<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 7 27, 2005

No. 0430 ( Tinh Tấn dịch)

Thử nghiệm phương án trường học Phật Giáo : “Một sự thành công”

Được viết bởi Sirikul Bunnag, Bangkok Post, Nguyên lý Phật Giáo đã thành công trong lớp học.

Bangkok, Thailand –ngày 25 tháng 7, 2005 -Sau sự thành công của một dự án dẫn đường, Chai Nat có thể trở thành tỉnh đầu tiên nơi tất cả các trường học tán thành việc áp dụng những nguyên lý của Phật Giáo vào sự giáo huấn học sinh.
Trong số 203 trường công lập sơ cấp và trung cấp, 80 trường đã chuyển từ loại trường tổng quát thành các trường Phật Giáo sau lần thử nghiệm cách đây một năm.
Ông Wasant Naniew, hiệu trưởng của khu vực giáo dục trung tâm tỉnh, diễn tả sự toại nguyện với việc thử nghiệm, mà ông nói đã giúp học sinh đạt được kỷ luật tốt hơn và khuyến khích học sinh xử dụng thời gian một cách thông minh, cả trong và ngoài lớp học.
Ông Wasant đã nói: “Dự án này sẽ được mở rộng ra khắp tất cả các trường công lập trong suốt năm học này, với sự hợp tác của vị Sư Trưởng của Tỉnh. Sư Trưởng sẽ đưa Chư Tăng đến để tổ chức các hoạt động tôn giáo cho tất cả các trường vào mỗi tuần.”
Cho rằng 99 % học sinh trong tỉnh là Phật tử, ông lạc quan về chương trình này. Học sinh trong các tôn giáo khác sẽ không bị bắt buộc gia nhập vào các hoạt động của Phật tử mặc dù đang theo học trường Phật Giáo, ông nói.
Một trường Phật Giáo là một trong năm loại trường học do tiểu bang thiết kế và sáng lập bởi Bộ Giáo Dục từ năm 2003. Những trường khác là trường tổng quát, trường quốc tế và song ngữ, trường kỷ thuật cao cấp xử dụng thông tin kỹ thuật mới như dụng cụ cho giáo sư, và trường cho trẻ em được tưởng thưởng.
Nguyên lý chính yếu trong một trường Phật Giáo là áp dụng Giáo Pháp của Đức Phật vào việc giảng dạy và học hỏi.
Trường Sri Samosorn ở trong một vùng của quận Nong Mamong thuộc tỉnh Chai Nat, là một trong 80 trường đã gia nhập chương trình năm qua. Trường đã có những vấn đề với các học sinh thiếu kỹ luật như để tóc dài, trốn học, hút thuốc, cãi vã , cưỡng bức tình dục, trước khi trường gia nhập dự án.
Giám đốc trường, Ông Samrit Rongthong, đã nói tất cả các tệ hại này đã được giảm thiểu, bao gồm một sự giảm sụt rõ rệt trong số những em hút thuốc từ 50 xuống còn 10, và các vấn đề đánh nhau và cưỡng bức tình dục. Các tai nạn gây ra do học sinh đua xe gắn máy thì bây giờ đã trở thành quá khứ, ông nói.
Ông Giám Học của trường nói: “Ngày nay học sinh thương mến nhau hơn và bắt đầu cảm nhận được giá trị đời sống của chính các em.”
“Chìa khóa thành công của trường là áp dụng Giáo Pháp của Đức Phật vào luân lý, sự tập trung và ý thức đến tất cả các họat động. Học sinh đọc kinh và tham thiền vào mỗi buổi sáng trước khi lớp học bắt đầu và vào buổi chiều trước khi rời trường. Các em cũng đi chùa trong mỗi ngày lễ”, ông nói.
“Chư Tăng được thỉnh đến trường mỗi thứ Sáu để giảng dạy giáo pháp hai giờ cho học sinh”, ông nói.
“Sĩ số học sinh ghi danh năm nay gia tăng đã phản ảnh sự thành công này”, ông nói, “với 120 học sinh xin ghi danh vào trường - tăng lên 20%” .
(tinhtan dich)

Buddhism school trial `a success'

by SIRIKUL BUNNAG, Bangkok Post, July 25, 2005

Principles of dhamma succeed in classroom

Bangkok, Thailand -- Chai Nat could become the first province where all state schools subscribe to the principles of Buddhism in teaching their students following the success of a pilot project there.

Of the 203 primary and secondary level public schools in the province, 80 have turned from being general to being Buddhism schools since the launch of the trial a year ago.

Wasant Naniew, head of the education zone in the central province, expressed satisfaction with the trial, which he said gave students better discipline and encouraged them to use their time wisely, both inside and outside the classroom.

The project will be expanded to cover all public schools during this school year, with the cooperation of the provincial chief monk. He will send monks to organise religious activities in all schools every week, Mr Wasant said.

Given that 99% of students in the province are Buddhists, he was optimistic about the plan. Students in other religions would not be required to join Buddhist activities, despite studying in a Buddhism school, he said.

A Buddhism school is one of the five forms of state schools designed and promoted by the Education Ministry since 2003. The others are general schools, international and bilingual schools, high-tech schools using new information technology as a tool for teachers, and schools for gifted children.

The key principles in a Buddhism school are applying the Lord Buddha's dhamma in teaching and learning.

Sri Samosorn, in Nong Mamong sub-district of Chai Nat, is one of the 80 schools which joined the programme last year.

The school had problems with students breaking rules, including having long hair, skipping classes, smoking, brawling and even sexual harassment before joining the project.

The school director, Samrit Rongthong, said all problems had since decreased, including a sharp drop in the number of smokers from 50 to 10, fighting and sexual harassment issues. Accidents caused by students racing motorcycles were now a thing of the past, he said.

``Students now love themselves more and have started appreciating the value of their lives,'' the school chief said.

The key success of the school is to apply the Lord Buddha's teaching on morality, concentration and discernment to all activities. Students pray and meditate in the morning before classes begin and in the afternoon before leaving school. They also go to the temple on every religious day, he said.

Monks were invited to the school every Friday, when they spent two hours preaching to the students, he said.

``When the school started the programme, I came under criticism from parents who said that I was crazy because I was doing nonsensical things to their students,'' Mr Samrit said.

As the programme was now bearing fruit, he said the school had given the community new hope. Parents who had trouble before in handling their children's behaviour now thought they could groom them to be better people after all.

The increasing enrolment this year reflected this success, he said, with 120 students applying to join the school - a 20% rise.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000001,00000001486,0,0,1,0