<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 8 01, 2005

No. 0450 ( Khánh Văn dịch)
Vận động viên hòa bình Phật giáo tham gia ngày tưởng niệm Hiroshima/Nagasaki ở nhiều nơi trên Hoa Kỳ và Úc Châu

Common Dreams, August 3, 2005

BERKELEY, California—Ngày 3 tháng 8, 2005- Hội Ái Hữu Phật Tử QuốcTế - International Buddhist Peace Fellowship - viết tắt BPF, tham gia lễ tưởng niệm Hiroshima/Nagasaki, là nơi mà 2 quả bom nguyên tử được thả xuống trong đệ nhị thế chiến, đuợc tổ chức ở 14 địa điểm tại Hoa-kỳ và Úc-châu, bao gồm những sự kiện lớn ở những phòng thí nghiệm và nơi thử vũ khí nguyên tử ở Los Alamos, New Mexico; Las Vegas, Nevada; and Livermore, California.

Susan Moon, tác giả và chủ bút của tạp chí BPF’s journal Turning Wheel giải thích : “Là một Phật tử trong xã hội, tôi chủ trương không lẫn tránh những đau khổ của nhân loại. Rất quan trọng để nhớ bom nguyên tử đã nổ và giết chết trên 300.000 người tại Nhật-bản. Chúng ta không thể để chuyện này tái diễn. Mặc dù, chuyện đã xảy ra hơn 60 năm về trước, nhưng sự tàn phá khốc liệt vẫn có thể xảy ra trong xã hội ngày nay. Chính phủ Hoa-kỳ vẫn thí nghiệm và sản xuất vũ khí nguyên tử này. Là con của Đức Phật, chúng ta phải lên tiếng và nhắc nhở lẫn nhau rằng mỗi chúng ta đều liên quan mật thiết với nhau.”

Hôm thứ 6, ngày 5 tháng 8 vừa qua, bà giám đốc hội BPF, Maia Duerr, sẽ cùng với hibakusha, (danh từ Nhật-bản, có nghĩa là những người sống sót sau bom nguyên tử), Roshi Joan Halifax, và nhiều người khác ở Santa Fe, New Mexico, đã đánh tiếng chuông tưởng niệm cùng giờ với trái bom nguyên tử được thả xuống thành phố Hiroshima vào thứ bảy, ngày 6 tháng 8, ngoài ra, nhóm người này còn tổ chức buổi hành thiền gần phòng thí nghiệm vũ khí nguyên tử Los Alamos, nơi mà bom nguyên tử được sản xuất. Gần Las Vegas, cựu giám đốc hội BPF sẽ hiện diện ở vùng sa mạc Nevada, nơi mà hơn 900 vũ khí nguyên tử được đem ra thí nghiệm kể từ ngày cuộc chiến tranh lạnh được kết thúc. Và ở California, hội San Francisco BPF sẽ tổ chức lễ thắp nến mặc niệm và hành thiền nơi cổng của phòng thí nghiệm vũ khí nguyên tử Livermore.
Ngoài ra, hội BPF còn tổ chức ngày tưởng niệm này ở những tiểu bang khác như: Vermont, Connecticut, Michigan, và Florida.

Buddhist Peace Activists Join Hiroshima/Nagasaki Commemorations Across the U.S. and Australia
Common Dreams, August 3, 2005


BERKELEY, California ── Eleven chapters of the international Buddhist Peace Fellowship (BPF) are taking part in Hiroshima/Nagasaki commemorations in 14 locations in the U.S. and Australia, including major events at the sites of nuclear labs and testing grounds in Los Alamos, New Mexico; Las Vegas, Nevada; and Livermore, California.

Susan Moon, author and editor of BPF’s journal Turning Wheel, explained why BPF is involved: “As a socially engaged Buddhist, I attempt to not turn away from suffering. It’s important to remember the atomic fire that burned and eventually killed more than 300,000 people in Japan. We can’t ever let that happen again. Even though the horrific destruction of these two cities happened 60 years ago, the same kind of violence has the potential to happen today. Our government is still testing and manufacturing these bombs. As Buddhists, we need to speak out and help people remember that we’re all connected to each other.”

On Friday, August 5, BPF executive director Maia Duerr will join hibakusha (Japanese survivors of the bombing), Roshi Joan Halifax, and others in Santa Fe, New Mexico, for a bell-ringing ceremony at the same time that the bomb was dropped in Hiroshima. On Saturday, August 6, the group will hold a day-long meditation vigil near the Los Alamos Nuclear Lab (where the atomic bomb was created). Near Las Vegas, former BPF director Alan Senauke will be present at a retreat and teach-in at the Nevada Desert Test Site, location of over 900 nuclear weapons tests since the Cold War. And in California, the San Francisco BPF chapter will offer a silent candlelight vigil and meditation witness at the gates of Livermore Nuclear Weapons Lab.

Some of the other events that BPF members have helped to plan include: a meditative peace walk in Montpelier, Vermont; a silent vigil on the Green in New Haven, Connecticut; a candlelight vigil and interfaith ceremony in Ann Arbor, Michigan; and a “Contemplative Commemoration” in St. Petersburg, Florida, which will include launching peace lanterns. For a complete listing of BPF-endorsed events, please see www.bpf.org.

ABOUT THE BUDDHIST PEACE FELLOWSHIP
The mission of the Buddhist Peace Fellowship (BPF), founded in 1978, is to serve as a catalyst for socially engaged Buddhism. BPF's programs, publications, and practice groups link Buddhist teachings of wisdom and compassion with progressive social change. BPF is an affiliate of the Fellowship of Reconciliation and the International Network of Engaged Buddhists.

source: http://www.commondreams.org/news2005/0804-02.htm