<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 7 13, 2005

No. 0406 (TinhTấn dịch)

Dự án đào đường hầm xuyên qua núi Cheonseong, Ðại Hàn, bị chống đối làm trì hoãn lần nữa.

Ngày 14 tháng 7, 2005 – Theo nguồn tin của chính phủ Đại Hàn thì chính quyền đã bị tổn thất gần 2 ngàn tỷ won (2 tỷ Mỹ kim) vì một dự án đào đường hầm tàu hỏa tốc hành bị ngưng trệ do một Ni Sư đã tuyệt thực để chống đối. Sự trì hoãn này có vẻ sẽ tiếp diễn vì sự cộng tác giữa các chuyên gia môi trường học và chính phủ đang tạm ngừng lại.

Vào khoảng cuối năm qua, Ni Sư Jiyul liên tục chống đối bằng tuyệt thực 100 ngày để phản kháng việc đào một đường hầm xuyên qua núi Cheonseong ở Busan. Ni Sư nói rằng dự án này tàn phá môi trường sống của một loại kỳ nhông hiếm có ở núi Cheonseong.

Cuộc tuyệt thực để chống đối đã kết thúc vào tháng Hai, khi một thỏa thuận được đạt đến để hướng dẫn một cuộc nghiên cứu tổng hợp về ảnh hưởng của công cuộc đào núi gây tác động vào môi trường. Tuy nhiên, nghiên cứu này đã không được thực hiện.

Vào tháng Tư, các đại diện từ Cơ Quan Hữu Trách Thiết Lộ Đại Hàn cùng với Ni Sư Jiyul và các chuyên gia môi trường học đồng ý hình thành một hội đồng gồm 14 thành viên để tiến hành cuộc nghiên cứu được sắp xếp bắt đầu vào tháng Sáu.

Nhưng Ni Sư Jiyul và các chuyên gia môi trường học chống đối sự phân phối một văn bản 90 trang về việc đào đường hầm của chính phủ. Các chuyên gia môi trường học cho rằng quyển sách quy trách nhiệm về sự trì hoãn của dự án và liên quan đến thiệt hại kinh tế vào Ni Sư vì “yêu cầu toàn bộ dự án phải ngừng lại.”

Họ đòi hỏi chính phủ phải xin lỗi. Các viên chức chính quyền đã từ chối và nói rằng văn bản đó là “một biên bản đơn giản của sự kiện.”

Seo Jae-cheol, một viên chức từ Green Korea, trong nhóm môi trường học, đã nói, “Chúng tôi sẽ không công nhận văn bản của chính phủ là bản đối chiếu cho cuộc đối thọai.”

Công trình đào đường hầm mong rằng làm giảm thời gian du hành bằng tàu hỏa tốc giữa Seoul và Busan gần một tiếng đồng hồ.

Các viên chức Chính Phủ xác nhận rằng sự đình trệ lâu hơn nữa sẽ gây ra thất thoát 7 tỷ won (7 triệu Mỹ Kim) mỗi ngày. Nếu cả hai bên bất đồng để đạt đến một thỏa thuận, Tối Cao Pháp Viện sẽ có quyết định đúng đắn cho số phận của dự án này.

(tinhtan dich)

Conflict delays Mount Cheonseong project again

July 14, 2005 ㅡ With the Korean government saying it has already lost nearly 2 trillion won ($2 billion) in a stalled high-speed rail tunnel project due to a Buddhist nun's hunger strike, the delay appears certain to continue with cooperation between environmentalists and the government having come to a halt.
Late last year, the nun Venerable Jiyul went on a 100-day hunger strike to protest the construction of a tunnel going through Mount Cheonseong in Busan. She said the project would destroy a rare salamander habitat on Mount Cheonseong.


The hunger strike ended in February, when an agreement was reached to conduct a joint study of the potential environmental impact of the construction on the mountain. However, the study is being halted before it could begin.

In April, representatives from the Korea Rail Network Authority, along with Venerable Jiyul and environmentalists siding with her, agreed to form a 14-member committee to carry out the study, which was set to begin in June.

But Venerable Jiyul and the environmentalists objected to the government's distribution of a 90-page book about the tunnel construction. The environmentalists say the book blames the delay in the project, and the related economic losses, on the nun for "asking that the entire project be stopped."
They asked for an apology; government officials refused to oblige, saying that the book was "a simple record of the facts."
Seo Jae-cheol, an official from Green Korea, an environmental group, said, "We will not consider the government office to be a counterpart for dialogue."
Construction of the tunnel is expected to reduce high-speed train travel time between Seoul and Busan by nearly an hour.
Government officials claim further delays will cause 7 billion won in losses per day. Should the two sides fail to reach an agreement, the Supreme Court will have the right to decide on the fate of the construction project.
http://joongangdaily.joins.com/200507/13/200507132217318909900090409041.html