<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 8 01, 2005

No. 0445 (Hạt Cát dịch)

Phát hiện tượng Quan Âm bằng đồng cổ xưa

Latest Updated by 2005-08-03 14:10:06
By: Source:chinanews.cn

Gần đây sự phát hiện pho tượng Quan Âm bằng đồng hiếm có ở Biển Chết, Tân Cương, việc đã được một số cơ quan truyền thông trong và ngoài nước loan báo, đã khơi dậy mạnh mẽ ảnh hưởng xã hội và sự quan tâm rộng rãi của giới chuyên môn từ trong và ngoài nước.

Các chuyên gia và học giả tin tưởng một cách tổng quát rằng sự phát hiện đầy ý nghĩa này của khoa khảo cổ có thể giúp cho việc nghiên cứu thời điểm Phật giáo được giới thiệu sang tây phương và nghiên cứu nghệ thuật điêu khắc cổ xưa. Ðồng thời cùng lúc rất nhiều hình ảnh của pho tượng Quan Âm được trình bày lần thứ nhất.

Tượng Phật Quan Âm này được phát hiện ở huyện Khố Xa, miền Bắc sa mạc Taklimakan, được biết đến với danh xưng Biển Chết . Chính xác là được đúc bằng đồng, pho tượng cao 18.3 cm, 10.2 đường kính và nặng 0.83 gram. Pho tượng Quan Âm trong tư thế ngồi trên đài sen dáng vẻ dịu dàng và sống động, đặc biệt với trang sức nhu nhã, điều nói lên một hình ảnh đặc sắc biểu trưng cho từ bi và thanh khiết. Pho tượng được đúc với kiểu mẫu nguyên thủy theo phong cách Ðức Phật. Các nhà khảo cổ nhấn mạnh rằng pho tượng Quan Âm này là một chứng cứ của sự truyền bá Phật Giáo vào Trung Quốc trong thời kỳ sơ khởi.

Bản tin đến đây đã chấm dứt. Dưới đây là bản tin

------------
Tượng Phật bằng đá thời nhà Minh được phát hiện ở Trùng Khánh- Trung Quốc

Xinhuanet, July 25, 2005

Trùng Khánh- Trung Quốc: Khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện 400 pho tượng Phật bằng đá được khắc tạc vào triều đại nhà Minh (1368-1644) tại một công trường nghiên cứu tàn tích một ngôi chùa cổ ở huyện Lương Bình thuộc Thành Phố Tự Trị Trùng Khánh miền tây nam Trung Quốc.

Ðược xếp loại từ 2 tấc đến 2 thước chiều cao, những pho tượng đá này đã bị hư hoại trầm trọng, nhưng dấu vết khắc chạm riêng biệt của tác phẩm vẫn còn được nhận thấy rõ ràng.

Phát hiện này là một sự kiện lớn lao đầy ý nghĩa trong việc nghiên cứu phong tục, tôn giáo và nông nghiệp thời đại Minh Triều, một di tích văn hóa chính thức tại huyện Lương Bình. Hiện những pho tượng này đang được bảo toàn bởi cơ quan hữu trách huyện Lương Bình.


Ancient bronze Guan-yin statue unveiled
Latest Updated by 2005-08-03 14:10:06
By: Source:chinanews.cn

Recently, the discovery of a rare bronze Guan-yin (goddess of mercy) statue in Xinjiang's Sea of Death, which has been reported by a number of media from home and abroad, aroused strong reverberation in the society and wide attention from the domestic and overseas academia. Experts and scholars generally believe that this discovery is of great archeological significance in researching the time when Buddhism was introduced to the western regions and studying the ancient sculpture art. At the same time, many photos of the Guan-yin statue were unveiled for the first time.

This ancient Guan-yin statue is said to be discovered in Kuqa County on the north of the Taklimakan Desert, known as the "Sea of Death." Precisely cast with bronze, the statue is 18.3 cm in height, 10.2 cm in diameter and 0.83 kg in weight. The statue shows Guan-yin sitting on a lotus throne with her palms together, looking elegant and kind. The whole statue is fluent and vivid, especially in the fluttering apparel, which incisively and graphically portrays Guan-yin's civility, personality and kindness. The original modeling style complements the Buddha's appearance. Archeologists point out that this Guan-yin statue witnessed the introduction of Buddhism to China in early times.

Editor: Wing

http://www.newsgd.com/culture/culturenews/200508030036.htm


Ming Dynasty stone Buddha statues discovered in Chongqing

Xinhuanet, July 25, 2005

CHONGQING, China -- Chinese archaeologists have found400 stone Buddha statues during a field survey at a ruined temple dating back to the Ming Dynasty (1368-1644) in Liangping County of Chongqing Municipality in southwest China.
Ranging from 20 centimeters to 2 meters in height, the stone Buddha statues had sustained severe damage, but traces of distinct features of carving are visible.

The finding is of great significance to research on the customs,religion and architecture in the Ming Dynasty, a cultural relics official with the Liangping County.

The stone Buddha statues are now being protected by relevant department of the county.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000004,00000001504,0,0,1,0