<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 8 08, 2005

Bản tin ngày 08 tháng 08 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin về tin tức Phật Giáo
Minh Hạnh ghi chép

TT Giác Đẳng: Phần tin tức đầu tiên gửi đến qúi Ngài và qúi vị, hôm nay chúng tôi đang có mặt tại chùa Phật Pháp thành phố St. Petersburg, Florida Hoa Ky`. Trong phần bản tin này xin đề cập đến sự việc tại Hồng Kông qua Tân Hoa Xã thi` một tượng Phật thủ, tức là một đầu tượng Phật có thể nói rằng đã được tạc từ hơn 1300 năm vừa từ một ngôi chùa cổ ở tỉnh Sơn Đông. Trước đây Phật thủ này đã bị đánh cắp và bán cho những nhà sưu tập đồ cổ và cuối cùng thi` tượng Phật thủ này đã lạc vào trong tay những người sưu tập đồ cổ tại Đài Loan. Người ta đã hiến cúng tượng Phật thủ này cho viện bảo tàng Phật giáo có tên gọi là Pháp Cổ Tấn Pháp ở đây viện bảo tàng này được thành lập và dưới sự chăm sóc của Pháp Sư Thánh Nghiêm một trong những danh tăng của Đài Loan, và sau khi người ta truy ti`m được xuất xứ của tượng Phật thủ này thi` Pháp Sư Thánh Nghiêm đã nói lên y' muốn của mi`nh là giao hoàn lại Phật thủ về nguyên quán là tỉnh Sơn Đông để người ta có thể trả lại nơi bức tượng đã bị mất đi tượng Phật thủ . Nỗ lực này là một trong nhiều nỗ lực chúng ta thấy trong mấy năm vừa qua nhằm đưa trở về Hoa Lục những gi` bị mất mát liên quan để cổ vật Phật giáo.

Vào đầu thế kỷ thứ 20 trong thời loạn lạc và nhất là trong lúc quân đội Tưởng Giới Thạch rời khỏi Hoa Lục người ta đã vội vã tháo gỡ và thậm chí cắt những pho tượng rất xưa, những pho tượng đầy giá trị quan trọng đến nỗi có thời người ta nói rằng Phật ở Trung quốc bấy giờ thi` thân nằm tại Hoa Lục và đầu thi` nằm tại Đài Loan, bởi vi` quá nhiều pho tượng Phật đã bị lấy đi phần trên, người ta không có khả năng di chuyển phần thân của pho tượng. Càng ngày càng có nhiều nỗ lực để hoàn trả và đưa những Phật thủ này về ráp lại với những pho tượng nguyên thủy nằm ở Hoa Lục để có được những công tri`nh điêu khắc hoàn chỉnh. Giới sưu tập đồ cổ cũng như UNESCO ca ngợi những nỗ lực này bởi vi` cứ tưởng tượng rằng những điều đó đã khiến cho những ngôi chùa cũng như những thạch động quan trọng giảm đi rất nhiều giá trị thật sự khi khách hành hương đến thăm viếng chỉ thấy những pho tượng không có phần đầu.

Theo một bản tin được gửi đi mới đây thi` đã có một số xô xát va chạm giữa chính quyền Việt Nam và Phật giáo Hoà Hảo, được biết rằng có một số người của Phật giáo Hoà Hảo đã tự thiêu, vi` thời gian có hạn nên chúng tôi sẽ gửi đến qúi Ngài và qúi vị bản tin này trong chương tri`nh ngày mai