<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 7 11, 2005

No. 0403 (Chánh Hạnh dịch)

Bật đèn xanh cho việc xây dựng lại những ngôi chùa sau sóng thần ở Sri Lanka
Asia News, July 5, 2005

Bộ trưởng Bộ Phật giáo bảo đảm rằng nguồn tài chính không phải đến từ nước ngoài và quyên góp từ những tôn giáo khác.

Colombo, Sri Lanka – Việc xây dựng lại 197 ngôi chùa tại Sri Lanka đã bị sóng thần tàn phá sẽ được khởi công vào tháng này, Bộ trưởng Bộ Phật Giáo Ratnasiri Wickramanayake thông báo như trên.


Ngài bộ trưởng nhấn mạnh rằng ngân khoản cho mục đích này đã sẵn sàng từ Bộ Tài Chính và không có nguồn tài trợ nào đến từ nước ngoài.

Các ngôi chùa bị ảnh hưởng sóng thần thường gần sát biển. Dưới những điều lệ mới, kiến trúc trong vòng 100m từ bờ biển đã bị cấm, do đó các ngôi chùa bắt buộc phải dời đi nơi khác và sẽ phải mua đất đai để hoàn thành mục đích này.

Bộ trưởng Wickramanayake kêu gọi chư Tăng hợp tác với chính quyền địa phương ở những nơi chiụ ảnh hưỏng sóng thần, để khuyến khích họ, Bộ Phật Giáo sẽ cung cấp kế hoạch xây dựng và ước tính nhu cầu đất đai.

Ông nói rằng công việc sẽ được hoàn thành theo từng giai đoạn dưới sự giám sát của thư ký đoàn và chùa Dayaka Sabhas.

Nếu chùa Dayaka Sabhas và Chư Tăng địa phương mong muốn xây dựng lại như cũ, chính phủ sẽ xem xét yêu cầu của họ.

Xa hơn nữa, Ngài Wickramanayake bảo đảm rằng các hội đoàn truyền giáo và tình nguyện viên từ những tôn giáo khác sẽ không được đến gần các công trình tái xây dựng.

Quốc hội Sri Lanka hiện đang tái xét hai dự luật chống cải đạo soạn thảo bởi nhóm tu sĩ bảo thủ, những người muốn chấm dứt các hoạt động quyến dụ tín đồ của những cộng đồng tín ngưỡng khác trong nước.


Green light to rebuild Buddhist temples in post-tsunami Sri Lanka
Asia News, July 5, 2005

The Minister for Buddhist Affairs pledges that funds won’t come from foreign sources and that volunteers from other religions will be kept away.

Colombo, Sri Lanka -- The reconstruction of Sri Lanka’s 197 tsunami-hit temples will begin this month, Ratnasiri Wickramanayake, Buddha Sasana Minister or Minister for Buddhist Affairs, said.

The Minister noted that funds for this purpose have already been released by the Treasury and that none will come from foreign donations.

Recently, the decision to share foreign aid between the government and rebel Tamil Tigers had split the ruling coalition with the country’s extreme left and a party of Buddhist monks opposing it.

Temples affected by the tsunami were by and large close to the sea. Under new rules, construction within 100 metres from the coastline has been banned thus forcing temples to be relocated elsewhere and land to be purchased for that purpose.

Minister Wickramanayake urged Buddhist monks to cooperate with local government in each affected area, and in order to encourage them, his Ministry is providing reconstruction plans and cost estimates for land acquisitions.

He said that the work will be done in several phases under the supervision of divisional secretaries and the temples’ Dayaka Sabhas (laypeople’s associations involved in temple affairs)

Should the Dayaka Sabhas and local monks insist on rebuilding on original sites, the government will take into consideration their demand.

Wickramanayake further pledged that missionary and volunteers from other religions will be kept away from temple reconstruction.

Sri Lanka’s parliament is currently reviewing two anti-conversion bills promoted by extremist Buddhist monks who want to stop alleged proselytising activities by the country’s other religious communities.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000001,00000001421,0,0,1,0