<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 6 26, 2005

No. 0382 (Hạt Cát dịch)

Tìm kiếm tượng Phật bị thất lạc trong Ðệ Nhị Thế Chiến tại vùng đất thiêng liêng Saipan.

Cuộc tìm kiếm đang nhắm vào 79 pho tượng Phật đã bị di dân Nhật Bản đem đi 70 năm trước tới đảo Saipan, nơi Nhật hoàng và Hoàng hậu chuẩn bị viếng thăm trong thời gian tới.

Quần đảo phía Nam Thái Bình Dương này là một nơi đẫm máu nhất trong Ðệ Nhị Thế Chiến sau khi quân lực Hoa Kỳ đổ bộ lên vào ngày 16 tháng 6 năm 1944 trong thời gian quân đội Nhật Bổn đang chiếm đóng. Những pho tượng Phật đó đã bị thất lạc khi cuộc chiến bùng nổ. 88 tượng Phật và pho tượng Kobo Ðại Sư (744- 835) được cật giữ trên con đường lên núi Tapochau trên đảo. Các pho tượng này được đúc ở Nhật Bản, được đem tới Saipan vào năm 1935 theo yêu cầu của khoảng 130 người Nhật Bản di dân tới Saipan từ Shikoku. Các pho tượng đã được những người di dân kíng trọng như 88 nơi thiêng liêng tại Saipan đã nhắc nhở họ về 88 ngôi chùa thiêng liêng nơi đất thánh Shikoku. 9 pho tượng đã được tìm thấy.

“Tìm kiếm những pho tượng thất lạc này là một hành động biểu hiện hòa bình. Tôi hy vọng nhiều pho tượng khác sẽ được tìm thấy”, một trong những người cựu di dân tới Saipan phát biểu. Hiroshi Nakajima, 74, giám đốc hành chánh của Hiệp Hội Tokyo Thái Bình Dương đã nghe được câu chuyện thất lạc này và đã yêu cầu cựu cư dân Saipan trong năm 2003 hãy cung cấp cho họ bất cứ chi tiết nào có thể lần dò manh mối về tình hình của những pho tượng. Sachiko Adachi, 52, giảng viên Nhật ngữ một đại học và một trung học tại Saipan cũng đã yêu cầu cư dân giúp đỡ sau khi được nghe sự tìm kiếm của Nakajima. Như là một kết quả, 9 pho tượng đã được tìm thấy tại tư gia và viện bảo tàng.

Group seeks Buddhist statues from 'Saipan' pilgrimage

The Yomiuri Shimbun

The hunt is on for 79 stone Buddhist statues taken by Japanese emigrants 70 years ago to Saipan, where the Emperor and Empress are scheduled to visit from Monday.

The South Pacific island was the scene of some of World War II's bloodiest fighting after U.S. forces landed on June 15, 1944, on the island, which was held by Japanese forces at the time. The statues went missing after the fighting erupted.

Eighty-eight stone Buddha statues and a statue of Kobo Daishi (744-835) were placed on the path up Mt. Tapochau on the island.

The statues, which were made in Japan, were taken to Saipan in 1935 at the request of about 130 Japanese emigrants, who came mainly from Shikoku. The statues were held in warm regard among the emigrants as "the 88 sacred places in Saipan," reminding them of the 88 sacred temples of the Shikoku pilgrimage.

Nine statues already have been recovered.

"To find the missing statues is a symbolic act of peace. I hope many of the statues will be found," one of the former emigrants to Saipan said.

Hiroshi Nakajima, 74, executive director of the Tokyo-based Pacific Society, heard about the missing statues and asked former Saipan residents in 2003 for any information that could provide clues on what happened to the statues.

Sachiko Adachi, 52, who teaches Japanese at a university and high school in Saipan, asked local residents for help after hearing about Nakajima's search. As a result, nine statues were found in private houses and museums
http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=7bae504449b9dc83&cat=f97ff7b11934dbb6