<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 8 01, 2005

No. 0444 (Hạt Cát dịch)

Tâm Kinh Giản Lâm, một khung cảnh tĩnh lặng di dưỡng tinh thần
July 31, 2005

Khi đời sống trở nên quá căng thẳng, bạn cần lánh xa đời sống thành phố một ngày và thư giản trong một môi trường thiên nhiên, nơi mà bạn có thể tận hưởng sự tĩnh lặng và di dưỡng tinh thần qua thiền định.

Wisdom Path, tạm dịch là Tuệ Ðạo, danh xưng Hán Việt “Tâm Kinh Giản Lâm心經簡林"tọa lạc gần khu thiết trí pho tượng Thiên Ðàn Ðại Phật trên Ðỉnh Lạn Ðầu (Lantau), Hồng Kông là một chọn lựa hay ho. Ðây là một khu vực thiên nhiên trên núi được thiết kế 38 trụ gỗ khắc 260 chữ trong Bát Nhã Tâm Kinh.

Kiến trúc sư Cảnh Quốc Tường nói với phóng viên mạng lưới thông tấn xã Hồng Kông rằng nếu bạn đi dọc theo đường mòn cạnh Bửu Liên Tu Viện khỏang 10 phút thì sẽ gặp Tâm Kinh Giản Lâm, nơi có 38 trụ gỗ khắc bài Bát Nhã Tâm Kinh với thư pháp của Giáo Sư Quốc Học Nhiêu Tông Di.

Giải thích thiết kế bài trí đặc biệt của Tâm Kinh Giản Lâm, Ông Cảnh Quốc Tường, kiến trúc sư của công trình nói chiều cao và vị trí của mỗi trụ gỗ tương xứng với độ trắc địa cuộc đất. Cột trụ đặt tại đỉnh đồi khơi gợi khái niệm không tánh, chủ đạo của công trình.

Dự án thành hình với sự hợp tác của Bộ Du Lịch, Bộ Kiến Trúc và Ðại học Hồng Kông.

Viếng thăm Hoa Lục năm 1980, Giáo Sư Quốc Học Nhiêu Tông Di được dịp nhìn thấy Kinh Kim Cang khắc trên một pho tượng Phật bằng đá tại núi Thái Sơn tỉnh Sơn Ðông, điều đó khơi gợi cho ông ý tưởng thực hiện tác phẩm nghệ thuật thư pháp với bài Bát Nhã Tâm Kinh, một bài kinh quý báu được cả ba tôn giáo Phật, Khổng, Lão tôn sùng, tác phẩm này đã hòan tất và được trình làng với công chúng Hồng Kông năm 2002.

Trường Ðại Học Bảo Tàng Nghệ Thuật Hồng Kông thoạt đầu dự định sẽ khắc bài kinh trên đá nhưng sau đó đã thay thế bằng gỗ để tưởng nhớ đến Trúc Giản, một loại thẻ bằng trúc ngày xưa dùng để ghi chép kinh thư trước khi phát minh giấy viết ở Trung Quốc.

Các trụ gỗ này được nhập cảng từ Phi Châu, là một loại gỗ cứng, thẳng và bền bĩ nhưng cũng đủ độ mềm để có thể chạm trổ. Công trình chạm khắc do ba nhà điêu khắc đầy kinh nghiệm Ðường Tích Thánh, Lý Quốc Tuyền, Trương Cảnh Hùng đảm trách dựa trên thư pháp của Giáo Sư Nhiêu Tông Di.

Công trình bắt đầu hồi tháng 10 năm ngóai, kéo dài trong 6 tháng và tốn kém khoảng 9.5 triệu tiền Hồng Kông. Dự án gặp rất nhiều thử thách vì phương tiện vận chuyển khó khăn do chưa có hệ thống xa lộ trực đạt đầy đủ tiêu chuẩn.

Ðồng thời đó còn là một khu vực có môi trường sinh thái nhạy cảm, các công trình xây dựng được kêu gọi cần phải hết sức thận trọng. Nhóm bảo vệ thực vật đã cố vấn một cách rộng rãi xuyên qua tiến trình thực hiện công tác và điều chỉnh kế hoạch làm việc để tránh né làm xâm hại đến sinh thái thiên nhiên.

Các trụ gỗ này đã được bao phủ một lớp hóa chất gọi là Nano để chống nấm và mốc, viên chức Bộ Kiến Trúc sẽ thanh tra và bảo quản khu vực này. Du khách được yêu cầu nên tôn trọng các trụ gỗ, tránh khắc chữ và bày biện vật liệu dẫn hỏa trong khu vực.

Ông Cảnh Quốc Tường nói rằng ông đã thể nhập nghĩa lý Tâm Kinh, cái đã giúp con người giải tỏa bế tắc của tâm thức và liễu đạt hạnh phúc hài hòa. Ông hy vọng mọi người sẽ tận hưởng được khí vị của Tuệ Ðạo và khởi sinh cảm hứng từ Bát Nhã Tâm Kinh.

Take a tranquil path to wisdom

July 31, 2005
Mountain masterpiece: Government architect KC King says Wisdom Path features 38 timber columns carved with Professor Jao Tsung-i's Prajna-paramita Heart Sutra.


When life gets too hectic you need to escape city life for a day and relax in a natural environment where you can enjoy tranquillity and refresh your spirit through meditation.

Wisdom Path on Lantau Peak near the Big Buddha is a good choice, housing Professor Jao Tsung-i's Heart Sutra woodcarving. But how was such a monumental work of calligraphy transformed into a huge outdoor display?

Government architect KC King told news.gov.hk. that if you walk along the trail next to the Po Lin Monastery entrance for about 10 minutes, you will arrive at Wisdom Path where 38 timber columns carved with Professor Jao's 260-word Prajna-paramita Heart Sutra are erected.

Empty theme

Explaining the special design layout of Wisdom Path, Mr King said the height and positioning of each column corresponds to the topography. The column located at the hill peak suggests the concept of "emptiness" (Sunyata), a key theme in the display.

The project is a collaboration between the Tourism Board, Tourism Commission, Architectural Services Department and the University of Hong Kong.

Visiting the Mainland in 1980, Professor Jao saw the Buddhist stone carvings of the Vajracchedika Prajnaparamita Sutra on Mount Taishan in Shandong, which inspired him to create the Heart Sutra, a treasured text revered by Confucians, Buddhists and Taoists. Professor Jao completed the calligraphy in 2002 and dedicated it to Hong Kong people.

The University of Hong Kong Art Museum initially considered presenting it in stone, but decided on wood instead, reminiscent of the bamboo tiles (zhujian) used for writing long ago.

The timber columns are imported from Africa, and are a solid hardwood robust enough for exterior installation, yet soft enough for carving. Experienced sculptors Tong Chik-shing, Cheung Sing-hung and Lee Kwok-chuen did the chiselwork.

Ecological caution

Construction started last October, spanning six months and costing $9.5 million. Mr King said as the site is remote with little direct access for vehicles, the project encountered many challenges.

The site is also in an environmentally-sensitive area, which called for extra care in its construction. Green groups were widely consulted throughout the process and work plans adjusted to avoid disturbing the natural ecology.

The columns have been treated with nano coating to protect them against fungi and mould, and Architectural Services Department staff will regularly inspect and maintain them. Visitors should respect the columns, avoid littering and lighting hillfires.

Mr King said he has been enlightened by the Heart Sutra, which can help people free themselves from mental obstructions to attain harmony and bliss. He hopes people will enjoy Wisdom Path and get inspiration from the Heart Sutra.
050729en04004.htm