<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 7 27, 2005

No. 0435 (tinhtan dich)

Phật tử tại Perry tiểu bang Michigan tổ chức Lễ Chuyển Pháp Luân

Được viết bởi Jason Worthy, The State News, Ngày 27 tháng 7, 2005.
Tuân thủ truyền thống một khoảng thời gian để củng cố thiền định và đức tin.

Perry, Michigan (USA) – Thứ Bảy là ngày bắt đầu lễ Chuyển Pháp Luân (Asalha Puja) và lễ Nhập Hạ (the Rain Retreats) của Phật Giáo, và các Phật tử tề tựu tại một tu viện địa phương để tổ chức lễ khai mạc với hành thiền và dâng thực phẩm dân tộc.

Đại Đức Ajahn Khemasanto, vị trụ trì Tu Viện Ẩn Lâm Dhammasala, số 14780 đường Beardslee ở Perry, đã nói mùa an cư kiết hạ là thời gian để Chư Tăng hành thiền.
Đại Đức nói: “Đây là thời gian đặc biệt để Chư Tăng thực hành tích cực và nghiêm ngặt hơn trong thiền định.” “Suốt thời gian này, chúng tôi sẽ tăng thêm các khóa thiền.”

Lễ Chuyển Pháp Luân (Asalha Puja) là lễ kỷ niệm Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên sau khi Ngài chứng quả Chánh Đẳng Chánh Giác vào ngày trăng tròn của tháng Tám Âm Lịch, tức tháng Bảy Dương Lịch.

Lễ Nhập Hạ bắt đầu vào ngày đầu tiên sau ngày trăng tròn và đánh dấu thời gian khởi sự khóa tu ba tháng hạ của chư Tăng.

Đại Đức Khemasanto nói: “Trong suốt mùa an cư kiết hạ, tất cả chư Tăng phải ở tại tu viện. Chư Tăng không được phép du hành và ở lại đêm trong một nơi khác trừ khi cần giải quyết Phật sự hay các việc khẩn trương. Ngay cả nếu chư Tăng phải rời khỏi tu viện, chư Tăng không thể nào ở lại nơi khác quá bảy đêm.”

Mùa an cư kiết hạ này nhằm mục đích cho sự quán tưởng và thiền định cao quý cho cả Chư Tăng cũng như thiện tín.

Đại Đức Jidsanupun Sirunrakas, vị Sư phụ tá Đại Đức Trụ Trì tại tu viện Maya Nikaya, Trung Tâm Thiền Phật Giáo Miền Trung Tây tại Warren, tiểu bang Michigan, nói rằng tất cả thời gian thiền định tùy vào mỗi vị tăng và hoàn cảnh hiện thời trong đời sống của vị ấy.
Đại Đức nói: “Thời gian hành thiền có thể khác nhau tùy theo mỗi vị. Đôi khi thời gian hành thiền có thể vài giờ hay chỉ 15 phút thôi.”

Cựu sinh viên đại học MSU (Michigan State University), anh Matthew Sabo đang thực hành Giáo Pháp trong 4 năm nay và hy vọng sẽ được thọ giới tỳ khưu một ngày gần đây.
Ông Terry Terry, chủ tịch của Ban Giám Đốc Tu Viện Dhammasala, nói rằng thuyết pháp là một phần lớn của buổi lễ kỷ niệm này. Ông nói: “Chúng tôi có những buổi thuyết giảng để giải thích điều mà bạn suy tư, nói hay làm để mang lại phúc lợi cho bạn và cho người khác,” “Nếu không, bạn đừng nên làm.”. “Một bài học khác được dạy làm an tịnh tâm để thành đạt trí tuê.” “ Chúng ta để tư tưởng đi lang thang và chạy theo xúc cảm của chúng ta, cho nên Phật tử biết ngừng lại và quán sát thân và tâm. Đây là những bài học rất quan trọng.”

Mặc dù là mùa An Cư Kiết Hạ cho Chư Tăng, Tu Viện Dhammasala vẫn được mở rộng cho công chúng.
Ông Terry nói: “Chúng tôi đề nghị tất cả mọi người hãy đến và tham dự vài buổi thuyết pháp hay tự nhiên ra ngoài và đàm đạo với chư Tăng.”

Đại Đức Sirunrakas đã nói rằng Sư đồng ý điều này. Đại Đức nói: “ Bất cứ ai cũng có thể đến, và tham thiền hay thính pháp,” “ Nhưng suốt thời gian Nhập Hạ, có các nghi lễ đặc biệt gồm dự thính chư Tăng thuyết giảng và diễn đạt đến mọi người những điều tốt lành nhất trong đời sống.”
Mùa An Cư Kiết Hạ sẽ kết thúc vào ngày trăng tròn của tháng Mười Một Âm Lịch, tức là tháng Mười Dương Lịch.
(tinhtan dich)

Perry Buddhists celebrate first teaching

By JASON WORTHY, The State News, July 27, 2005

Observance a time for strengthening meditation, faith

Perry, Michigan (USA) -- Saturday was the start of the Buddhist celebration Asalha Puja and the Rains Retreat, and many gathered at a local monastery to celebrate its commencement with meditation and ethnic food.

Ajan Nanthakul receives a food offering Tuesday morning at Dhammasala Forest Monastery in Perry. Buddhist monks and nuns eat one meal per day and do not eat after noon. TRAVIS HAUGHTON, The State News.

Ajahn Khemasanto, the abbot at Dhammasala Forest Monastery, 14780 Beardslee Road in Perry, said the retreat is a time for monks to meditate.
"This a special time for monks to take on special practices and be more strict in meditation," he said. "During this time we increase meditation studies."
Asalha Puja is a celebration of the Buddha's first teaching after he achieved enlightenment, and it falls on the full moon of the eighth lunar month, July.
The Rains Retreat falls on the first day after the full moon and marks the beginning of the three-month Buddhist retreat period.
During the retreat, all monks have to stay in their temples, Khemasanto said. They are not allowed to travel or spend the night in any other place unless it involves spiritual business or emergencies. Even if they must leave, he said, they cannot stay more than seven nights.
This retreat is set aside for solemn contemplation and meditation for both monks and laymen alike.
Jidsanupun Sirunrakas, assistant abbot at Maya Nikaya, the Midwest Buddhist Meditation Center in Warren, Mich., said meditation time all depends on the monk and his current situation in life.
"Time spent meditating can vary from monk to monk," he said. "Sometimes it will be a couple of hours and then it might be just 15 minutes."
MSU alumnus Matthew Sabo has been practicing Buddhism for four years and hopes to be ordained as a monk one day.
"I've been coming to Dhammasala for four years and lived there for one year," he said. "The retreats here are very flexible, unlike other monasteries, and the teachers here have a lot of experience for everyone to learn something."
Terry Terry, president of the Board of Directors at Dhammasala, said teaching is a big part of this celebration.
"We have teachings that explain anything you think, say or do should benefit you and others," he said. "If not, then you shouldn't do them."
Another lesson taught is calming the mind to obtain wisdom, Terry said.
"We let our mind take us here and there and play with our emotions so Buddhists stop and observe the mind and body," he said. "These are very important lessons."
Even though the Rains Retreat is for monks, the Dhammasala is open to the public.
"We recommend that all people come in and participate in some of the teachings or just simply come out and talk to the monks," Terry said.
Sirunrakas said he agrees.
"Anyone can come in and meditate or listen to teachings," he said. "But during the Rains Retreat there are special ceremonies that include listening to the monks talk and expressing to people to do the best things in life they can."
The end of the Rains Retreat falls on the full moon of the eleventh lunar month, which is October.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000002,00000001496,0,0,1,0