<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 7 14, 2005

No. 0410

Trại Trần Nhân Tông họp bạn toàn quốc Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

(Tóm tắt cho phù hợp với thời gian trong room DP từ bản tin của Nguyễn Cao Can trên tờ Cali Today)

Jul 13, 2005

Cali Today News – Nam Cali, một trại Họp Bạn toàn quốc mang tên Trần Nhân Tông đã được Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử VN tại Hoa Kỳ trực thuộc Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại ,Văn phòng 2 viện Hoá Đạo, Trại được tổ chức tại Tu Viện Bảo Pháp, 9447 N. Old San Gabriel Canyon Road, Thành phố Azusa, Nam California trong 3 ngày, thứ Sáu mùng 1, thứ Bảy mùng 2 và Chủ Nhật mùng 3 tháng 7 với khoảng 600 người tham dự Lễ Khai Mạc. Chư Tôn Ðức hiện diện chứng minh trong trại họp bạn này có một số vị như Hòa Thượng Thích Hộ Giác - Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Hành Đạo, Hòa Thượng Thích Chơn Trí, Thượng Tọa Thích Viên Lý - Thượng Tọa Thích Huyền Việt v.vv…Trại đã quy tụ trên 60 anh chị Huynh Trưởng Ban Quản Trại từ cấp Trung Ương đến các Miền và có gần 40 anh chị trong Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh Miền Liễu Quán từ San Jose về tham dự.
Theo Ban Tổ Chức là Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử VN tại Hoa Kỳ cho biết thì số trại sinh về tham dự là 520 em. Phần lớn trại sinh từ các nơi xa xôi khắp các miền đất nước Hoa Kỳ tập trung về như: Massachusett, Connecticut, Florida, North Carolina, Kentucky, Georgia, Tennessee, Pennsylvania, Michigan, Texas, Colorado, Missouri, New Mexico, Utath, Washington State, North & South California…

Hình thức sinh hoạt trại được tổ chức trong bối cảnh lịch sữ Triều Đại nhà Trần, trong thời Vua Trần Nhân Tông, Triều đại đã nổi bật tinh thần người dân Việt:

- Tinh thần nhân bản, đạo lý qua việc truyền ngôi Vua
- Tinh thần dân chủ qua Hội nghị Diên Hồng
- Tinh thần dân tộc qua việc chống ngoại xâm bảo vệ đất nước
- Tinh thần thấm nhuần đạo lý của Phật giáo trong đời sống nhân gian thái bình …”

Trại sinh hoạt trong khung cảnh Triều đình Vua Trần Nhân Tông tại Phủ Thiên Trường, các hàng tướng lãnh với Triều phuc khá đẹp mắt: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư v.v

Trại sinh cũng được phân chia thành binh lính và nhân gian sống tại các Huyên, Làng, Xã v.v… Trại trải dài trên một khỏang đất rộng độ chừng 30 mẫu bao quanh bởi rừng nuí chập chùng. Huyện, Làng, Xã… chìm trong rừng cây bóng mát có suối nước chảy ngang qua đầy thơ mộng… Tổng cọng có 4 Huyện chia thành 4 trại: Hàm Tử, Tây Kết, Vân Đồn và Vạn Kiếp.

Trại đã trải qua những sinh hoạt đậm nét triều đại nhà Trần.

Ba ngày trại gồm có những phần chính tóm lược như sau:

Thứ Sáu: 01/07/05

LỄ KHAI MAC

Sau nghi thức chào cờ long trọng: Quốc ca Việt Mỹ, Phật giáo ca, Đoàn ca vang dậy khắp nui đồi thành phố Azusa. Nghi thức Khai Mạc được kết thúc bởi một phút Nhập Từ Bi Quán.

Sau phần giới thiệu quan khách, Huynh Trưởng Tâm Tựu Sử Thành , Trại Trưởng đã trình diện 520 trại sinh va đọc diễn văn Khai mạc.Huynh Trưởng Trại trưởng đã phát biểu: “ Trại Họp Bạn Huynh Trưởng và Đoàn sinh Ngành Thanh Thiếu Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ được lấy tên một vị vua đời nhà Trần - Trần Nhân Tông - vị vua suốt cả cuộc đời lấy sự nghiệp giải thoát làm cứu cánh, lấy giáo lý Phật Giáo làm nền tảng căn bản để trị quốc an dân, xây dựng đất nước phồn thịnh, nhân dân ấm no, đem tinh thần Thiên Tông và Bồ Tát đạo khuyến hóa toàn dân, giúp dân chuyển hóa nghiệp lực, đạt đến thái hòa an lạc, đất nước thịnh trị.
Chương trình hội diễn gồm các tiết mục như:
-Lễ truyền ngôi của Vua Trần Thánh Tôn cho Vua Trân Nhân Tông.
-Hội nghị Diên Hồng.
-Lễ Trao ấn soái Tiết chế cho Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tỏan tại Hội nghị Bình Than.
-Hội diễn Văn nghệ dân gian.
-Hội diễn Tuyển chọn Nam nữ hiền tài tứ đức.
-Thao diễn võ thuật.
-Thi đua thể thao…

Thứ Bảy 02/07/05:

-Hội Ý Dân
-Trò chơi lớn: Trận Bạch Đằng: Đặc biệt toàn trại đã tham dự hội diễn Trận chiến Bạch Đằng đại phá quân Nguyên.

Trận Bạch Đằng đã được 520 trại sinh và Ban Quản Trại làm sống lại. Cảnh trí thật hoành tráng, trên một giòng suối sâu chảy qua chùa Bảo Pháp giống giòng sông Bạch Đằng chảy qua các Huyện, Làng… của thuở xa xưa… Nhiều dây cáp lớn được giăng ngang qua giòng suối dể tạo sư an toàn cho trại sinh trong khi xông trận… Cảnh thuyền rồng trên sông nước thật đẹp mắt… Cảnh quân lính hai bên đánh xáp-lá-cà trên sông thật sống động… Nhất là cảnh quân ta đại thắng quân Nguyên với những tiếng hò reo trên sông nước làm náo động cả một góc trời, cây rừng như rung chuyển đã gợi lại cho các em một trang sử chống ngoại xâm từ phương Bắc rất hào hùng của Dân tộc…
-Lễ hiệp kỵ cổ truyền

Chủ Nhật 03/07/05:

-Lễ Bế Mạc
-Hội Diễn: Vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho vua Trần Anh Tông.

http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=2ac4ab3ac94c1143bd3e3a40b4eb1c0a