<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 7 01, 2005

No. 0389 ( Chánh Hạnh dịch)

Một Tu Nữ Phật Giáo Miến Điện bị giam giữ vì lý do tín ngưỡng

DVB, June 29, 2005

Yangon, Myanmar -- Một tu nữ đã bị bắt giam vào ngày 27/5 vì yêu cầu giới chức tôn giáo cao cấp ở Miến Điện phải công nhận bà như là một “Tỳ khưu ni ”, theo nguồn tin từ thân nhân của bà.

Daw Thisawati 40 tuổi là con gái của cựu chiến binh Hla Win và bà Mya Thein. Thisawati đã tốt nghiệp Trường Đại học Mỵ̃ thuật và Đại học khoa học Rangoon với bằng cấp văn chương Miến Điện năm 1984 và nhiều lần đoạt huy chương vàng về mỹ thuật tại trường đại học.

Vào năm 1988, bà theo học năm áp cuối khoa Thần học, và thi đậu đứng đầu trong cả nước, vào năm cuối1991 lại đứng đầu một lần nữa. Vào năm 1993 bà đậu kỳ thi Damasariya vớí kết qủa mỹ mãn. Bà tham gia chương trình Phật học ở Sri Lanka và đạt tới cử nhân.

Vào năm 2003, bà tiếp tục học triết và nhiều lần đệ đơn xin hợp thức hóa danh vị tỳ khưu ni để phù hợp với nghi thức tôn giáo. Nhưng giới chức tôn giáo cao cấp nhất, Hội Ðồng Tăng Già Mahanayaka đã từ chối đơn thỉnh cầu của bà, và bà vẫn đấu tranh cho danh vị tỳ khưu ni tại Srilanka theo như truyền thống nguyên thủy của Phật giáo.

Vào tháng Giêng năm 2005, Thisawati trở về Miến Điện và thỉnh cầu danh vị tỳ khưu ni một lần nữa, chứng minh rằng thực sự Tu nữ được phép trở thành một Tỳ khuu ni như trong giới luật Phật Giáo. Bà bị bắt giữ ngày 27/5 bởi Bộ Tôn Giáo trong Ðiều Khoản Hiến Pháp 295 và 195a với lý do là điều này sẽ làm sụp đổ và chia rẽ Phật Giáo Miến Điện.

Khi DVB liên lạc với Sư Cả và những thành viên ở Hội Ðồng Tăng Già Mahanayaka, ông nói ông không hề nghe việc bắt giữ và đó là một trường hợp đòi hỏi phải được xem xét cẩn thận, nhưng ông ta cũng nói rằng Thisawati không nên bị giam giữ trong trường hợp như vậy .

Burmese Buddhist nun detained for religious reasons

DVB, June 29, 2005

Yangon, Myanmar -- A Buddhist nun was arrested on 27 May and has been detained for requesting the highest religious authorities in Burma to recognise her as a ‘bikuni’, according to sources from her relatives.

40-year old Daw Thisawati is the daughter of an ex-army officer Hla Win and his wife Mya Thein. Thisawati graduated from the then Rangoon Arts and Science University (RASU) with a Burmese Literature degree in 1984 and won several gold medals at artistic talent shows in the university.

Despite her successes, Thisawati turned her back on the world and joined the religious order in 1986, according to a famous actress.

In 1988, she sat junior theological exams and came first in the whole country and in 1991 she sat senior exams and came first again. In 1993, she passed Damasariya exams with flying colours. She went on to study Buddhist theology in Sri Lanka and gained her Masters. In 2003, she continued to study for a PhD in Philosophy and repeatedly applied for the status of a bikuni in accordance with the religious rites. But the highest religious authorities in Burma, Sangha Mahanayaka rejected her applications, and she was conferred upon the status of bikuni in Sri Lanka, in accordance with the religious rites.

In January 2005, Thisawati returned to Burma and applied for the status again, citing the fact that a Buddhist nun is allowed to become a bikuni by Buddhist religious laws. She was arrested on 27 May by the Ministry for Religion with Acts 295 & 195a, for allegedly attempting to collapse and divide the Burmese Buddhist Sasana.

When DVB contacted an elderly abbot and a member of the Sangha Mahanayaka, he said that he hadn’t heard about the arrest and that the case demands careful considerations, but he also said that Thisawati should not have been detained in the first place either.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000001,00000001389,0,0,1,0