<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 7 01, 2005

Bản tin ngày 29 tháng 06 năm 2005 TT Giác Đẳng thông tin trong rơom Diệu Pháp (Minh Hạnh ghi chép)

TT Giác Đẳng: Trong bản tin đầu tin gửi đi từ miền Nam Thái Lan là những đội khủng bố của phiến quân Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan đã chém đầu một Phật tử ở niềm Nam Thái ngày hôm qua, đây là cái chết thứ 9 trong vo`ng 18 tháng qua. Nạn nhân là một nhân viên một nhân viên lao động làm việc ở trong công ty xây cất 57 tuổi ở miền Nam Thái Lan và sự việc này nó lại kéo theo những nỗi thương đau khác mà dân cư ở trong vùng đã chịu đựng quá nhiều. Theo một con số mới đây cho biết rằng từ lúc có cuộc khủng khỏang những người Hồi giáo nổi dậy ở niềm Nam Thái Lan đến hôm nay đã có hơn 700 người chết vi` những xung đột qua lại phần lớn những phiến quân Hồi giáo đã nhắm vào những người Phật tử, và thường là những thường dân vô tội để giết như một lời nhắn nhủ với chính phủ và chính phủ không thể làm gi` khác hơn được để có thể bảo vệ tất cả những người dân của mi`nh, nên đối với trường hợp mới nhất xảy ra nó lại tạo thêm một sự xúc động mạnh mẽ ở trong lo`ng những người Phật tử và nó khiến cho sự căng thẳng trong toàn vùng ở các tỉnh miền Nam Thái Lan càng lúc càng trở lên tồi tệ hơn.

Trong một bản tin mới đây được đăng trên tờ Jakarta Post sẽ có hơn 10,000 Phật tử đến ngôi chùa lớn nhất ở Indonesia, ngôi chùa Borobudur để thắp nên 1 triệu ngọn nến để cúng dường Đức Phật nhân kỷ niệm 50 thành lập hội Buddhayana Council tại Indonesia. Đây là một trong những sinh hoạt có thể nói rằng đặc biệt rất năng động của Phật Giáo Indonesia một quốc gia đa số thuộc Hồi giáo và được xem như một quốc gia Hồi giáo đông nhất trên thế giới với dân số trên 200 triệu người, trong thời gian gần đây dường như có một chính sách mới của chính phủ Indonesia nhằm khuyến khích những sinh hoạt mang tánh cách không thuộc Hồi giáo và đặc biệt là những sinh hoạt của Phật Giáo, bởi vi` người ta muốn có một hi`nh ảnh của một đất nước Indonesia khoan hoạt hơn, một hi`nh ảnh đa dạng, đa văn hóa và con đường chính phủ Indonesia hướng đến nó tương tựa như chính phủ Mã Lai. Mặc dù là một quốc gia phần lớn theo Hồi giáo nhưng người ta muốn rằng ở trong cộng đồng của dân tộc Indonesia bao gồm sự có mặt của những nền tín ngưỡng dị biệt không phải chỉ có tín ngưỡng Hồi giáo, đó là một trong những nỗ lực gần đây của các quốc gia Hồi giáo miền Đông Nam Á nhằm giảm thiểu những căn thẳng và những hi`nh ảnh xấu khi người ta nói đến Hồi giáo là một tôn giáo cực đoan.