<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 6 24, 2005

No. 0379 ( Tinh Tấn dịch)
Dân chúng Kauai tổ chức Tuần lễ Thanh Niên Phật tử tại đảo Garden

Viết bởi báo Đảo Garden
Garden Isle/KauaiWorld.com

LIHU‘E – Các Huynh trưởng của đoàn Thanh Niên Phật tử Hoa kỳ YBA (Young Buddhist of America) ở Kaua‘i đã nhận lời tuyên bố của Ông Thị trưởng Bryan J. Baptiste ở Kaua‘i khai mạc tổ chức Tuần lễ Thanh Niên Phật tử Kaua‘i, bắt đầu từ thứ Hai ngày 20 tháng 6, năm 2005. Các nhà lãnh đạo cùng với Liên Đoàn Thanh Niên Phật Tử Hawai‘i đã định tuần lễ từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 6 là Tuần lễ Thanh Niên Phật Tử tại Hawai‘i, và lời tuyên bố của Ông Thị trưởng đã diễn ra trong cùng buổi lễ.

Các nhà lãnh đạo Phật Giáo Kaua‘i đã nói: “Hành Thiền và Trau Giồi Đức Tin” là chủ đề cho năm nay, và các thanh niên Phật tử khắp tiểu bang sẽ tổ chức tuần lễ này bằng sự góp phần vào các đề án hoạt động văn hóa và phục vụ cộng đồng. Phật Giáo đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển văn hóa của tiểu bang và Kaua‘i, và được công nhận là một trong những tôn giáo chính yếu trên thế giới.”

Các nhà lãnh đạo Phật tử địa phương thêm vào: “Phật Giáo làm thuấn nhuần những giá trị để nhu cầu của mọi người được đặt trên nhu cầu của chính mình, với suy nghĩ chân chính và nói lời chân thật trước khi hành động.”

Các nhà lãnh đạo địa phương kết luận rằng các viên chức cùng với các Liên hợp Huynh trưởng Thanh Niên Phật Tử Hoa Kỳ tại Kaua‘i đề xướng những giá trị này bằng cách tham dự các đề án phục vụ cộng đồng để tăng trưởng sự hiểu biết tốt hơn và tri ân lớn lao đến giáo phái Jodo Shinshu của Phật Giáo.

(tinhtan dich)

Kauaians celebrate Buddhist Youth Week By The Garden

By The Garden Island
Garden Isle/KauaiWorld.com

LIHU‘E – Members of the Kaua‘i Junior YBA (Young Buddhists of America) accepted a proclamation from Kaua‘i Mayor Bryan J. Baptiste celebrating Kaua‘i Buddhist Youth Week, which starts Monday, June 20.Leaders with the Hawai‘i Federation of Junior YBA have designated the week of June 20 to 26 as Hawai‘i Buddhist Youth Week, and the mayoral proclamation coincides with that celebration.

“Meditate and Keep the Faith” is the theme for this year, and young Buddhists across the state will celebrate the week by participating in educational activities and publicservice projects. Buddhism has played an important role in the cultural development of the state and Kaua‘i, and is recognized as one of the world’s major religions, Kaua‘i Buddhist leaders said.

Buddhism instills values that place the needs of others over the needs of one’s self and, with proper thought, proper words and deeds will follow, the local Buddhist leaders added.

Officials with the United Junior YBA of Kaua‘i promote these values by being involved in public-service projects to foster a better understanding of and greater appreciation for the Jodo Shinshu sect of Buddhism, the local leaders concluded.

http://www.msnbc.msn.com/id/8289089/