<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 8 09, 2005

No. 0459 (Hạt Cát lược dịch)
An trú trong đời sống họ đã chọn lựa
Bốn tín đồ đã quay về nương tựa nơi Tam Bảo trong niềm tin Phật pháp tại một ngôi chùa ở St. Petersburg, Florida
By WAVENEY ANN MOORE, Times Staff Writer
Published August 10, 2005
ST. Petersburg, Florida- Ngày 10 tháng 08 năm 2005- Với tay chấp và gối quỳ, hai thiện nam và hai tín nữ đã đảnh lễ trước pho tượng Phật bằng đồng to lớn. Họ lập lại nghi thức này ba lần, đứng lên và phủ phục sát đất mỗi lần như vậy.

Mười lăm tu sĩ và hai tu nữ - một số trong những người đã đến từ xa như Texas, Canada và Orlando- chứng minh cho lễ quy y và nhận pháp danh của các phật tử này hôm chúa nhật 8 tháng 8 vừa qua tại chùa Phật Pháp ở số 1770 đường 62 thuộc thị trấn St. Peterburgs.
Ngày hôm đó Nguyễn Thị Cúc, Vũ Văn Chấn, Nguyễn Lê Lộc và Siragusa chính thức trở thành một thành phần của gia đình Phật giáo

Siragusa nói đó là ngày mà bà không bao giờ quên.

Người phụ nữ cư dân St. Petersburg, người Tây Phương duy nhất giữa những Phật tử mới nói rằng “Sáng hôm ấy thức dậy, tôi cảm thấy thật vui vẻ và thích thú, nó tốt đẹp hơn những gì tôi đã hình dung.
Trong suốt thời gian buổi lễ được cử hành bằng tiếng Pali và tiếng Việt, Siragusa là người được nhắc nhở đến nhiều nhất. Trong không khí nghi ngút khói hương, HT Hộ Giác hướng dẫn cho bà Siragusa lập lại lời tự nguyện quy y bằng tiếng Anh và tiếng Pali mới học còn bập bẹ. Ngài cũng giải thích ý nghĩa pháp danh Khema cho bà Siragusa được hiểu, đó là tên của một nữ thiền sư Phật giáo nổi tiếng.
Luân phiên nhau, mỗi Phật tử thệ nguyện thọ trì ngũ giới, tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu. Họ cũng tuyên xưng quay về nương tựa nơi Tam Bảo.
Trong một cuộc phỏng vấn, TT Pham Dang Jotika, một khách tăng đến từ Houston giải thích rằng niềm tin nơi Tam Bảo là Phật, tượng trưng cho Giác Ngộ hoặc Trí Tuệ, Pháp, thực tướng của vạn vật và Tăng Già là hàng ngũ truyền thừa Phật Pháp.
Ðối với Siragusa, đấy là một ngày quan trọng. Hôm đó cũng là ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu Tổ Tiên. Có khoảng 300 người tham gia.
Siragusa, người lớn lên trong gia đình Ki Tô Giáo đã hành trì Phật pháp trong 24 năm. Nhà điêu khắc và họa sĩ nói rằng bà không tin một tôn giáo sẽ gây trở ngại cho tôn giáo khác.
"Bạn không cần phải dứt bỏ niềm tin khác của bạn. Với tôi, tôi không thích nói đúng hay sai. Cả hai đều dạy thương yêu nhưng giáo lý của Ðức Phật đã thực sự rất tốt đẹp hay ho đối với cuộc sống chúng tôi", bà nói cho chính bản thân và gia đình bà. Chồng bà, Gaetano, 59 tuổi, cũng là người lớn lên trong truyền thống Ki tô giáo và cũng đã hành trì Phật pháp hơn một phần tư thế kỷ nay.

Siragusa đã nhờ cậy vào sự hướng dẫn của chồng bà và khóa học hàng tuần được thực hiện bằng Anh Ngữ tại chùa để chuẩn bị cho buổi lễ hôm chủ nhật. Cô con gái của hai ông bà, một sinh viên Ðại Học Florida, Leela, đã không thể tham dự buổi lễ này. Bà Siragusa dự định sẽ đóng khung tấm phái quy y bà đã nhận được hôm chủ nhật và sẽ đặt nó bên cạnh tôn tượng Ðức Phật cao gần 6 foot trong thiền phòng của gia đình.

At peace with the life they've chosen
On Sunday at a St. Petersburg temple, four people vowed to seek their refuge in the Buddhist faith's three basic values.
By WAVENEY ANN MOORE, Times Staff Writer
Published August 10, 2005

ST. PETERSBURG - On hands and knees, the two men and two women bowed low before the giant bronze Buddha.

Three times they repeated the ritual, rising to their feet between each prostration.

Fifteen monks and two nuns - some of whom had traveled from Texas, Canada and Orlando - looked on as they made religious pledges and received Buddhist names Sunday at the Chua Phat Phap Buddhist Temple, 1770 62nd Ave. N.

That day Cuc Thi Nguyen, Chan Van Vu, Peter Loc Le Nguyen and Aleada Aine Siragusa officially became part of the Buddhist family. It's one Siragusa says she'll never forget.

"I woke up that morning feeling very happy and excited and it was more beautiful than I had imagined," said the St. Petersburg woman, the only Westerner among the new Buddhists.

"I like the kneeling and the bowing," she said. "It's very humbling. You're bowing to the spirit within. It's a beautiful practice."

At times during the brief ceremony, which was conducted in the Pali and Vietnamese languages, Siragusa, 55, was the beneficiary of a little prompting.

In the temple redolent with incense, the Most Venerable Thich Ho Giac led her through her pledges as she repeated them in English and in halting Pali. He also explained the meaning of her new Buddhist name, Khema. It was the name of a famous Buddhist nun who was versed in the teachings of Buddha, the monk said in English.

"I thought it was very kind of him and very generous of him to take the time to do that for me," Siragusa said.

Taking turns, each new Buddhist promised to abstain from killing, stealing, sexual misconduct, lying and intoxication. They also recited that they will go to the faith's three jewels, or basic values, "for refuge." During an interview, the Venerable Dang Pham Jotika, a monk visiting from Houston, explained that the faith's three jewels are the Buddha, representing enlightenment or wisdom; the Dharma, the true characteristics of nature; and the Sangha, the community or support of the Buddhist family.

For Siragusa, it was a momentous day. Sunday's service, though, also honored the congregation's elders and ancestors. More than 300 people attended.

Siragusa, who was brought up Roman Catholic, has been practicing Buddhism for about 24 years. The sculptor and painter said she does not believe that one religion excludes the other.

"You don't have to give up your other beliefs. To me, I don't like to say right or wrong. Both teach love . . . but the teachings of Buddha have been really good for our lives," she said of herself and her family.

"St. Theresa of Avila and St. John of the Cross, when they experienced union with God, it's the same as when a Buddhist experiences enlightenment. There's one God and when one has that intense experience with God, it's the same."

Her husband, Gaetano, 59, also was brought up Catholic. He has been practicing Buddhism for more than a quarter of a century.

Siragusa relied on his guidance and weekly classes conducted in English at the temple to prepare for Sunday's ceremony. The couple's daughter, Leela, a student at Florida State University, was unable to attend.

Siragusa plans to frame the certificate she received Sunday and put it with her husband's near a 6-foot statue of Buddha in the family's meditation area.

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=c7f2725fbdc51892&cat=f97ff7b11934dbb6