<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 8 09, 2005

Bản tin ngày 09 tháng 08 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin về tin tức Phật giáo
Minh Hạnh ghi chép

TT Giác Đẳng: Từ chùa Phật Pháp thành phố St. Petersburg, Florida Hoa Ky` chúng tôi xin gửi đến qúi Ngài và qúi vị bản tin Phật giáo trong ngày.

Ngày hôm nay tại London Anh Quốc, giám mục của giáo phận London đó là tổng giám mục Richard Chartres đang gặp phải một vấn đề khó xử khi vị này tổ chức một buổi lễ cầu nguyện nói lên tinh thần hiệp thông, nói lên tinh thần đoàn kết giữa các tôn giáo đối với sự việc thành phố London và Anh quốc đang bị khủng bố đe dọa. Vấn đề này phát xuất từ một chi tiết rất nhỏ liên quan đến một Tăng sĩ Phật giáo đó là trong số những người được mời đến tham dự đại diện các tôn giáo ở trong đó có tu sĩ Thaye Dorje một Tăng sĩ Tây Tạng vị này co`n rất trẻ, nhưng vị này lại được xem là hậu thân của một vị trưởng lão Lama trong quá khứ. Đối với người Tây Tạng rất bi`nh thường khi người ta ti`m thấy những hậu thân các vị Lama trước, và những người Tây Tạng đã mời những vị này trở về chùa với tất cả sự cung kính như một vị trưởng lão tiền thân khi co`n sinh thời, dĩ nhiên niềm tin này là của Tây Tạng và trong cộng đồng Phật Giáo Tây Tạng, nhưng khi vị Lama trẻ tuổi này đến tham dự một đại lễ cùng với vị cao tăng khác thi` điều này là một điều Chư Tăng tại các quốc gia Phật giáo kể cả Nam Truyền và Bắc Truyền đều rất khó chấp nhận để thấy một vị Lama co`n rất trẻ mà ngồi ngang hàng với mi`nh. Trong trường hợp Phật giáo Nam Truyền thi` kể cả một vị trưởng lão đã xả giới hoàn tục rồi sau đó tu trở lại, thi` hạ lạp vẫn ti'nh từ ngày đầu tiên được thọ giới trở lại chứ không tính bất cứ tuổi nào trước đó, mặc dù họ đã từng tu rồi hoàn tục thi` nói gi` đến một vị đã tu kiếp trước bây giờ trở lại làm vị Lama trước đây, vấn đề này đã được than phiền của nhiều nhà lãnh đạo lớn trong đạo Phật, và điều này vị giám mục của thành phố London cảm thấy khó xử vô cùng, lần đầu tiên người ta phải đối diện với một vấn đề rất là hiển nhiên với một tông phái này nhưng nó lại hoàn toàn không hợp ly' với tông phái khác và đó không phải là câu chuyện giữa tông phái này và tông phái khác mà nó là một câu chuyện liên quan đến cả một sinh hoạt của nhiều tổ chức tôn giáo khác nhau tại thành phố London.

Ngày hôm qua chúng tôi có nói sơ về sự việc những tín đồ Phật giáo Hoà Hảo tại miền Tây Việt Nam đã tự thiêu để yêu cầu chính quyền Việt Nam có một chính sách tốt hơn được cải thiện đối với Phật giáo Hoà Hảo nói riêng và đối với các tôn giáo nói chung. Ngày hôm nay được biết cụ Lê Quang Liêm vị Hội Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Trung Ương tại Việt Nam đã lên tiếng về trường hợp tại nhà xác thuộc huyện An Giang có 4 xác chết và người ta tin rằng 4 xác này thuộc về tu sĩ Trần Văn Út, tự Út Hoà Lạc, tu sĩ Nguyễn văn Điền, ông Võ Văn Bữu và bà Mai thị Dung và cũng có thể là xác của ông Trần Thanh Phong hay bà Nguyễn thị Hà là những người đã tự thiêu để yêu cầu chính phủ Việt Nam đáp ứng nguyện vọng đo`i tự do tôn giáo tín ngưỡng của họ. Tín đồ Phật giáo Hoà Hảo đã chiếm một con số tương đối rất đông tại miền nam, nhân bởi vi` có một lịch sử đối đầu với đảng cộng sản Việt Nam, bản thân của Đức Hùynh Phú Sổ cũng bị thảm sát bởi đảng cộng sản Việt Nam do vậy sau năm 1975 hầu như Phật giáo Hoà Hảo hoàn toàn không sinh hoạt được, mãi cho đến những năm gần đây mới có những phong trào nhất là những tổ chức do nhà nước đặt để lên. Vị tự thiêu của những tín đồ Phật giáo Hoà Hảo cho đến hôm nay vẫn co`n có nhiều chi tiết mà ở bên ngoài chưa được biết rõ.