<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 4 11, 2005

No. 0241
Chính phủ Thái kêu gọi đân chúng tham dự ngày lễ Visakabucha

Bangkok, 11 tháng 4. (TNA)—Chính phủ Thái sẽ đánh dấu một trong những ngày lễ Phật giáo năm nay với một chương trình đặc biệt hòa giải và hợp nhất.

Chương trình được tuyên bố sau buổi họp giữa ông thủ tướng Thaksin Shinawatra, và ông Chamlong Srimuang, một chính trị gia đã về hưu, hiện là chủ tịch của trung tâm đạo đức và đào tạo, đồng thời là chủ tịch hội Phật giáo toàn quốc.

Ngày lễ Visakabucha, là ngày tưởng niệm Đức Phật ra đời, giác ngộ, và nhập Niết-bàn, đón chào ngày lễ này trong năm nay đặc biệt quan trọng vì Thái-lan thường chủ họp cho những dự kiện Phật giáo thế giới.

Sau cuộc đàm thoại lâu dài, ông thủ tướng và ông Chamlong yêu cầu chính phủ cho mời tất cả tăng, ni, cùng những tổ chức Phật giáo chào mừng ngày lễ với hy vọng làm vang lên tiếng nói Phật pháp cho toàn quốc.

Ông Chamlong hy vọng những người tham gia buổi lể sẽ tự nguyện chừa bỏ thói hư tật sấu của mình trong 3 năm, để thanh lọc tâm tính.

Buổi lễ sẽ được tổ chức qua sự giám thị của nữ tu sĩ nổi tiếng kiêm giám đốc hội Phật giáo quốc gia, Mae Chi Sansanee Sathirasut, vị ni này nói với báo chí rằng, ngày lễ tưởng niệm sẽ giúp người Thái thêm niềm tin và vơi bớt khổ đau.

Những người tham gia buổi lễ sẽ được hướng dẫn cầu nguyện, chấm dứt những hành vi xấu, và thay vào là những việc thiện.
Khánh văn dịch


Govt calls for mass merit-making to mark Visakabucha

BANGKOK, Apr 11 (TNA) – The government is to mark one of the holiest day in the Buddhist calendar this year with an appeal to the nation’s Buddhists to present a show of reconciliation and unity.

The move was announced following talks this morning between Prime Minister Thaksin Shinawatra and veteran politician Chamlong Srimuang, who heads a leading ethics and development centre, the head of the Bureau of National Buddhism, and a number of monks and nuns.

Celebrations this year for Visakabucha, which marks the Buddha’s birth, enlightenment and death, are particularly important as Thailand is acting as host for global Buddhist events.

Emerging from the hour-long talks, Mr. Thaksin said that Mr. Chamlong had asked the government to invite all Buddhists and monks of all Buddhist denominations to celebrate the event in the hope of creating a national groundswell of dharma.

Mr. Chamlong hopes that celebrants will make a resolution to give up vices for at least three years, in order to cleanse their spirits.

The prime minister, who yesterday presided over a day of mass inter-faith prayers for national unity, said that the Visakabucha Day celebrations would fulfil a similar role.

The organization for the celebrations will be overseen by the Director of the Bureau of National Buddhism. Mae Chi Sansanee Sathirasut, a prominent nun who will supervise the publicity for the event, told reporters today that the celebrations would help Thais work together to ensure self-reliance and the elimination of suffering.

Participants will be invited to pray that they may put an end to their wrongdoing and, instead, do good works. (TNA)--E006

http://etna.mcot.net/query.php?nid=37517