<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 7 11, 2005

No. 0402 (Hạt Cát dịch)

Nhiều năm nghiên cứu cho phép người Tây phương viết Phật ngôn từ tấm lòng.

Minsheng Daily, July 8, 2005

Image hosted by Photobucket.com"Fuo" - The Chinese character representing Buddha
Taipei, Taiwan -- Một trong số những người Tây Phương trình độ cao cấp nghiên cứu Phật pháp và Hán văn tại Phật Quang Sơn, là một sinh viên trong chương trình tiến sĩ tại Princeton, không chỉ có thể đọc được kinh văn mà còn có thể viết lại bằng trí nhớ nữa.

Khi Peter hãy còn là sinh viên ban cử nhân tại Ðại học Columbia, anh ta đã bị quyến rũ bởi nét đẹp của mẫu tự Hán ngữ và anh ta bắt đầu nghiên cứu học hỏi ngôn ngữ này. Sau đó anh ta nắm bắt nhanh chóng ý nghĩa sâu sắc của Phật pháp và quyết định đi xa hơn vào việc nghiên cứu Hán ngữ và Phật pháp.

Sau nhiều năm nghiên cứu, hiện nay anh ta có thể đọc và viết lại kinh văn bằng trí nhớ. Owen, bạn đồng song của Peter hiện nay cũng là sinh viên ban tiến sĩ tại Ðại học Princeton Mỹ quốc. Anh ta nghiên cứu Phật pháp trong nhiều năm và không chỉ nhớ nhiều kinh văn mà còn có thể giải thích ý nghĩa của trên 20 bộ kinh bằng tiếng Anh cho người nói tiếng Anh.


Owen nói rằng hiện nay, số kinh điển được chuyển dịch sang tiếng Anh rất giới hạn, vì vây, chỉ có một phương pháp duy nhất để làm quen và thực sự thấu hiểu hương vị Phật pháp là đào sâu vào nguyên tác.

Một sinh viên khác cũng từ Princeton hiện đang ở tâm điểm của cuộc thu thập tài liệu lần thứ tư cho luận án tiến sĩ của anh ta. Vào năm 18 tuổi, anh ta đã biết tới Phật giáo và bắt đầu học Hán văn, bây giờ, 15 năm sau, Hán văn của anh đã lưu loát, anh ta được đài truyền hình CNN thu nhận làm việc với tư cách phóng viên chuyên đề Trung Quốc. Anh nói trong khi kinh văn bằng tiếng Anh dễ dàng thấu hiểu thì lại khó diễn giải, khó trình bày, diễn giải bằng Hán ngữ thông thoáng hơn nhiều.

Pháp sư Nhất Pháp nói rằng gần đây “Trung Tâm phiên dịch Phật Giáo San Diego” đã được thành lập tại Mỹ quốc. Trung tâm hy vọng thu hút được nhân tài như những thanh niên trẻ tuổi này trong việc chuyển dịch những tạng kinh quan trọng Phật giáo sang tiếng Anh để người Tây phương có thể thấu hiểu nhiều hơn.

Years of study let Westerners write Buddhist scriptures from heart

Minsheng Daily, July 8, 2005


Taipei, Taiwan -- A group of highly educated Westerners at the Fokuang Mountain Buddhist center have been studying Chinese and Buddhism, and one of them, a doctoral candidate at Princeton, can not only read the scriptures but also write passages from memory.

When Peter was a master's student at Columbia University, he became entranced by the beauty of Chinese characters, and began studying the language. Later, he felt very moved by the deep significance of Buddhism, and decided to go one step further in his Chinese and Buddhism studies. After many years of study, he can now read Chinese and write scriptures from memory.

Peter's classmate Owen is now a doctoral student at Princeton. He has researched Buddhism for many years, and he has not only memorized many passages, but can also explain the meaning of over 20 scriptures in English for English speakers. Owen says that right now, only a very limited amount of scriptures are available in English translations, so right now the only way to become truly familiar with them and understand the essence of Buddhism is to delve into the originals.

Another doctoral student from Princeton is at the center for the fourth time collecting data for his dissertation. At the age of 18, he first came into contact with Buddhism and started to study Chinese. Now, 15 years later, his Chinese is fluent, and he has been hired by CNN as a reporter to cover China. He says that while it is easier to understand the scriptures in English, it is difficult to recite them in that language; it's much better to recite them in Chinese.

Master Yifa says that currently a "San Diego Buddhist Translation Center" has been set up in the United States. The center hopes to attract talent such as these young men to translate important Buddhist scriptures into English so that Westerners may better understand them.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000001,00000001425,0,0,1,0