<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 7 06, 2005

Bản tin ngày 06 tháng 07 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin trong rơom Diệu Pháp
Minh Hạnh ghi chép

TT Giác Đẳng: Từ chùa Pháp Luân, thành phố Houston Texas, Hoa Ky` xin gửi đến quí Ngài và quí vị bản tin Phật sự trong ngày.

Cây Bồ Đề

Các nhà khoa học trong một nỗ lực hợp tác quy mô đã hoàn tất chặng đầu của cố gắng để gi`n giữ cây Bồ Đề nơi Đức Thế Tôn thành đạo. Cây Bồ Đề này thuộc thế hệ thứ 6 kể từ khi cây Bồ Đề nguyên thủy mà Đức Thế Tôn ngồi dưới gốc cây này để chứng đắc Phật quả hơn 25 thế kỷ vừa qua. Trở lại thời gian về những sự kiện lịch sử đặc biệt là những tàn phá, cây Bồ Đề hiện tại là cây Bồ Đề của thế hệ thứ sáu, có số tuổi khoảng chừng 110 năm. Năm năm trước đây người ta đã báo động về ti`nh trạng ô nhiễm cũng như những tai hại mang lại bởi vi` số lượng khách hành hương đông đảo đến chiêm bái, khiến cho cây Bồ Đề đã bị suy giảm trầm trọng về nhiều phương diện.

Những nhà khoa học trong một nỗ lực làm việc với ban quản trị thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng đã đưa những luật lệ mới , mà trong đó đặc biệt là luật lệ cấm thắp những ngọn đèn gần cội Bồ Đề và chung quanh tháp Đại Giác. Người ta đã đưa những ngọn đèn của khách hành hương ra một phía tương đối xa với cội Bồ Đề. Tuy vậy nếu sự phát triển của cư dân ở trong vùng, các nhà khoa học cho biết rằng; cũng tương tự như ở những thành phố lớn, những cây cổ thụ rất khó có thể sống tồn tại về sự ô nhiễm của không khí.

Đây là một nỗ lực mà có thể nói rằng rất lớn lao nhằm phục hồi cây Bồ Đề trong ti`nh trạng nguyên vẹn. Những Phật tử đi hành hương Ấn Độ thường thỉnh những chiếc lá Bồ Đề rơi xuống mặt đất để từ đó đem về thờ tại tư gia của mi`nh. Một cây Bồ Đề thiêng liêng đối với tất cả Phật tử ở trên thế giới.

Đức Dalai Lama

Đức Dalai Lama đã cử hành lễ sinh nhật thứ 70 của Ngài trong thời gian vừa qua tại Dharamsala. Năm nay Đức Dalai Lama 70 tuổi, vị lãnh đạo lưu vong của Phật Giáo Tây Tạng đã có một ảnh hưởng lớn đối với thế giới và đối với cộng đồng Phật Giáo khắp nơi trên thế giới, Tây Tạng củng như không phải Tây Tạng. Ngài đã là một khuôn mặt hết sức tiêu biểu cho Phật Giáo trên phương diện tranh đấu vận động cho hoà bi`nh . Tiếng nói của Đức Dalai Lama đã được lắng nghe bởi rất nhiều chính giới trên thế giới và đây là một điều khiến cho chính phủ Trung Quốc liên tục phản đối sự thăm viếng của Đức Dalai Lama đối với các quốc gia. Ngài cũng là vị tu sĩ Phật Giáo duy nhất hiện nay lãnh giải Nobel Hoà Bi`nh cho nỗ lực tranh đấu vận động cho một vùng đất Tây Tạng có nhiều quyền tự trị hơn

Thái Lan

Tại Thái Lan thi` hiện tại chính quyền đang áp dụng một biện pháp mới là phát cho các thầy giáo cô giáo súng ống vũ trang cũng như là áo jacket chống đạn, bởi vi` nạn khủng bố chiến đấu ở miền nam Thái Lan càng ngày càng nhiều. Trong một quốc gia Phật Giáo như Thái Lan thi` vai tro` của những người thầy giáo cô giáo có thể nói rằng được xem đặc biệt quan trọng. Những người này thường được gọi bằng từ ngữ rất là khả kính đó là Ajahn. Ajahn tức là vị giáo thọ, và cũng chính vi` truyền thống trọng thầy trọng đạo đã được lưu truyền ở trong nền văn hoá Phật Giáo lâu đời, khiến cho những người ngoại đạo và nhất là những người Hồi giáo thấy rằng chính thầy giáo cô giáo là mục tiêu để họ có thể chống phá và gây ra một áp lực đối với cư dân Thái ở tại các tỉnh phía nam, các khu cư dân Phật gíao. Trong thời gian vừa qua có hơn 700 người Thái Lan đã bị thiệt mạng vi` những hành động quá khích của những phiến quân Hồi giáo, và một con số không nhỏ trong những vụ này là những thầy giáo cô giáo./.