<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 7 02, 2005

No. 0393(Hạt Cát dịch)

Sống đời vô ngã

By Nicole Lee, The News-Sentinel, July 2, 2005

Fort Wayne (Indiana) - Tu Viện Dhammarekkhita đầy chật những người, đa số họ đều mang theo máy thu hình cầm tay, máy ảnh rộn ràng chuẩn bị sẵn sàng. Hai tu sĩ, chân trần với cà sa màu vàng nâu đang hướng dẫn nghi thức. Bằng ngôn ngữ Miến Ðiện, họ đang giải thích những gì sẽ tiếp diễn với bảy phụ nữ đang quỳ dưới chân họ. Một tháp thờ chạm trổ rực rỡ tôn trí một pho tượng Phật mạ vàng che phủ cả bức tường trong phòng khách.

Từng phụ nữ một, y phục trắng với khăn choàng màu nâu quàng trên vai trái, cúi đầu trên một mảnh khăn trắng. Một số tu nữ khác xướng kệ đằng sau trong khi một tu sĩ tiến hành nghi thức thế phát. Rất nhiều thân nhân của họ đã đến từ xa để chứng kiến sự kiện đầy ý nghĩa này, một nghi thức thay đổi đời sống mà bảy phụ nữ đã quyết định phó thác với giáo lý Ðức Phật bằng cách trở thành những tu nữ. Những tu nữ sẽ công phu hằng ngày để thanh lọc thân tâm, tránh xa tất cả những thứ có thể làm ô nhiễm mục đích này, kể cả việc cạo tóc.

“Tóc được coi như là một vật bất tịnh trong Phật Giáo, với việc thế phát, các tu nữ sẽ thoát khỏi những vướng bận rắc rối khác ” Dr. Khin Mar Oo, một nữ phát ngôn viên của tu viện và phó chủ nhiệm ban điều hành tu viện nói như thế.

Trước khi được thế phát, những phụ nữ này phải thọ trì một số giới luật trong đời sống. Một số trong những giới luật là không sát sanh, uống rượu, múa hát , trang điểm. Trang phục của họ cũng rất giản dị, phù hợp với lớp y áo quấn quanh bên ngoài.
Sau khi thế phát, các tu nữ sẽ thay đổi y áo sang màu hồng đào và tiếp tục thọ trì giới luật. Họ sẽ sống với nhau tại tu viện và tham gia cầu nguyện, hành thiền và ăn kiêng trong vài ngày. Một số sẽ ở lại tu viện trong vài tuần, một số ở lại hơn một tháng.

Buổi lễ thọ giới tu nữ là buổi lễ đầu tiên trong hai buổi được tổ chức trong cuối tuần, trong tối thứ Bảy tới sẽ có buổi lễ thọ giới cho một tỳ kheo và hai sa di, những người cũng sẽ cạo bỏ râu tóc. Buổi lễ cuối cùng sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật với sự chủ tọa của Viện Chủ Tu Viện Chicago là khách danh dự được mời đến.

Thanh niên trẻ dưới 20 tuổi chỉ có thể thọ giới sa di nhưng tất cả đàn ông Miến Ðiện phải thọ giới trong một thời điểm nào đó trong cuộc đời, ngay cả khi họ không ở lại mãi trong tu viện.

Thant Zin, 54 tuổi hãnh diện rằng vợ ông ta, Mu Mu Myint, đã trở thành một tu nữ. Bà sẽ ở trong tu viện 15 ngày , sau đó sẽ trở lại với công việc và gia đình. Các tu nữ cũng có pháp danh để đánh dấu sự thay đổi. Tu nữ mới thọ giới Han Han Thi chọn tên SuNandi làm pháp danh với ý nghĩa “trí tuệ thanh cao” trong tiếng Miến Ðiện. Bà hiện là giảng viên chương trình giáo dục tiến sĩ tại Ðại Học Michigan Hoa Kỳ nhưng đã làm một chuyến viễn hành đến Fort Wayne, Ấn Ðộ để thọ giới tại một tu viện Phật Giáo.

Selfless lives
Newly initiated Burmese nuns commit to Buddhist teachings

By Nicole Lee, The News-Sentinel, July 2, 2005
Fort Wayne (Indiana) ── The Dhammarekkhita Buddhist monastery is filled with people – most of them holding camcorders and cameras – humming with anticipation. Two monks, barefoot and wrapped in auburn-colored robes, command the room. In Burmese, they explain what is to come to the seven women kneeling below them. An elaborate shrine containing a gold metallic Buddha covers the living room’s back wall.

One by one, the women, dressed in white with chocolate brown shawls over their left shoulders, lower their faces over a white cloth. Other women chant in the background while a monk combs a plastic razor over their scalps, leaving only stubble.

Many relatives have traveled a long way Friday to 8133 Hartzell Road to witness this significant occasion, a rite of passage of sorts in which seven women have decided to commit their lives to the teachings of Buddha by becoming nuns.

Nuns must work daily to cleanse their bodies and minds of sin, and abstain from anything that distracts them from this purpose. This includes getting their heads shaved, an act of shunning physical vanity.

“Hair is considered an impurity in Buddhism,” said Dr. Khin Mar Oo, a spokeswoman for the monastery and vice president of the monastery board. “By shedding the hair, the (nuns) are getting rid of all other complications.”

Before they are shaved, the women must accept several “precepts,” or rules of living. Some of these include refraining from killing animals or humans, drinking alcohol, dancing, singing, or wearing make-up. Their clothing is also very simple, consisting of cloth robes wrapped around their bodies.

After they are shaved, the women change into bright peach-colored robes and receive their remaining precepts. They will live together at a monastery and participate in several days of prayer, meditation and fasting. Some will stay at the monastery for several weeks; some will stay over a month.

The nun ordination was the first of two ceremonies held this weekend. On Saturday evening, an ordination will be held for one monk and two novices who will also have their heads shaved.

A final celebration will be held Sunday, featuring the abbot of the Chicago Buddhist Monastery as the honored guest.

Young men under 20 years old can only become ordained novices, or “junior” monks, but all Burmese males must be ordained at some point in their lives, even if they do not remain in the monastery.

Thant Zin, 54 is elated that his wife, Mu Mu Myint, has become a nun. She’ll be at a monastery for 15 days, then return to work and live with her husband. Nuns also take on new religious names to mark the transformation. Newly ordained nun Han Han Thi selects SuNandi as her religious name, which means “wise and graceful” in Burmese. She is currently in the teacher education doctoral program at Michigan State University, but traveled to Fort Wayne to be ordained at a Buddhist monastery.

SuNandi, 45, has been ordained before, but is now ready to re-commit herself to Buddha. “This is my right time,” she says, smiling. “Meditation makes me peaceful and calms down my mind.”

source: http://www.fortwayne.com/mld/newssentinel/12042839.htm