<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 4 30, 2006

No. 0907 (ÐÐ Nguyên Tạng)

Haavard Lorentzen, người có công đưa Phật giáo vào học đường Na-Uy
(DD Thích Nguyên Tạng thực hiện ngày 15/07/1995)

Ông Haavard Lorentzen, Hiệu trưởng của một trường trung học ở thành phố Sjovegan, thuộc miền Bắc Na Uy. Ông được xem là người Na Uy đầu tiên có công đưa Phật giáo vào dạy ở hệ thống giáo dục công lập ở tại quốc gia này. Kỳ nghỉ hè năm nay, ông cùng vợ và hai con sang nghỉ mát tại Việt Nam. Trong dịp này chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi ngắn về công việc giáo dục của ông tại Na Uy.

Xin ông cho biết mục đích chuyến viếng thăm Việt Nam lần này ?

Haavard Lorentzen : Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn, thực hế hơn về Phật giáo VN và Phật giáo Campuchia trong giai đoạn gần đây.

Ông nghĩ gì về Phật giáo Việt Nam ?

Haavard Lorentzen : Đây là lần đầu tiên tôi viếng thăm VN, trước đây tôi đã từng đến các nước Phật giáo như Ấn Độ, Nepal, Thái Lan và Campuchia. Riêng Campuchia, tôi đã ở lại làm việc 7 tháng cho tổ chức UNESCO (1). Tôi thấy các quốc gia Phật giáo này khác biệt so với VN, hoặc họ theo truyền thống Nam tông hoặc Bắc tông. Nhưng đối với Việt Nam , lại dung hòa được hai tông phái truyền thống này, đặc biệt còn có thêm một tông phái mới là Khất Sĩ (Mendicant Sect) . Chùa tháp và Phật tượng ở Việt Nam có đẹp rất độc đáo và riêng biệt so với các nước trong vùng. Và theo cái nhìn của tôi, dường như PGVN đóng vai trò chính trong đời sống tinh thần của người dân ở đây.

- Ông biết đạo Phật và học Phật khi nào ?

- Haavard Lorentzen : Tôi biết đạo Phật từ lúc còn là một sinh viên. Lúc đó, tôi theo học ngành xã hội học ( Soicology), tâm lý học (Psychology) và tôn giáo học (Religious studies) trong suốt bảy năm tại đại học Oslo. Riêng tôn giáo học, tôi chọn tôn giáo Ấn độ, đặc biệt tôi chú ý và để tâm nghiên cứu kỹ về Phật giáo và Ấn Độ giáo.

Xin cho biết lý do tại sao ông có thể đưa Phật học vào trong chương trình giáo dục phổ thông ở Na Uy được ?

Haavard Lorentzen : sau khi tốt nghiệp, tôi được chọn để dạy ngành tâm lý, đạo đức, triết học và tôn giáo học cho học sinh trung học, tuổi từ 16 đến 18 hoặc 20. Riêng tôn giáo học, tôi đã soạn một giáo án về các tôn giáo thế giới, rồi trình lên Bộ giáo dục với các đề nghị của tôi, trong đề nghị này tôi trình này quan điểm của mình về những lợi ích thiết thực nếu học sinh được truyền trao các kiến thức cơ bản, về tôn giáo và đời sống tâm linh, đặc biệt ở đây, đạo Phật là một tôn giáo có thể hướng dẫn cho mọi người tìm thấy được niềm an lạc thật sự ngay trong đời sống này. Sau đó, Bộ giáo dục đã quyết định chính thức đưa bộ môn này vào dạy ở hệ thống Trung học.

Trong tập giáo trình này, học sinh được giới thiệu lược sử và giáo lý căn bản của từng tôn giáo trên thế giới như Ca Tô giáo (Catholicism), Tin lành giáo (Protestant), Hồi giáo (Mohammedanism), các tôn giáo thuộc Ấn độ ( Ấn giáo, Bà la môn giáo, Phật giáo), tôn giáo ở Trung Hoa ( Phật, Lão, Khổng giáo), tôn giáo ở Nhật bản ( Phật, Thần đạo, Trà đạo)….

- Riêng về Phật giáo, ông dạy những gì ?

Haavard Lorentzen : Trước tiên tôi giới thiệu sơ lược về Đức Phật Thích Ca Mưu Ni, vị khai sáng Phật giáo, kế đó là nhiều bài giáo lý căn bản như Bốn Chân lý kỳ diệu ( Four Noble Truths); Mười hai nhân duyên ( Twelve factors of the conditionality of all physical and psychical phenomena ) Ba pháp ấn ( Three characteristices of life), Năm nguyên tắc đạo đức căn bản ( Five moral precepts) , và một số bài khác như lợi ích của sự ăn chay và tu thiền; sự khác nhau giữa hai truyền thống Mahayaha và Theravada…

Học sinh có hiểu được những gì ông muốn truyền trao không ?

Haavard Lorentzen : Tôi cho rằng các em đều hiểu rõ những bài học căn bản trên. Tuy nhiên có một số tỏ ra không chú ý, nhưng một số khác lại thích thú về triết học của PG, trong số này về sau đã theo đuổi ngành Phật học ở đại học. Mặt khác, để giúp các em hiểu rõ thực tế hơn , chúng tôi đã tổ chức nhiều chuyến viếng thăm các Chùa và Tu viện PG trong thành phố Sjovegan và các tỉnh thành lân cận. Trong các chuyến tham quan như thế, các em học hỏi thêm rất nhiều điều như kiến trúc, Phật tượng, nghi lễ….

Có đầy đủ tài liệu Phật giáo cho học sinh nghiên cứu không ?

Haavard Lorentzen : Tương đối. Chúng tôi đã chú ý đến điều này hơn 15 năm qua. Hiện nay trong thư viện, chúng tôi có một số sách PG do chính người Na Uy viết hoặc phiên dịch, hoặc biên khảo, và còn nhiều tài liệu khác do các tác giả ngoại quốc gởi về tặng như Narada Thera, K. Dhammananda, Tim Dallis. D.T.Suzuki, Thich Nhat Hanh, Dalai Lama, Alan Watts, S. Rahula, Lama Yeshe…

Gia đình và bản thân ông đã áp dụng lời Phật dạy như thế nào ?

Haavard Lorentzen : Tổ tiên và cha mẹ tôi đều là tín đồ Ca Tô giáo ( Catholicism), nhưng tôi và vợ con tôi là Phật tử. Chúng tôi đã quy y và biết ăn chay, cũng như học và hành thiền. Chúng tôi sống ở miền bắc Na Uy, nơi đây vào mùa hè, đến nửa đêm mặt trời mới đi ngủ, nên chúng tôi có nhiều thời gian để hành thiền trong công viên và những khu rừng vắng. Nhưng đến mùa đông, chúng tôi cũng tìm được niềm vui trong lúc trượt tuyết, tôi cho rằng trượt tuyết cũng là một phương pháp tốt để tôi hành thiền , giúp cho tôi tập trung nhanh chóng và dễ dàng.

Câu hỏi cuối cùng: điều gì đã khiến cho ông để tâm nghiên cứu về mối liên hệ giữa PGVN và PG Campuchia, như ông đã đề cập lúc đầu ?

Haavard Lorentzen : Như đã nói, cách đây mười hai năm, tôi từng sống và làm việc tại campuchia trong bảy tháng. Trong thời gian đó, hầu như tôi đã đi thăm hết tất cả các chùa chiền ở xứ sở này và rất mừng khi thấy Phật giáo ở đây đã hồi sinh và phát triển sau nhiều năm bị tàn sát dưới chế độ diệt chủng Khmer. Tôi muốn tìm hiểu điều gì đã khiến cho sự hồi sinh này và được biết rằng trong sự khôi phục này, Phật giáo VN đã giúp đỡ rất nhiều. Vì thế trong chuyến viếng thăm này, tôi đã có dịp đến thăm Hòa Thượng Thích Minh Châu và Thượng Tọa Thích Thiện Tâm, (là hai thành viên trong đoàn PGVN sang campuchia làm lễ truyền giới cho các sư sãi người bản xứ vào tháng 9 năm 1979, do cố Hòa Thượng Bửu Chơn làm trưởng đoàn), để biết thêm nhiều chi tiết về chuyến đi hoằng pháp đó. Sắp tới tôi sẽ viết một bản phúc trình để gởi cho UNESCO với nguyện vọng, xin họ lưu tâm và giúp đỡ nhiều hơn nữa đối với PG tại campuchia./.

(www.quangduc.com)
No. 0902 (Hạt Cát dịch)
Triển lãm tranh thủy mặc Trung Quốc với cái nhìn Phật Pháp của một họa gia Tiệp Khắc.


Trung Quốc, Apr 27, 2006- Một người Tiệp Khắc phải làm gì với tranh thủy mặc truyền thống Trung Quốc và Phật pháp? Họa gia Jiri Straka sẽ trả lời câu hỏi này bằng tiếng Quan Thoại một cách lưu loát.

Straka, 39 tuổi, từ Phòng Triển Lãm Quốc Gia Tiệp Khắc ở thủ đô Prague, đang thực hiện một phiên triển lãm tranh thủy mặc của một tác giả tại Viện Cao Ðẳng Nghệ Thuật Thẩm Quyến, Trung Quốc hôm nay 27 tháng 04, 2006 cho đến ngày 8 tháng 05, 2006.

Phiên triển lãm trưng bày hơn 40 họa phầm Straka đã thực hiện trong hơn hai tháng lưu trú tại học viện.

“Ða số cảm hứng về vẽ tranh thủy mặc của tôi đến từ kinh nghiệm của một Phật tử. Tôi xem việc vẽ tranh như một phương pháp đặc biệt thực hành Phật pháp”.

Thủa ban đầu, Straka bị lôi cuốn bởi tranh thủy mặc Trung Hoa từ lúc 13 tuổi, khi anh khám phá một số sách vở về nghệ thuật hội họa Trung Hoa hiện đại trong thư tịch của cha mẹ anh. Sau khi tốt nghiệp trung học, Straka ghi danh học Hán Ngữ tại Ðại Học Charles ở Prague.

Anh nói “May mắn cho tôi, vào lúc đó, tôi nghe theo lời khuyên của nhà Hán học Oldric Kral rằng tôi phải học thêm nhiều về ngôn ngữ,văn hóa, lịch sử và văn học Trung Quốc trước khi tôi có thể học vẽ tranh thủy mặc”. Sau sáu năm học tập, anh trở nên thành thạo với ngôn ngữ này.

Từ năm 1995 đến 1996, anh nghiên cứu tranh thủy mặc cổ truyền Trung Quốc tại Học Viện Nghệ Thuật Cao Ðẳng Trung Ương tại Bắc Kinh. Tại học viện, anh quen biết một nữ sinh viên đến từ Khu Tự Trị Quảng Tây. Họ kết hôn tại Prague vào năm 1997. Năm 1999, trên một chuyến về thăm quê vợ ở Quảng Tây, Straka đên viếng một ngôi chùa và ở lại đó một tuần lễ và trở thành một Phật tử. Anh nói “Ðối với tôi, Phật pháp quan trọng hơn hội họa bởi vì tôi tin tưởng Phật pháp như là một triết lý của đời sống có thể giải quyết nhiều vấn đề và xoa dịu nhiều nỗi đau thương trong cuộc đời tôi”.

Anh nói thêm “Thật an lạc biết bao khi ở trong một khu rừng trong vài giờ mà không suy nghĩ đến bất cứ việc gì khác.” Khi tôi vẽ, tôi chỉ chọn những đề tài, đối tượng thiên nhiên như hoa lá, bèo mây như một biểu tượng để diễn tả nội tâm của tôi”.

Anh nói những tác phẩm đắc ý của anh trong phiên triển lãm tại Shenzhen là loạt tranh mang chủ đề “Tâm”. Những bức tranh được gợi hứng từ hàng trăm quả tim lợn được bày bán ở chợ ở Quảng Tây mà anh có dịp trông thấy hồi tháng 11 năm rồi, 2005.

“ Cái khung cảnh hàng trăm quả tim đẫm máu nằm chồng chất lên nhau thật là kinh khủng, tôi không ngăn được việc thu nhiếp ảnh khung cảnh đó bằng máy ảnh kỷ thuật số của tôi. Tôi nhận thấy mỗi quả tim có một hình dáng khác nhau và mỗi quả đều xinh đẹp như một đóa hoa”. Mượn ý nghĩa về tâm trong Phật Giáo, Straka nói miêu tả trong họa phẩm của anh không phải là khung cảnh kinh khủng mà là cảm xúc của riêng anh với hình ảnh mỗi quả tim giống như một đóa hoa.

Bốn năm trước, Straka trở nên ưa thích ăn vận theo trang phục cổ truyền Trung Quốc. Anh nói “Tôi chỉ vận khi có dịp tại nhà, nhưng sau đó khi thấy nhiều họa gia ở Hong Kong và Ðài Loan ăn vận như thế ở bất cứ nơi đâu và trong mọi hoàn cảnh, tôi bắt đầu làm giống như vậy.

Năm ngoái, Straka đã bán được 10 bức tranh thủy mặc của anh cho các nhà sưu tầm tư nhân tại Âu Châu, và năm nay anh đã bán được ba bức. Những điều này đã khiến anh tự tin hơn với cương vị một họa gia chuyên môn trong lãnh vực tranh thủy mặc. Anh dự định đưa vợ và cậu con trai 5 tuổi từ Prague đến Băc Kinh trong mùa hè này để sống thường trú tại đây.


[SZ] Ink painting by Czech buddhist painter (till May 8)
Latest Updated by 2006-04-27 10:03:28

WHAT does a Czech have to do with traditional Chinese ink painting and Buddhism? Artist Jiri Straka can answer the question in fluent Mandarin.

Straka, 39, from the Czech National Gallery in Prague, is staging a one-man ink painting exhibition at the Shenzhen Fine Art Institute today through May 8.

The show features more than 40 works Straka has done while staying at the institute over the past two months.

"Much of my inspiration in ink painting comes from my experiences as a Buddhist. I regard painting as a special way of practicing Buddhism," said Straka.

Straka was first fascinated by Chinese ink painting at age 13, when he discovered some picture books on modern Chinese painting in his parents' study. After graduating from high school, Straka entered Charles University in Prague to study Chinese.

"Fortunately, at that time, I followed the famed Sinologist Oldrich Kral's advice that I must learn more about the Chinese language, culture, history and literature before I was able to study Chinese painting," he recalled. After six years' study, Straka mastered the language.

From 1995 through 1996, he studied traditional Chinese ink painting at the Central Academy of Fine Art in Beijing. At the academy, Straka got to know a girl classmate from Guangxi Zhuang Autonomous Region. They were married in Prague in 1997. In 1999, on a trip to his wife's hometown in Guangxi, Straka stayed in a Buddhist temple for one week and became a Buddhist. "For me, Buddhism is more important than painting because I believe Buddhism as a kind of life philosophy can solve many problems and relieve many pains in my life," Straka said.

Straka particularly loves meditating in forests in South China and seeing some of the unusual plants and flowers there.

"It is such a pleasure staying in a forest for two or three hours without thinking about anything," he said. "When I paint, I only use natural things such as flowers, plants, leaves and duckweed as symbols to express my innermost feelings."

Straka said his favorite works in the Shenzhen exhibit are the "Heart" series. The paintings were inspired by hundreds of pig hearts he saw in a meat market in Guangxi last November.

"The scene of hundreds of bloody pig hearts piled together was very horrible, but I still managed to take a lot of pictures with my digital camera," Straka said.

"I noticed that each heart is different from another and every one is beautiful, just like a flower," he said. Borrowing the Buddhist term "heart painting," Straka said what he meant to depict in his paintings was not the horrible scene but his own feeling of each heart as a beautiful flower.

About four years ago, Straka became fond of wearing traditional Chinese clothes. "At the beginning, I only wore them occasionally at home. But when I saw many artists in Hong Kong and Taiwan wearing these at all times and in all places, I started to do the same thing," Straka said.

Last year, Straka sold 10 of his ink paintings to European private collectors and he's sold three so far this year. All this has enhanced his confidence as a professional painter in his chosen medium of Chinese ink painting.

He plans to move with his wife and five-year-old son from Prague to Beijing this summer and live there permanently.

http://www.newsgd.com/culture/art/200604270024.htm