<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 8 10, 2005

No. 0461 (Minh Hạnh dịch)

Chùa Bửu Môn-Hoà Bình, hy vọng và sự thống nhất.

By: ELISABETH ENLOE, The Enterprise
The Beaumont Enterprise
Minh Hạnh sưu tầm và dịch thuật

Thượng Tọa Thích Huyền Việt trụ tri`
2701 Procter St
Port Arthur, TX 77640
Tel (409) 982 9319
USA

PORT ARTHUR - Hôm chúa nhựt ngày 05 tháng 06 năm 2005 tại chùa Bửu Môn nhân ngày Phật Đản,TT Thích Huyền Việt đã cử hành lễ tắm cho tượng Đức Phật bằng một cành hoa hồng đỏ thắm dài như một cây viết lông.


Nhúng đóa hoa hồng vào tô nước trong, TT Huyền Việt vẩy nước từ đóa hồng vào tượng Phật vàng sáng chói cùng lúc với những lời kinh tụng của Chư Tăng và các Phật tử vang lên từ nơi chánh điện. Hơn 20 vị Tăng Ni Phật Giáo đứng theo hi`nh bán nguyệt chung quanh tôn tượng lần lượt tiến đến cử hành nghi thức tắm Phật với cành hồng trên tay. Nối bước theo sau là Phật tử và các quan khách cũng tuần tự cử hành nghi thức.

Kính mừng Đức Phật Đản Sanh.

"Ngày lễ hội Vesak là một ngày được tôn trọng nhất trong truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy, không những chỉ biểu tượng cho ngày Đản Sanh của Đức Phật, mà co`n biểu tượng cho ngày Đức Phật Giác Ngộ và ngày Đức Phật nhập Niết Bàn." Thượng Tọa Huyền Việt cho biết, "Phật Tử của mọi dân tộc và mọi tôn phái đều long trọng cử hành ngày Đức Phật Đản Sanh."
TT Huyền Việt nói rằng: việc tắm Đức Phật bằng cành bông nhúng nước và tẩm lên tôn tượng là biểu tượng sự tôn kính của Phật tử đối với Đức Phật.


TT nói tiếp: " Đây là một truyền thống cổ xưa, rất xưa, xuyên qua tập tục này chúng ta có thể thấm nhuần được những điều tốt nhất của Đức Phật - Hoà bi`nh, hy vọng, hạnh phúc."
Hơn 800 người ngồi chen nhau trên những hàng ghế và đứng dọc theo lối đi hai bên trong chánh điện, cùng hiện diện với các Phật tử của chùa là những vị lãnh đạo các tôn giáo của cộng đồng trong tinh thần hợp quần theo như tư tưởng của Phật Giáo.


Buổi lễ hầu như được hướng dẫn trọn vẹn bằng tiếng Việt, nhưng sự khác biệt ngôn ngữ cũng không làm trở ngại sự truyền đạt tư tưởng của Đức Phật, san sẻ cái "tuệ" của đời sống của Ngài và sự răn dậy của Ngài có thể làm cho loài người hội nhập lại với nhau để phát triển tính đoàn kết giữa mọi tông phái, mọi tôn giáo trong cộng đồng.

Nhà truyền giáo Rabbi Barbara Metzinger ở giáo đường Emanuel trong thành phố Beaumont đã nói, “Chúng ta có thể coi Đức Phật như là một tấm gương cho thế giới, có rất nhiều sự tương đồng giữa đạo Judaism và đạo Phật.”
Giám mục Curtis Guillory của giáo phận Thiên Chúa Giáo tại thành phố Beaumont đã nói với những người đến tham dự buổi lễ về sự quan trọng của việc hình thành một liên hợp của các cộng đồng tôn giáo, nhắc lại những huyền thoại của cố Giáo Hoàng Pope John Paul II.


"Ngài đã tiến một bước thật dài để đem mọi người của những tôn giáo khác ngồi lại với nhau. Hợp quần, chúng ta có thể cùng làm việc với nhau và cùng nhau đẩy mạnh cho thế giới phát triển tốt đẹp hơn."
Một số quan khách khác cũng rất hãnh diện phát biểu trong buổi lễ Phật Đản, trong số những người này là Dân Biểu Hubert Võ của địa hạt Houston, ông là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu lên trong chức vụ dân biểu của tiểu bang Texas.
Bên cạnh buổi lễ Phật Đản tại ngôi chùa này là lễ hội hoa sen được mở cho dân chúng vào coi trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật.
Một vùng thanh tịnh mát mẻ khuất sau một lũy tre xanh, đó là một vườn hoa sen bát ngát đã được TT Thích Huyền Việt bỏ bao công sức ra trồng trọt chăm sóc. Hơn 1,000 người thả bộ lui tới trong những lộ́i mòn thơm ngát mùi hoa sen, ẩn hiện qua những tàn lá tươi tốt sum xuê, để chiêm ngưỡng những hoa sen nở rộ trong vườn sen. Cô Linda Trần cho biết năm nay là năm thứ bảy vườn sen được mở cửa để đón chào khách thập phương.
Marie Heinrich Hayden, một vị khách đến từ Huntsville nói rằng "Ngày hôm nay là một cơ hội hiếm có cho tôi đến viếng thăm một ngôi chùa Phật Giáo, ngắm vườn sen và học hỏi thêm nhiều điều về một văn hoá khác. Những lời kinh tụng là một giai điệu tuyệt diệu. Và tôi không thể nào hình dung nổi những đoá hoa sen tinh khiết, đứng trên những cuống sen gầy guộc yểu điệu lại có một vẻ đẹp lạ lùng như vậy."
Thượng Tọa Huyền Việt nói rằng Bà Hayden đã cảm nhận rất đúng về biểu tượng cao quí của hoa sen đã thường đươc nhắc nhở trong các bài giảng cho Phật tử, đó là 'gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.'
Cô Margaret Ann Randall, một cư dân tại thành phố Beaumont, là một người thường xuyên thăm viếng chùa Bửu Môn và vườn sen trong sân chùa. Mỗi năm vườn sen mở cửa cho khách thập phương là mỗi lần cô lại cố gắng không bở lỡ cơ hội đến ngắm sen.
Cô Randall nói "Hàng năm vườn sen dường như lại đẹp hơn. Năm nay tôi lại được biết nhiều hơn về hoa sen, và bây giờ tôi rất háo hức muốn biết nhiều hơn nữa về tất cả các chi tiết của loài hoa này."
Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Ren Brumfeld tại (409) 658-0919 hoặc TT Thích Huyền Việt tại (409) 960-1462.

eenloe@beaumontenterprise.com

Peace, hope and unity
By: ELISABETH ENLOE, The Enterprise
The Beaumont Enterprise

PORT ARTHUR - Wielding a long-stemmed red rose like a paintbrush, the Rev. Thich Huyen Viet bathed a gleaming, golden baby Buddha on Sunday during the Buu Mon Buddhist Temple Vesak celebration.
Dipping the bloom in a clear bowl of water, Viet stroked water along the statue as a chorus of Buddhist chants resonated in the background. More than 20 venerable Buddhist monks and nuns formed a semicircle around the statue, and each took their turn with the flower. Members of the congregation and audience followed.

Happy birthday, Buddha.

Vesak is the most revered day in the Buddhist tradition, representing not only Buddha's birth, but also the time of his enlightenment and later his death and is celebrated by Buddhists of all nationalities and traditions, Viet said.
Bathing the baby Buddha in water signifies communion with Buddha and spiritual renewal, Viet said. It is washing the slate clean for a new beginning.
"This occasion is very, very old," Viet said. "Through it (the bathing ceremony) we can touch the very best things of Buddha - peace, hope, happiness."
More than 800 people packed the pews and lined the aisles of the temple, joining the Buddhist congregation and leaders of the religious community in embodying a Buddhist ideal of unity.
Conducted mostly in Vietnamese, language barriers did not impede the delivery of the message that sharing the wisdom of Buddha's life and teachings can bring people together while fostering unity among all branches of the religious community.
"Buddha is what we would call an example to the world," said Rabbi Barbara Metzinger of the Temple Emanuel in Beaumont. "There are many similarities between Judaism and Buddhism."
Bishop Curtis Guillory of the Catholic Diocese of Beaumont spoke to those assembled about the importance of forging an alliance between religious communities, remembering the legacy of the late Pope John Paul II.
"He made great strides bringing people of different religious groups together," Guillory said. "Together we can work together and make a better world."
Several more visiting dignitaries spoke during the Vesak service, including among others, state Rep. Hubert Vo, D-Houston, who is the first person of Vietnamese heritage to serve in the Texas House of Representatives.
In addition to the ceremony in the temple, the lotus gardens were open to the public for tours both Saturday and Sunday.
An oasis hidden behind a wall of bamboo, the lotus gardens are the creation and the work of Viet. More than 1,000 people wandered along the sweetly fragrant walkways, through lush foliage to admire the soaring lotus blooms during the seventh annual garden opening, temple secretary Linda Tran said.
"Today was a wonderful opportunity for me to visit a Buddhist temple, tour the gardens and learn something about an different culture," said Marie Heinrich Hayden, a visitor from Huntsville. "The chanting was beautiful, melodic. And the lotus flowers, I had no idea that you could stay in the slime and rise and be beautiful."
Hayden hit upon one of the lotus flower's most important lessons expressed in the Buddhist saying "the lotus grows in the mud but does not smell of the mire," Viet said.
Margaret Ann Randall, a Beaumont resident, is a repeat visitor to the temple and the gardens. It is an annual event she tries not to miss.
"Each year the gardens seem beautiful," Randall said. "This time I learned even more about the beautiful lotus flower and I'm eager, now, to know more about all of it."
For more information, contact Ren Brumfeld at (409) 658-0919 or Viet at (409) 960-1462.
eenloe@beaumontenterprise.com
http://www.southeasttexaslive.com/site/news.cfm?newsid=14646896&BRD=2287&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;
PAG=461&dept_id=512588&rfi=6