<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 7 26, 2005

Bản tin ngày 25 tháng 07 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin về tin tức Phật Giáo trên thế giới
(Minh Hạnh ghi chép)

TT Giác Đẳng: Từ chùa Pháp Luân, Texas Hoa ky`, chúng tôi xin gửi đến Qúi Ngài và quí vị bản tin Phật sự trong ngày.

Như tất cả qúi Phật tử thừa biết rằng ngày 21 tháng 7 vừa qua là ngày rằm tháng sáu và trong truyền thống Phật Giáo Nam Tông thi` ngày rằm tháng sáu là khởi đầu cho mùa an cư kiết hạ. Rằm tháng 6 cho đến rằm tháng 9 là ba tháng của mùa an cư, đúng ra lịch về thời tiết mà chúng ta gọi là moisture (hơi ẩm) của Á Châu. Tại các quốc gia Phật Giáo như Thái Lan, Tích Lan và Miến Điện thi` người ta tổ chức rất nhiều buổi lễ dâng y tắm mưa là một nghi thức truyền thống và đồng thời bên cạnh đó thi` những người Phật tử quan niệm đó là một duyên sự để tạo phước rất có y' nghĩa, bởi vi` trong ba tháng đó là ba tháng Chư Tăng sẽ trụ một chỗ an cư và thúc liễm thân tâm dốc lo`ng tu học trong những trường thiền, và đặt biệt những ngôi chùa mà chúng ta gọi là Watt Pa là những ngôi chùa theo truyền thống thiền lâm, thông thường ba tháng an cư là ba tháng Chư Tăng được tham dự những chương tri`nh như hướng dẫn về giới luật.

Thái Lan.

Một viện đại học Phật Giáo lại được mở ra tại miền nam Thái Lan tỉnh Songkhla. Viện đại học Phật giáo này là một nỗ lực nguyên ủy do một số Chư Tăng người Trung Hoa tại Mã Lai. Ly' do họ mở trường đại học tại Thái Lan là bởi vi`;

1) Thứ nhất là vấn đề chiêu sinh có thể dễ dàng, như chúng ta được biết rằng Chư Tăng ở các quốc gia có thể đến Thái Lan để học Phật Pháp không khó khăn như tại Mã Lai.

2) Thứ hai có thể nói rằng trên phương diện tài chánh thi` mở một trường đại học tại Thái Lan sẽ giảm thiểu kinh phí hơn tại Mã Lai.

Sự việc một viện đại học Phật Giáo được mở tại miền nam tỉnh Songkhla cũng là một tin tức rất đặc biệt cho giới học Phật ở khắp nơi trên thế giới.

Trong bản tin Phật giáo ngày mai, chúng tôi sẽ gửi đến qúi Ngài và quí vị một công tri`nh gọi là bách khoa và trong đó dĩ nhiên có một phần nói về đạo Phật, đặc biệt quyển bách khoa này được xem như là một Bách Khoa Tự Điển mở rộng, có nghĩa là có nhiều người cùng có thể tham dự và không chừng chính đề án bách khoa tử điển mở rộng này sẽ là một hướng đi đặc biệt có lợi lạc cho cả người viết cũng như những người xử dụng. Đó là một bản tin mà chúng tôi sẽ gửi đến qúi Ngài và qúi vị trong chương tri`nh ngày mai.

Kể từ ngày hôm nay trở đi vào cuối buổi sinh hoạt sẽ có một chương tri`nh tin tức Phật giáo rất ngắn chỉ vọn vẹn trong hai hoặc ba bản tin cùng với các câu đố, và chúng tôi đặc biệt lưu y' rằng sắp tới đây chúng ta sẽ có một đề án nói về quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong thế giới hôm nay nhân mùa Vu Lan sắp đến vào tháng 8 này. Rất tiếc là trong tháng vừa qua chúng tôi bận đi xa không thể thực hiện được chương tri`nh nói về Phật Giáo Nguyên Thủy và các tông phái Phật Giáo, chúng tôi xin cáo lỗi cùng qúi vị, đề án này sẽ được gác lại đến tháng 9 năm nay tức là sau mùa Vu Lan. Chúng tôi hy vọng rằng đề án nói về quan hệ giữa cha mẹ và con cái sắp đến sẽ có được nhiều sự tham dự của qúi Phật tử xa gần để chúng ta có được một mùa Vu Lan mà ở đó hi`nh ảnh của những ông cha bà mẹ và cái gi` cần làm nên làm của những người con được nhắc đến một cách trang trọng ./.