<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 8 01, 2005

No. 0448 ( Như Hạnh dịch)
CÁC TĂNG SĨ ĐẨY MẠNH YÊU CÂU ÐƯỢC QUYỀN KIỂM SOÁT NGÔI CHUÀ MAHABODHI.

Bản tin được đăng trên tờ báo điện tử IANS số ra ngày 2 tháng 8, 2005

Patna - Ấn Ðộ- Các Tăng Sĩ Phật Giáo loan báo là sẽ phát động nhiều cuộc biểu tình mới để đòi hỏi chính quyền Trung Ương trao trả lại công việc điều hành ngôi chùa cổ 1500 năm Mahabodhi thuộc thành phô' Bihar's Bodh.

Cơ quan ABBM, một bộ phận có thế lực của các tăng sĩ PG đã thúc giục chính quyền New Delhi trao trả quyền kiểm soát ngôi chuà Mahabodhi, một trong những nơi thờ phượng thiêng liêng của PG- theo Ðiều luật Ðiều hành ngôi chùa đã được tu chỉnh năm 1949.

Ngài Anand cho biết việc này đã được quyết định trong một cuộc họp hai ngày của cơ quan ABBM, trong đó có nhiều tăng sĩ PG cả nước tham dự và kết thúc vào hôm chủ nhật, nhưng cuộc phản kháng mới đó nên được phát động để yêu cầu trao trả việc điều hành ngôi chùa cho các Phật tử.

Ngài nói với IANS rằng ABBM nên tổ chức một “cuộc diễn hành Delhi - Bodh Gaya” nếu bản tu chính về điều hành trong hiến pháp như đã hứa hẹn không sớm được thực thi .

Ngài nói rằng từ 1949, Phật tử đã được giao cho vai trò rất nhỏ trong sự điều hành các công việc của ngôi chùa.

Đây là địa điểm đầy ý nghĩa quan trọng vì Đức Phật đã giác ngộ từ 2500 năm trước dưới cội cây, được gọi là bồ đề tại đây. Ngôi chùa này đã được cơ quan liên hiệp quốc Unesco công nhận là di sản thế giới từ tháng 6/2002.Ngôi chùa thu hút hàng trăm du khách mỗi ngày./.

Monks to intensify demand for Mahabodhi temple control

IANS, August 2 2005

PATNA, India -- Buddhist monks have threatened to launch fresh protests to make the central government hand over the management of the 1,500-year-old Mahabodhi Temple in Bihar's Bodh Gaya town to them.

The Akhil Bharatiya Bhikkhu Mahasangh (ABBM), an influential body of Buddhist monks, has urged New Delhi to hand over control of the Mahabodhi temple - one of the holiest shrines of Buddhism - by amending the Mahabodhi Temple Management Act, 1949.

Bhante Anand of ABBM said it was decided at the two-day meeting of the body, which was attended by Buddhist monks across the country and concluded Sunday, that fresh protests would be launched to demand the handover of the temple management to Buddhists.

Anand told IANS that ABBM would launch a "Delhi-Bodh Gaya march" if the promised amendment in the act was not implemented soon.

Bhante said Buddhists had been given very little role in managing the affairs of the temple since 1949.

The site is significant because Buddha attained enlightenment 2,500 years ago under a banyan tree there, called the Bodhi tree. The temple was declared a World Heritage Site by UNESCO in June 2002. It attracts hundreds of tourists every day.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000001,00000001532,0,0,1,0