<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 7 01, 2005

No. 0388 ( TinhTấn dịch)

Các địa điểm Phật Giáo tại Andhra Pradesh, Ấn Ðộ đang ở trong tình trạng bị lãng quên

Thứ Sáu ngày 1 thang 7, 2005
Image hosted by Photobucket.com
RAJAHMUNDRY: Các địa điểm Phật Giáo ở khu vực phía Đông Godavari có khả năng thu hút du khách nhất và có thể lôi cuốn nhiều khách hành hương Phật Giáo từ các quốc gia phía đông Á Châu và Tích Lan, hiện đang ở trong tình trạng bị lãng quên.


Các khu vực lịch sử như Adurru 2400 năm cổ xưa tại Konaseema; Kodavali ở quận Gollaprolu, và các hang động Phật Giáo ở Kapavaram của quận Korukonda thì không được nổi tiếng lắm và hiện không có cố gắng cụ thể nào để phát triển các khu vực này.


Tại Adurru, bảo tháp Phật Giáo – được mệnh danh như một “đại địa (mahakshetram)” xây dựng trong thời gian Vua A Dục, đã được tuyên bố là một đài kỷ niệm được bảo vệ từ năm 1955.
Nổi tiếng tại địa phương như tu viện Dubaraju, đài kỷ niệm Adurru có một bảo tháp chính, vài tầng trên chóp bảo tháp, các chánh điện, một liên hợp Chaitya và một bảo tọa cho Pháp Sư.
Hiện nay, khu vực Adurru có một công viên, một bồn chứa nước uống và một hàng rào chung quanh bảo tháp được xây dựng với một tổn phí 8 lakh (800,000 rupees). Tất cả được phát triển do Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ của Ấn Độ.
Hội ASI đang dự định để mua một mẫu đất kế cận bảo tháp để tạo những điều kiện thuận lợi cho các du khách. Nagaram MLA Pamula Rajeswari cũng đệ trình các dự án để xây dựng một nhà khách cho các du khách ở Adurru.
Khu vực Kapavaram, cách Rajahmundry 20 cây số, có nhiều chánh điện được xây bằng gạch, các hang động để hành thiền và một bể nước được cắt ra từ đá. Hội ASI đã xây dựng một dãy thang cấp và vài chỗ nghỉ chân trên đồi.

(tinhtan dich)

Buddhist sites in AP in a state of neglect
Friday July 1 2005 14:34 IST

RAJAHMUNDRY: The Buddhist sites in East Godavari district which have great tourist potential and could attract Buddhist pilgrims from east Asian countries and Sri Lanka are in a state of neglect.

Historic sites like the 2,400-year-old Adurru in Konaseema, Kodavali in Gollaprolu mandal and Buddhist caves in Kapavaram of Korukonda mandal are not very popular and no concrete effort is being made to develop them.

At Adurru, the Buddhist stupam - considered a ‘‘mahakshetram’’ built during the time of King Ashoka - has been declared a protected monument way back in 1955.

Locally known as Dubaraju temple, the Adurru monument has a main stupam, several upa-stupams, prayer halls, a Chaitya complex and a seat for Buddhist pontiff.

The Adurru site now has a park, a tank for drinking water and a fencing around the stupam constructed at a cost of Rs 8 lakh, all developed by the Archaeological Survey of India.

The ASI is planning to purchase one acre land adjacent to the stupam to create facilities for the tourists. Nagaram MLA Pamula Rajeswari has also submitted proposals for constructing a guesthouse for the tourists at Adurru.

The site at Kapavaram, 20 km from Rajahmundry, has brick-made prayer halls, meditation caverns and a rock-cut water tank. The ASI has constructed a flight of stairs and some resting spots on the hillock.

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=3860047277107996&cat=f97ff7b11934dbb6