<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 7 27, 2005

Bản tin ngày 27 tháng 07 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin tin tức Phật giáo
Minh Hạnh ghi chép

TT Giác Đẳng: Từ chùa Pháp Luân, thành phố Houston, Texas Hoa Ky`, chúng tôi xin gửi đến Qúi Ngài và qúi vị bản tin Phật giáo trong ngày.

Thái Lan.

Ngày hôm qua từ Thái Lan, chính phủ Thái Lan đã tuyên bố rằng trong một nỗ lực mới nhằm làm lắng dịu những sôi động cũng như những bạo loạn tại miền Nam Thái Lan, chính phủ sẽ nhắm vào việc xúc tiến việc hi`nh thành những cơ chế chính phủ hoà hợp ở trong đó bao gồm cả những người Phật Giáo và Hồi giáo nhằm giảm bớt những căng thẳng trong vùng. Cũng trong một lời tuyên bố khác của người phát ngôn bộ ngoại giao Thái thi` sự việc toàn cầu hoá của thế giới hiện nay đã có ảnh hưởng rất nhiều đến tâm thái của những người Hồi giáo sống tại Thái Lan. Những người Hồi giáo sống ở miền nam Thái Lan vốn ít quan tâm đến ti`nh hi`nh chung của thế giới bên ngoài, cho đến khi những manh nha về sự khủng khoảng giữa Hồi giáo và Ky Tô giáo mà trong đó Thái Lan tuy là một quốc gia Phật giáo lại có thái độ thiên về Hoa Ky` đã khiến cho những người Hồi giáo tại miền nam Thái Lan lo ngại. Tất nhiên về phía những phiến quân Hồi giáo qua những lời tuyên bố hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp họ đòi hỏi một điều rằng; bởi vi` miền nam Thái Lan bao gồm những tỉnh mà đa số tại đó là những cư dân theo Hồi giáo, do vậy phải được tách rời ra khỏi Thái Lan. Thái Lan có thể chấp nhận những thoả hiệp mang tính nhân nhượng liên quan đến tổ chức hành chánh, nhưng cho đến hôm nay không ai có thể nhi`n vào một viễn ảnh của một tương lai gần nào đó mà chính phủ Thái Lan cũng như đất nước Thái Lan đồng y' để một tỉnh bang có thể tách rời ra khỏi quốc gia của mi`nh, bởi vi` ly' do tôn giáo, một điều cho đến hôm nay vẫn còn là một gay cấn không phải chỉ Thái Lan mà ở nhiều quốc gia khác.

Nepal

Theo một tờ báo từ Kathmandu thủ đô Nepal thi` người mẫu danh tiếng của Nepal là cô Kohinơor Singh đã trở thành một vị nữ tu Phật giáo theo truyền thống Phật giáo Mật Tông. Trong thế giới ngày hôm nay có lẽ kể cả những phần đất xa xôi ở Á Châu là Nepal, Ấn Độ, Bhutan không phải là một biệt lệ, thi` hi`nh ảnh của những diễn viên điện ảnh của những ca sĩ, của những người mẫu luôn được nhắc đến nhiều. Và trong trường hợp này một người mẫu rời bỏ gia đi`nh sống đời nữ tu ở trong một tu viện Phật giáo tự nhiên trở thành một đề tài sôi động. Cô Kohinơor vốn là một người Nepal mà cha là người Ấn, mẹ là người Nepal, năm 25 tuổi, cô cho biết rằng từ thời thơ ấu cô đã có y' tưởng trở thành một nữ tu Phật giáo khi lớn lên, và có lẽ chính vi` điều này đã khiến cho cô có một cuộc sống độc thân ở trong nhiều năm qua, với tuổi 25 mà co`n độc thân thi` tương đối là một điều không theo phần đông của những người phụ nữ tại Nepal vốn lập gia đi`nh trong tuổi tương đối trẻ