<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 7 01, 2005

No. 390 ( Hạt Cát dịch)

Liên hoan phim ảnh Phật Giáo tại Idaho, Hoa Kỳ

By DANA DUGAN, Idaho Mountain Express Staff Writer, July 1, 2005

Boise, Idaho - Ít nhất là bạn ở trên cung trăng vài tháng nay chớ nếu không thì bạn cũng đã được biết rằng Ðức Ðạt Lai Lạt Ma sẽ thăm viếng Wood River Valley -Thung Lũng Mộc Giang, tiểu bang Idaho vào tháng 9 tới đây. Nhân sự kiện thăm viếng của Ngài, tín đồ liên tưởng đến những sinh hoạt tâm linh khác để chương trình được phong phú hơn.

Thông tin mới vừa được loan báo là chi tiết của lễ hội Liên Hoan Phim Ảnh Tâm Linh Sun Valley -Thung Lũng Nhật Quang. Người sáng lập lễ hội Mary Gervase và Claudio Ruben đã đăng ký để một vài phim giá trị sẽ được trình chiếu liên tục từ thứ sáu 9 tháng 9 đến 12 tháng 9 tại Hí Viện Tự Do và Hí Viện Cộng Ðồng đều tọa lạc tại Hailey.

Mục tiêu của lễ hội liên hoan phim ảnh tâm linh nhằm triển khai những đề tài thích đáng của Phật Giáo truyền thống. Nó được tuyển chọn để chào mừng thông điệp từ bi và khoan hòa của Ðức Dalai Lama.

Những bộ phim hy vọng được trình chiếu sẽ là “The Cup - Giải Thưởng ” với đạo diễn Ấn Ðộ Khyentse Norbu, bộ phim được quay tại một tu viện trong mùa chung kết bóng đá World Cup. Những bộ phim khác là “Discovering Buddhism - Khám Phá Phật Giáo”, một loạt phim tài liệu ngắn gồm 13 tập, bộ phim Gia Nã Ðại “Words of My Perfect Teachers - Giáo Ngôn Ðạo Sư Của Tôi ”, bộ phim Úc Châu “On the Road Home - Hành Trình Hồi Hương”, bộ phim sản xuất năm 1972 “Siddhartha - Sĩ Ðạt Ta”, bộ phim “Ethics for the New Millenium - Ðạo Ðức cho Tân Thiên Niên Kỷ, cùng tên với một quyển sách viết bởi Ðức Ðạt Lai Lạt Ma (là cuốn phim đặc biệt thu hình cuộc diễn thuyết của Ðức Dalai Lama tại Sảnh Ðường Hoàng Gia Anh Quốc Albert trước 5000 thính giả), và bộ phim Tây Tạng “Cry of the Snow Lion - Tiếng Rống Của Tuyết Sư”. Nhà tổ chức mong mỏi được yểm trợ tài chánh để trang trải chi phí lễ hội. Họ đã nhận được một số tài vật do tín đồ đóng góp nhưng vẫn còn cần nhiều hơn.

Spiritual Film Festival debuts in Hailey

By DANA DUGAN, Idaho Mountain Express Staff Writer, July 1, 2005

Boise, Idaho -- Unless you've been on the moon for the past several months, you may be aware that His Holiness the Dalai Lama will be visiting the Wood River Valley, Friday, Sept. 9, through Monday, Sept. 12. Because of his visit, folks are thinking about other spiritual tie-ins.

Just announced is the formation of the Sun Valley Spiritual Film Festival. Festival founders Mary Gervase and Claudio Ruben are booking several noteworthy films that will be shown concurrently with the Dalai Lama's visit, from Friday, Sept. 9 through Monday, Sept. 12, at the Liberty Theatre in and the Community Campus theater, both in Hailey.

The festival will focus on films that explore themes relevant to the Buddhist tradition. They were chosen to compliment the Dalai Lama's message of compassion and reconciliation.

The wish list of films that will be screened includes "The Cup" by Indian director Khyentse Norbu, which takes place in a monastery during the World Cup soccer finals. The other films are "Discovering Buddhism," a series of 13 short documentaries, the Canadian film "Words of My Perfect Teachers," Australian film "On the Road Home," the 1972 movie "Siddhartha," "Ethics for the New Millenium," featuring the Dalai Lama, and the Tibetan film "Cry of the Snow Lion."

Festival organizers are seeking donations for financial support. They've already received a generous donation but still need more in order to fund the total cost of the event.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000012,00000001385,0,0,1,0