks.

Shoes must be removed before entering the temple -- a bare, white-walled former living room flooded with natural daylight. On dark, polished hard-wood floorboards, worshippers bow before a gold, five-foot statue of a meditating, cross-legged Buddha. He sits high at the rear of an altar that fills a nook located at one end of the living room.

At Buddha's feet is a table with flowers, gifts and other symbols of rebirth celebrated in Buddhism, explained by 25-year-old Suranga Jayakody, a Portland State university student who moved to Portland two years ago from Sri Lanka to receive a college degree from the U.S.

Like many members of the state's small Sri Lankan community, there were few places for Jayakody to gather and worship with other Sri Lankan Buddhists.

Theravada Buddhism, described by Michael Parks, a secretary for many Oregon Buddhist monks, is a more conservative, orthodox branch of Buddhism and is the dominant religion in Sri Lanka.

Saturday's celebration was a rare event for many native Sri Lankans. A few hundred guests that day, most in variations of ethnic dress, participated in Buddhist chant and ritual, watched as American, Sri Lankan and Buddhist flags were raised in the temple's front yard and feasted on Sri Lankan cuisine, buffet style.

The temple will serve also as a public cultural center and there are tentative plans to begin education programs.
http://www.oregonlive.com/news/argus/index.ssf?/base/
news/111938949116250.xml&coll=6