<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 6 27, 2005

No. 0383( Khánh Văn dịch)
Một triệu ngọn nến sẽ được thắp sáng ở Borobudur để cúng dường Ðức Phật

The Jakarta Post, June 27, 2005
JAKARTA, Mã-Lai—Sẽ có hàng chục ngàn người tham gia buổi lễ kỷ niệm lần thứ 50 thành lập Hiệp Hội Indonesian Buddhayana Council (MBI)do hội đồng Indonesian Buddhayana Council tổ chức ở Borobudur Temple vào ngày 23, tháng 7, với một triệu ngọn nến sẽ được đốt sáng trong suốt buổi lễ.

Lễ kỷ niệm này sẽ là ngày đánh dấu Phật tử đã đến đây cầu nguyện hơn nữa thế kỷ qua.
Số người được mời tham dự, gồm nhiều quan khách trong và ngoài nước, cùng với một số lãnh tụ của nhiều tôn giáo khác. Theo dự trù sẽ có khoãn 100 tăng, ni đến tham gia.
Hội viên của MBI, ông Budiman, đã nói vào hôm thứ 7 rằng: Hiện nay đã có đến 8 ngàn quan khách đã đáp lời mời tham gia. Và sẽ có buổi cầu nguyện mong đem lại sự an bình cho đất nước Mã-lai.
Người Mã-lai đã chịu nhiều bi kịch vừa qua như: lụt lội, nạn sóng thần Tsumani, động đất, và thiếu dinh dưỡng. Chúng tôi hy vọng lúc mà ánh sáng của những ngọn nến tỏa ra, cũng là lúc những thảm kịch đen tối vừa qua sẽ được xóa tan mãi mãi. Ông Budiman đã nói.
Vị chủ tịch hội đồng, ông Daud Dharsono, nói rằng, một triệu ngọn nến sẽ được cháy sáng trong suốt 6 giờ. Ông còn nói thêm, ông hy vọng rằng ngày lễ này sẽ được ghi vào Indonesian Records Museum, và Guinness Book of Records, là quyển sách được xuất bản hàng năm, chuyên sưu tầm những thành tích vượt kỷ luật hoặc là những khám phá thiên nhiên đặc biệt trên thế giới xảy ra trong năm qua.

One million candles to light up Borobudur

The Jakarta Post, June 27, 2005

JAKARTA, Indonesia -- Some 10,000 people are expected to attend the 50th anniversary commemoration of the Indonesian Buddhayana Council (MBI) at Borobudur Temple on July 23, with one million candles due to be lit up during the event.

The event will also mark the use of Borobudur Temple for more than half a century as a place of prayer for Buddhists.

Among those invited to the commemoration ceremony were domestic and foreign visitors, as well as leaders of different religions. Around 100 Buddhist monks were also expected to attend.

MBI member Budiman said on Saturday that around 8,000 visitors had confirmed their attendance at the ceremony, during which prayers will be offered for Indonesia.

"The Indonesian people have suffered various tragedies, such as floods, tsunamis, earthquakes and malnutrition. By lighting the candles, we hope that we will be able to leave such trials behind us," Budiman said.

Committee chairman Daud Dharsono said the one million candles would remain lighted for 6 hours, adding that he hoped the event would make it into the Guinness Book of Records and the Indonesian Records Museum.

Among the prominent figures expected to attend are Minister of Religious Affairs M. Maftuh Basyuni, Minister of Culture and Tourism Jero Watjik, Abdurrahman "Gus Dur" Wahid, Ahmad Syafii Maarif, Franz Magnis Suseno, Sultan Hamengku Buwono X of Yogyakarta and Kwik Kian Gie.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000001,00000001374,0,0,1,0