<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 8 09, 2005

No. 0460 (Khánh Văn dịch)

Phật tử Thái-Lan thắng thế trong trận chiến bia rượu

Bangkok - Thailand- Ngày 10 tháng 08, 2005-Tân bộ trưởng bộ tài chính Thái-Lan hôm thứ tư vừa qua, tuyên bố sẽ hoãn lại vô hạn định việc xét xử cấp giấy phép cho hãng sản xuất bia rượu gia nhập vào thị trường chứng khoán, sau một thời gian dài tranh cãi.


Hãng bia rượu này là hãng sản xuất bia Chang nổi tiếng và đứng đầu về bán rượu mạnh, hãng đã dự định cho ra đợt đầu cổ phần trị giá hơn một tỉ đô la trong tháng tư vừa qua, và đây là số tiền lớn nhất trong đợt đầu bán cổ phần trong lịch sử thị trường chứng khoán Thái-Lan, nếu được chấp thuận.

Với hàng ngàn tu sĩ Phật giáo cùng những người phản đối việc uống rượu đã biểu tình chống đối, nhưng sau khi được kiểm duyệt bởi giới thẩm quyền, hãng bia rượu này âm thầm nộp đơn để được sản xuất cổ phần trong tháng qua.

“ Tôi đã yêu cầu ban kiểm duyệt dời lại chuyện xét xử cổ phiếu này bởi vì tôi cần thời gian để tìm hiểu thêm vấn đề. ” Ông tân bộ Trưởng bộ tài chính vừa nhậm chức tuần qua nói như trên.

Từ ngày 20 tháng 7, hàng ngàn người được thúc đẩy bởi 128 nhóm chống đối khác nhau, biểu tình trước tòa nhà mậu dịch chứng khoán. Ông tân bộ trưởng còn nói thêm là ban hành chánh sẽ không bàn thảo về vấn đề này trong kỳ hợp tới.

Những người biểu tình lên tiếng rằng , số người tử vong sẽ gia tăng vì tai nạn xe cộ bởi những tài xế nghiền rượu.

Theo bản thống kê thì có đến 72 phần trăm tai nạn xe cộ ở Thái-lan là do những tài xế uống rượu gây nên, làm tổn hại hàng ngàn người chết và bị thương.

Thái-Lan đứng hàng thứ 5 trên thế giới về mức tiêu thụ rượu cho mỗi đầu người, căn cứ theo tài liệu của ủy ban thực phẩm và nông nghiệp Liên-Họp-Quốc.

Thai Buddhists win beer battle
August 10, 2005

Bangkok - Thailand's new finance minister on Wednesday indefinitely postponed consideration to list major brewer Thai Beverages on the stock exchange, prolonging a seesaw battle with opponents to the stock offering.

The producer of the country's best-selling Chang Beer and a top-selling whisky had planned to raise more than one billion dollars in April in what could have been the country's largest initial public offering (IPO).

Massive protests by thousands of Buddhist monks and anti-alcohol campaigners postponed the listing, but after a review by regulators the brewer quietly filed to list on the Stock Exchange of Thailand last month.

"I have asked them (regulators) to postpone consideration of Thai beverages because I need more time to study the matter," Finance Minister Thanong Bidaya, who was moved to the post one week ago, told reporters.

"I just assumed the office so I need more time to carefully scrutinise this issue."

Since the July 20 filing, thousands of protesters mobilised by a coalition of 128 anti-vice groups staged rallies at the finance ministry, the Securities and Exchange Commission (SEC), and the stock exchange offices.

SEC secretary general Theerachai Phuvanartnaranubala said an upcoming SEC meeting would not discuss the Thai Beverages issue.

"The finance minister has told us to postpone consideration of Beer Chang's request, and we will comply with his instruction. I cannot tell you when we will consider the request again," Theerachai said.

Opponents of the listing warn that Thai road deaths would rise because of increased cases of drunk driving.

Public health statistics indicate some 72 percent of road accidents in Thailand are caused by drunk driving, leaving thousands dead or injured.

Thailand already ranks fifth in the world for per capita alcohol consumption, according to the UN Food and Agriculture Organisation. - AFP
http://www.busrep.co.za/index.php?fArticleId=2831849&fSectionId=604&fSetId=662