<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 7 09, 2005

No. 0401 (Tinh Tấn dịch)

Các khóa tu học Phật Pháp cho phụ nữ

Bangkok Post, ngày 11 tháng 7, 2005

Bangkok, Thailand – Hòa thượng Buddhadasa hiện thời luôn luôn xác nhận rằng nữ giới có cùng khả năng như nam giới để đắc đạo quả và Ngài cảm nhận rằng nữ giới học Giáo Pháp từ nữ giới với nhau thì có nhiều hiệu quả hơn và phù hợp với xã hội hơn.

Hòa thượng pháp sư đáng kính Buddhadasa gọi phụ nữ là “Mẹ của Thế Giới” (Dharma Mata).
Vị trụ trì cao cả đáng kính hình dung một nơi mà phụ nữ có thể thực hành giáo pháp trọn thời gian và trở thành các vị nữ pháp sư, ngay cả đặt ra một từ đặc biệt cho họ: Mẹ của Thế giới. Vì thế hạt giống của “Tu Viện Ẩn Lâm Mẹ của Thế Giới” được gieo trồng.


Từ khi Hòa thượng Buddhadasa đời trước tạ thế, một nhóm Chư Tăng và thiện tín tại tu viện Suan Mokkh, Tu viện Ẩn Lâm mà Ngài đã sáng lập ở Chaiya, Surat Thani, đã thúc đẩy niềm mong ước của Ngài được thực hiện.

Sau đó, một mảnh đất 40-rai (64 ngàn mét vuông) trong tu viện được dành riêng cho trường nội trú với chương trình giảng dạy giáo pháp đặc biệt để vạch hướng đi cho phụ nữ. Lớp đầu tiên được tổ chức vào năm 2000.

Hiện nay, Tu Viện Ẩn Lâm Mẹ của Thế Giới đón nhận phụ nữ của bất cứ dân tộc nào (nhưng họ phải thông thạo tiếng Thái, trung bình đối với các bài hướng dẫn) , là những vị tâm nguyện tầm cầu giáo pháp. Ba lớp nữa sẽ được tổ chức vào năm nay: hai khóa ngắn hạn 10 ngày (Ngày 6 đến 15 tháng 8 và ngày 3 đến 12 tháng 12) và một khóa tích cực dài hạn bốn tháng, bắt đầu vào ngày 1 tháng 9.

Liên kết với những ngày lễ thiêng liêng Asarnha Bucha (Asalha Puja: Đức Phật Chuyển Pháp Luân; nhằm ngày 21 tháng 7 năm nay) và ngày Khao Phansa (vào ngày 22 tháng 7; bắt đầu Lễ Nhập Hạ), Tu viện Ẩn Lâm tổ chức một ngày Tự do Thăm viếng vào cuối tuần, từ ngày 23 – 24 tháng 7. Những người tham dự có thể ở lại đêm thứ Bảy tại tu viện Suan Mokkh nơi họ có cơ hội thể nhập vào môi trường an tịnh và thiên nhiên cũng như học về những cơ bản kỷ thuật thiền Minh Sát từ các thiền sư ở tu viện.

Sang năm, khi dân chúng Thái làm lễ kỷ niệm sinh nhật bách niên của Hòa thượng Buddhadasa, Tu viện Ẩn Lâm hoạch định tổ chức một khóa thiền bốn tuần cho các bé gái 11 và 12 tuổi; chương trình dự định vào ngày 1 – 30 tháng 4. Các thiếu nữ có thể ghi danh những khóa thiền hai tuần hay bốn tuần được tổ chức suốt năm, bắt đầu từ ngày 7 tháng giêng, 2005.

Buddhist retreats for women
Bangkok Post, July 11, 2005


Bangkok, Thailand -- The late Buddhadasa Bhikkhu always maintained that women had the same potential as men to attain enlightenment and felt that it would be more effective, and more socially proper, for women to learn Buddhist teachings from their own sex.

Revered Dharma teacher Buddhadasa Bhikkhu calls women as "Dharma Mata" (Mother of the world)

The highly respected abbot envisioned a place where women would be able to practise dharma on a full-time basis and become dharma teachers, even coining a special term for them: dharma mata (mother of the world). Thus the seed of what would become the Dharma Mata Hermitage was sown.

Since Buddhadasa's death, a group of monks and lay practitioners at Suan Mokkh, the forest monastery he founded in Chaiya, Surat Thani, has been pushing for this wish of his to be realised. Subsequently, a 40-rai plot within the monastery compound was set aside as a sort of boarding school with a special Buddhist curriculum oriented toward women. The first class was held there in 2000.

Presently, the Dharma Mata Hermitage is open to women of any nationality (but they must be proficient in Thai, the medium of instruction) who are committed to the pursuit of dharma. Three more courses are due to be held there this year: two 10-day sessions (August 6-15 and December 3-12) and an intensive, four-month course, starting on September 1.

To tie in with the holy days of Asarnha Bucha (falls on July 21 this year) and Khao Phansa (July 22; the beginning of Buddhist Lent), the hermitage is organising an Open House Day over the weekend of July 23-24. Participants may spend the Saturday night at Suan Mokkh where they will have an opportunity to absorb the peaceful, natural atmosphere as well as learn about basic Vipassana (Insight) meditation techniques from the teachers there.

Next year, as Thais commemorate the centenary of Buddhadasa's birth, the hermitage plans to hold a four-week retreat for girls aged 11 and 12; it is tentatively scheduled for April 1-30. Grown-ups can register for two-week or four-week retreats which will run throughout the year, starting from January 7.

For more details on any of the above, call the Dharma-dana Foundation on 07-743-1661/2.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000001,00000001423,0,0,1,0