<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 8 13, 2006

No. 1074 (Tinh Tan dịch)

Chư Tăng Phật Giáo Ấn Ðộ đặt lại vấn đề về giới ngoại đạo nắm quyền điều hành ngôi cổ tự Ðại Bồ Đề

Indo- Asian News Service, ngày 30 tháng 07, 2006.

Patna, India – Chư Tăng Phật giáo đã đặt câu hỏi với giới ngoại đạo nắm quyền quản lý ngôi cổ tự Ðại Bồ Đề (Mahabodhi) xây dựng cách đây 1,500 năm tại tỉnh Bodh Gaya của Bihar. Chư Tăng cũng đã buộc tội những kẻ ngoại đạo về việc nhánh của cây Bồ Đề lịch sử thiêng liêng bị đốn và bán lá Bồ Đề cho một tổ chức buôn lậu quốc tế.
Hiên nay Chư Tăng đang họach định khởi xướng những đợt phản kháng mới và muốn Chính quyền trung ương trao lại quyền hạn cho Chư Tăng quản lý một trong những ngôi điện thờ thiêng liêng nhất của Phật giáo bằng cách sửa đổi lại Đạo luật Quản lý Tu viện Bồ Đề Đạo Tràng.
Để bắt đầu cho vấn đề này, Ngài Bhante Anand, Chủ tịch của hội đồng tu viện Ðại Bồ Đề Đạo Tràng Toàn Ấn Độ đã cho biết rằng điều này là một âm mưu mà sự quản lý tu viện đã bị đặt dưới sự kiểm soát của những kẻ ngoại đạo.
“Chúng tôi không hiểu tại sao những kẻ ngọai đạo lại có quyền điều khiển ngôi điện thờ thiêng liêng nhất của Phật giáo. Chúng tôi đã quyết định đặt lại vấn đề bằng cách vận động chính trị, động viên và phản kháng để tín đồ được quyền quản lý,” Ngài Bhante Anand đã nói với phóng viên tờ báo IANS tại đây trước khi cuộc hội nghị toàn quốc hai ngày của hội đồng đã bắt đầu hôm Chủ Nhật.
Chư Tăng Phật giáo khắp toàn quốc đã tham dự cuộc hội nghị để bàn thảo vấn đề này.
“Chúng tôi cũng yêu cầu giải tán Hội đồng quản lý tu viện ngay lập tức” Ngài Bhante Anand đã nói.
“Nếu sự quản lý các chùa, nhà thờ, đền thờ Hồi giáo và đền thờ Sikh (Gurdwaras) không bị các giáo phái khác kiểm sóat, thì tại sao Tu viện Bồ Đề Đạo Tràng lại không được như vậy?.”
Ngài Bhante Anand, cũng là chủ tịch của hội Akhil Bharatiya Bhikkhu Mahasangh (ABBM), một vị tăng có uy thế của Hội Tăng già đã nói rằng một đoàn đại biểu sẽ diện kiến Bộ Trưởng Bihar Ông Nitish Kumar vào Thứ Hai để trao lại một thỉnh nguyện thư.
Ngài Bhante nói tiếp: “Nếu không có sự đáp ứng nào từ ngày 31 tháng 08, chúng tôi sẽ đệ trình vấn đề này lên Thủ Tướng Manmohan Singh.”
Ngài Bhante nói rằng các Phật tử đã được giao chức vụ tầm thường trong việc quản lý tu viện từ năm 1949.
Ngài thẳng thắng quy cứ cho các thành viên ngoại đạo của hội đồng quản lý tu viện có trách nhiệm trong việc nhánh cây Bồ Đề bị đốn. Người ta tường trình rằng vào khoảng đầu tháng Bảy một số người vô danh đã đốn mất nhánh cây Bồ Đề.
Ngài Anand nói rằng Ngài nghi ngờ có sự dính líu của tổ chức buôn lậu quốc tế trong tội phạm này, Ngài nói thêm rằng đã có một nhu cầu lớn lao từ Nhật Bản về lá cây, các khúc của nhánh cây Bồ Đề và chút đất nơi Phật tích.

(tinhtan dich)


http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2958,0,0,1,0No. 1072 (Hạt Cát dịch)

Một cơ sở Phật Giáo Từ Tế bị đánh cắp máy móc trang bị cho hoạt động từ thiện.

04:31 PM Mountain Standard Time on Sunday, July 30, 2006

By Claudia Rivero / 3TV reporter

Chandler, Arizona. Sunday, July 30, 2006- Họ vẫn thường giúp đỡ hằng trăm gia đình có nhu cầu cần được giúp đỡ hàng ngày, nhưng bây giờ thì họ cần sự giúp đỡ của bạn nhằm truy tầm kẻ đã đánh cắp một số tài sản trị giá hàng chục ngàn USD của một ngôi chùa Phật Giáo ở Chandler.

Mới nhìn sơ qua thì tưởng rằng sự mất mát không đáng kể nhưng xem kỹ lại máy móc trang bị là vấn đề làm cho thành viên của ngôi chùa lo lắng.

Trong nhiều năm, Francis Lin, giám đốc cơ sở Phật Giáo Từ Tế trực thuộc một ngôi chùa ở Chandler đã dành hết thời gian của bà để giúp đỡ những gia đình khó khăn. Bà và những tình nguyện viên khác đã cung cấp thực phẩm cho hằng trăm gia đình mỗi tuần.
Ðó là công việc mà bà thích thú.

Nhưng niềm vui đó đã trở thành nỗi buồn sau khi có người đột nhập vào trung tâm hồi đầu tuần và đánh cắp một số máy móc thiết bị trị giá 40,000 USD gồm có hai máy chiếu phim, một truyền hình màn ảnh lớn và vài máy computer.

Các bộ máy computer là điều mà bà lo ngại. bởi vì nó chứa đựng hồ sơ thông tin của hằng trăm người đang được cơ sở Từ Tế giúp đỡ hằng ngày..

Bà nói "Tôi hi vọng rằng họ không đem những dữ kiện đó đi làm chuyện xấu làm khiến người ta tổn thương, đau khổ".

Bà Lin nói bà tin rằng kẻ đột nhập nào đó đã từng đến trung tâm trước kia.

"Tôi muốn nói rằng nếu có thể, xin làm ơn trả lại các máy móc trang bị cho chúng tôi, chúng tôi chỉ yêu cầu có thế, tất cả các thông tin quan trọng đều nằm trong computer, chúng tôi cần nó.

Văn phòng Quận Trưởng quận hạt Maricopanói rằng có thể đó là một tội phạm kỳ thị bởi vì có một pho tượng Phật bị vỡ. Nhưng bà giám đốc nói rằng bà không nghĩ rằng đó là trường hợp bị kỳ thị, có thể tượng Phật bị ngã khi tên trộm đá phải một trong những cánh cửa.

Những ai có thông tin về vụ trộm xin hãy điện thoại cho cảnh sát địa phương.


Buddhist temple vandalized

04:31 PM Mountain Standard Time on Sunday, July 30, 2006

By Claudia Rivero / 3TV reporter


They are used to helping hundreds of needy families every day but now they need your help to track down the person or people responsible for taking thousands of dollars worth of equipment from a Buddhist temple in Chandler.

At first glance, the damage doesn't seem so bad, but it’s what was in the equipment that has members of the temple worried.

For many years, Francis Lin, the director of the Tzi Chi Foundation Buddhist Temple in Chandler has dedicated her time to helping the needy through their food bank.

She and other volunteers feed hundreds of families every week.

It’s a job she truly enjoys.

But that happiness turned to sadness after someone burglarized the center earlier this week and stole $40,000 worth of equipment including two projectors, a large screen television and several computers.

The computers are what she worries about the most because they contain information for the hundreds of people they help every day.

“I'm hoping that they don't use that information to try to do bad things to other people ... and hurt more people,” she said.

Lin said she believes whoever broke in has been to the center before.

“I would say that if possible, please return the equipment to us. That's the only thing that we ask.

More importantly all the information on the computer -- we need that,” she said.

The Maricopa County Sheriff’s Office said it may have been a possible hate crime because a Buddha statue was broken. But the director said she doesn't think that’s the case. She said it probably fell when the thieves kicked in one of the doors.

Anyone with information is asked to call police.

http://www.azfamily.com/news/local/stories/KTVKLNews20060730_buddhist-temple-vandalized.49b9920.html