<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 7 28, 2005

No. 0436 (Hạt Cát dịch)
Chùa Phật Giáo tại ngoại ô quận hạt Lonoke, tiểu bang Arkansas

Quận hạt Lonoke có lẽ được biết đến nhiều nhất vì nông nghiệp của nó nhưng nông trại không phải là những gì dẫn đầu một nhóm cư dân Akansas tại đó. Tại Furlow, họ đã tìm thấy một nơi chốn tôn nghiêm hoàn hảo để tu học Phật pháp.
Nhóm người này từng tụ họp nhau tại Jacksonville. Khi dự án nơi đó không thành công, họ được sự giúp đỡ của một cặp vợ chồng ở Furlow, là những người đã mở rộng tấm lòng và cánh cửa nhà của họ.
Fred và vợ anh, Lek, sinh sống ở Furlow nhiều năm. Họ nói hiện nay bất động sản của họ tại tâm điểm vùng ngoại ô quận hạt Lonoke là một nơi chốn thiêng liêng. Ðấy là chỗ mà Phật tử địa phương có thể đến và mang cung phẩm đến dâng cho người mà họ tin rằng là một bậc giác ngộ.
Fred nói rằng “ Họ mang thực phẩm đến cúng dường Ðức Phật, mỗi ngày Ðức Phật đều có cái gì đó để thọ dụng”. Thực phẩm được dâng đến cho cả năm tu sĩ ở tại chùa. Các vị đệ tử này của Ðức Phật nói rằng họ được kêu gọi dẫn dắt người khác trên con đường giác ngộ. Nhưng đây là công việc không được trả lương. Bà Lek giải thích “Họ không thể tới ngân hàng để vay bởi vì họ không có tiền” Ðấy là lý do tại sao ông Fred đồng ý cho chư tăng ở lại và biến nhà để xe của họ trở thành một ngôi chùa.
Bà Lek nói thêm “Bạn biết đấy, bạn thương yêu, chăm sóc và chia sẻ lẫn nhau- đấy là phương cách mà tôi nghĩ bạn thừa biết.
Và bà Lek, người đã đến nước Mỹ từ TháiLan 35 năm về trước, nói rằng đó cũng là phương pháp mà bà và thân hữu đã thực hành để duy trì sự sống còn của văn hóa.
Pongsai Hill là một trong những người đến hội họp tại đây vào mỗi chúa nhật để bái sám. Bà cũng nói rằng đó là tất cả những gì trong một giấc mộng đã thành sự thật.
Ðã có một ngôi chùa ở Ft. Smith, nhưng chúng tôi có sự riêng biệt của mình tại đây. Cám ơn Fred và Lek, không có điều này chúng tôi vẫn còn không có gì cả.
Gia đình của Fred và Lek hiện đang sống với bạn bè nhưng họ có kế hoạch trở về Thái Lan trong vài tháng tới. Họ đã giàn xếp để ngôi nhà của họ được nhóm tổ chức mua lại để phát triển ngôi chùa bằng tiền cúng dường của Phật tử.

Buddhist Temple In Rural Lonoke County

Lonoke County is perhaps best known for its agriculture. But farming isn't what lead one group of Arkansans there. At Furlow, they've found the perfect sanctuary to practice Buddhism.

The group used to meet in Jacksonville. When that wasn't working out, they got help from a couple in Furlow who opened their hearts and their home.

Fred Marquardt and his wife, Lek, lived in Furlow for years. But now they say the property in the middle of rural Lonoke County is a holy place. It’s where local Buddhists can come and bring gifts to the one they believe is the enlightened one.

Marquardt says, "They bring the Buddha food, every day the Buddha gets something to eat."

The food is eventually given to the temple's five monks. These disciples of Buddha say they are called to lead others to the path of enlightenment. But it's a job that doesn't pay money.

Lek explains, "They cannot go to the bank and get a loan because they don't have money." That's why the Marquardts agreed to let the monks stay and turn their garage into a temple.

Lek says, "You know, you love each other, take care of each other, share with each other—that's the way I think you know."

And Lek, who came to the U.S. from Thailand 35 years ago, says it's also a way for her and her friends to keep their culture alive. Pongsai Hill is among those who meet here every Sunday for temple day. She says it's all a dream come true.

"They have one in Ft. Smith, but now we have our own here in Lonoke. But thank you Fred and Lek, without that, we would still have nothing.”

The Marquardts are staying with friends and plan to move to Thailand in a couple of months. They've made arrangements for their home to be purchased using the temple's donations.

http://www.kthv.com/news/news.aspx?storyid=18341