<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 8 01, 2005

No. 0449 ( Tinh Tấn dịch)

Thiền định: Hãy dành một ngày để buông xả

Được viết bởi David Chircop, Ngày 5 tháng 8, 2008

Image hosted by Photobucket.com Bà Tiến Sĩ Jule Biesiada, một nhà tâm lý học tại Merced, tổ chức một “Ngày Chánh Niệm” ở một trung tâm thực tập hành thiền và an tịnh tâm.

Nhà tâm lý học tại Merced, Bà Tiến Sĩ Jule Biesiada tin tưởng phần nhiều sự đau khổ của thế giới đến từ sự dính mắc. Trong khi khái niệm này tư tưởng Tây Phương có lẽ khó thông hiểu, Bà Biesada nói rằng có rất nhiều điều tốt đẹp trong việc buông xả.


Vào thứ Bảy, Bà Biesiada sẽ tổ chức một ngày chánh niệm do Bhante Walpola Piyananda, một tác giả và là vị Tăng Tích Lan đáng kính theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy ngụ tại Los Angeles.
Bà nói: “Tôi muốn mọi người đến và học làm thế nào để sống thật hơn trong giây phút hiện tại cho chính họ và những người khác.”
Sự kiện này được phổ biến cho công chúng và sẽ giới thiệu mọi người về pháp thiền của truyền thống Phật Giáo.

Gần đây, vị Sư Tích Lan đã trở lại Mỹ Quốc sau hoạt động về các dự án nhà cửa tại Tích Lan và Thái Lan vì cơn sóng thần tsunami tàn phá vào tháng Mười Hai.

Sư là tác giả quyển sách, “ Những ngày đắp y vàng ở tiểu bang Los Angeles” trong năm 2001 và Sư được mời làm khách thuyết giảng tại đại học UCLA (University of California, Los Angeles).
Đây là năm thứ nhì mà Bà Biesiada tổ chức “ Ngày Chánh Niệm” và bà hy vọng ngày hành thiền này sẽ giúp ích những người khác thông hiểu hơn về triết lý Phật Giáo.

Bà nói: “Thật sự là một ngày cho hội chúng.” Ngày chánh niệm này sẽ được phân chia thành những buổi thuyết pháp khác nhau và các lớp thực tập ngồi, thư giản, và hành thiền. Chương trình kéo dài trọn ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Người nào thích tham dự thì nên mặc y phục thoải mái và mang giày có thể cởi ra dễ dàng, và mang theo thức ăn trưa.

Bà Tiến sĩ Biesiada nói rằng tìm hiểu các yếu tố Phật Giáo có thể mở rộng những ý tưởng về từ bi và “hành động chân chánh.”

(tinhtan dich)

Meditation: Let Go for a Day

By David Chircop
DCHIRCOP@MERCEDSUN-STAR.COM

Last Updated: August 5, 2005, 06:15:29 AM PDT

Dr. Jule Biesiada, a Merced psychologist, is hosting a "Day of Mindfulness," a workshop centered on meditation and relaxation.

Merced psychologist Dr. Jule Biesiada believes much of the world's suffering comes from grasping.
While that concept might be difficult for Western minds to wrap around, Biesiada says there's a lot of good in letting go.

On Saturday, she'll host a day of mindfulness with Bhante Walpola Piyananda, an author and acclaimed Sri Lankan Theravadan monk based in Los Angeles.

"I want people to come and learn how to be more in the moment with themselves and others," she said.

The event, which is open to the public, will introduce people to Buddhist traditions of meditation.

The Sri Lankan monk recently returned to the United States from working on housing projects in Sri Lanka and Thailand following December's devastating tsunami.

He authored a book, "Saffron Days in LA" in 2001 and has been a guest lecturer at UCLA.

This is the second year Biesiada has held the "Day of Mindfulness" and she hopes it will help others better understand the philosophy of Buddhism.

"It truly is a day for the community," she said.

The day will be divided into various teachings and sitting practices, stretching and meditation. It lasts all day from 8 a.m. to 5 p.m.

Those interested in attending should wear comfortable clothes and shoes that can be easily removed, and bring a bag lunch.

While Merced ain't no Shangri La, Biesiada, who also goes by Pema Rinchen, said tapping into elements of Buddhism can spread ideas of compassion and "right action."

Reporter David Chircop can be reached at 385-2453 or dchircop@mercedsun-star.com.

http://www.mercedsun-star.com/local/story/11036914p-11797764c.html