<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 7 21, 2005

No. 0427 (Hạt Cát dịch)

Chỉ tâm thức an lạc mới có thể tái lập hòa bình

The Rising Nepal, July 21, 2005

Kathmandu, Nepal, ngày 21 tháng 07, 2005- Phụ tá Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa, Du lịch và Hàng Không Yangkila Sherpa, đã khai mạc phiên “Triển Lãm Kinh Thư Phật Giáo” tổ chức để kỷ niệm ngày Chuyển Pháp Luân của Ðức Phật ngày hôm nay.

Sách vở về Phật Giáo được phát hành bởi nhiều tổ chức và tu viện khác nhau đã được trưng bày tại phiên hội chợ sách do Ủy Ban Phát Triển Lâm Tỳ Ni và Học Viện Hoàng Gia Nepal hợp tác thực hiện.

Trong buổi khai mạc, Phụ Tá Bộ Trưởng Sherpa nói rằng quốc gia Nepal đang trong thời điểm thiết tha mong mỏi hòa bình. Bà Sherpa đã diễn đạt hy vọng của bà rằng phiên hội chợ sách này có thể giúp người ta nỗ lực tái lập hòa bình.

Bà Sherpa nói “Chỉ tâm thức an lạc mới có thể tái lập hòa bình trong xã hội”. Bà nhấn mạnh rằng đó là lời dạy của Ðức Phật trong Phật giáo.

Cũng trong buổi lễ khai mạc, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Lâm Tỳ Ni nói rằng tính chất Phật pháp là sự mô tả những hành vi tốt đẹp của con người trong xã hội, những người đã từng bất thiện nhưng sau đó chuyển hóa để trở thành những con người hoàn hảo hơn.

Trong chương trình, Giáo Sư Suwarna Shakya, người hợp tác thực hiện phiên triên lãm minh định rằng Pali và Sankrist là ngôn ngữ mà hai hệ phái Bắc Tông và Nam Tông sử dụng, hai hệ phái chính của Phật Giáo, và do đó, kinh điển trong tôn giáo được tìm thấy chỉ trong hai ngôn ngữ này.

“Tại Nepal, sách vở về Phật Giáo đã chỉ được viết bằng tiếng Newari, nhưng hiện nay đã được phát hành bằng tiếng Nepal và tiếng Anh. Giáo Sư Shakya nói thêm như trên. Cũng trong buổi lễ, Thư ký Học Viện Hoàng Gia Nepal Keshari giải thích rằng Ðức Phật giáo hóa con người diệt trừ tội lỗi, cải thiện tâm linh và sự cống hiến cho tha nhân, tôn chỉ của Phật Giáo là hỗ trợ phổ biến hòa bình trên địa cầu.

Thư Ký Ủy Ban Phát Triển Lâm Tỳ Ni, ông Govinda Chitrakar nói rằng phiên hội chợ triển lãm sách vở Phật Giáo như thế này được thực hiện lần đầu tiên với hy vọng giúp đỡ cho độc giả và trí giả thu thập thêm kiến thức về Phật Giáo. Trưng bày trong phiên triển lãm gồm có kinh điển, sách vở, tập cẩm nang về Phật Giáo xuất bản bằng tiếng Nepal, Newari, Anh Văn và một số ngôn ngữ khác. Phiên triển lãm kéo dài trong bốn ngày từ 21 tháng 07 đến 25 tháng 07, năm 2005.


Peaceful mind can help restore peace

The Rising Nepal, July 21, 2005

KATHMANDU, Nepal -- Assistant Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation Yangkila Sherpa, inaugurated ‘Bauddha Book Exhibition’ organised to celebrate Dharma Chakra Prabardhan Diwas, the first day of preaching by Lord Buddha, and Guru Purnima, here today.

Books on Buddhism published by various organisations and monasteries are exhibited at the book fair jointly organised by Lumbini Development Trust (LDT) and Royal Nepal Academy (RNA) in Bhanu Hall at the academy complex.

At the programme Assistant Minister Sherpa said that the country is in dire need of peace and expressed her hope that the book exhibition would help people strive to restore peace.

“Peaceful mind can only restore peace in society”, she said, stressing that the teaching of Lord Buddha is the Buddhism. At the programme Vice-chairman of LDT Omkar Prasad Gauchan said that the tales of Buddhism are the description of splendid deeds of people of societies who were once immoral and Who later transformed into the kind hearted monks.

At the programme Coordinator of Bauddha Book Exibition Professor Suwarna Shakya illustrated that Pali and Sanskrit were the languages used by Mahayana and Theravada, the two major sects of Buddhism, and thus inscriptions in this religion were found only in these two languages.

In Nepal once books on Buddhism were written in Newari language only but now They are published in Nepali and English languages also, Professor Shakya elaborated.

At the program Member Secretary of RNA Geeta Keshari explained that Buddha preached on humanity, the human soul, sin and service and the objective of Buddhism is to help peace prevailing on earth.

Member Secretary of LDT Govinda Chitrakar said that the book exhibition is the first of its kind in Nepal with a hope to help readers and intellects to get knowledge about Buddhism. There are inscriptions, books and booklets on Buddhism published in Nepali, Newari, English and other languages kept at the exhibition and it would remain open till Monday.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000001,00000001472,0,0,1,0