<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 6 22, 2005

No. 0377 ( Minh Hạnh dịch)
Grafton Peace Pagoda
Minh Hạnh sưu tầm và dịch thuật


Chùa Grafton Peace là một ngôi chùa Phật giáo của Ni giới, toạ lại tại số 87 Crandal Rd, Petersburg, NY 12138.


Vào năm 1978, hội Native Americans đã tổ chức một cuộc đi bộ đường trường, để những người đã tham dự đi xuyên qua nước Mỹ bắt đầu đi từ San Francisco, CA tới Washington, D.C. Cùng đi theo có một vị Ni Sư người Nhật Bản thuộc tôn phái Nipponzan Myohoji Order. Sau đó, Ni Sư Jun Yasuda đã đi bộ xuyên qua nước Mỹ bốn lần nữa, trong khi đi Ni Sư đã đánh trống và cầu nguyện cho hoà bi`nh.


Năm 1983, trong thời gian bà đang tĩnh tu, Ông Hank Hazelton đã tìm đến Bà, Ông là một người hoạt động lâu đời cho hội Native Americans. Ông Hank đã nghe tiếng về việc làm của bà và đã cúng dường cho bà một miếng đất ở Grafton, New York, để xây một “Ðài Tưởng Niệm Hoà Bình.” Tháng 10 năm 1985, việc xây cất được bắt đầu, không lâu sau toà nhà được đặt tên là Grafton Peace Pagoda.

Vi` hội Japanese Nipponzan Myohoji Order không cho phép quyên tiền với bất cứ ly'do gi`, nên ngôi chùa đã được xây lên hoàn toàn do sự thiện nguyện đóng góp công sức, tài chánh, và vật liệu. Rất nhiều người thiện nguyện đã đến công quả hàng chục ngàn giờ lao động để hoàn thành ngôi chùa. Sau 8 năm vất vả khó khăn, ngôi chùa đã hoàn tất và được khánh thành vào mùa thu năm 1993.

Ngôi chùa đã hoàn tất năm 1993 - đó là kết quả của 8 năm công quả lao động và đóng góp từ những người của nhiều tôn giáo và nhiều quốc gia trên thế giới. Ðền kỷ niệm hoà bi`nh này là trú sở của Ni Sư, Jun Yasuda. Đây là nơi cử hành vô số lễ cầu nguyện trong năm và cũng là điểm khởi hành cho nhiều cuộc "di hành cầu nguyện" trong nhiều mục tiêu khác nhau; những cuộc di hành cầu nguyện này đã thành công trong việc phối hợp giữa cử hành tôn giáo và hoạt động chính trị.

Ngôi chùa Peace Pagodas là một biểu tượng cho bất bạo động đã bắt nguồn từ 2000 năm trước đây. Trong thời gian đó, vua Ashoka của Ấn Độ, một vị vua lừng danh về chiến trận, đã được Đức Phật thuyết pháp, chỉ điểm cho biết là vua đã hành xử sai lầm thế nào. Từ đó, Vua Ashoka trở thành một Phật tử tín thành của đạo Phật. Sau khi vua cải tà quy chánh, ông đã bỏ hẳn đường lối háo chiến và xây dựng những đền đài, dinh thự nhân danh hoà bi`nh. Người ta tin tưởng rằng có trên 80 ngôi chùa Peace Pagodas hiện diện trên thế giới.

(Ngôi chùa gần đây nhất là Leverett Peace Pagoga ở tại Massachusetts.)
Năm 1931, Nichidatsu Fujìi, sáng lập viên của hội Nipponzan Myohoji Order, đã tiếp xúc với Thánh Mahatma Gandhi tại Ấn Độ. Họ trở nên bạn thiết và đã cùng nhau tổ chức những buổi cầu nguyện hoà bình và bất bạo động trên toàn thế giới mặc dù khi đó không khí chiến tranh của Đệ Nhị Thế Chiến bắt đầu lan tràn khắp nơi.


Grafton Peace Pagoda (Nipponzan Myohoji) Jun Yasuda (Buddhist Nun)* 87 Crandall Rd, Petersburg, NY 12138

In 1978, Native Americans organized the "longest walk," wherein participants walked cross-country from San Francisco, CA to Washington, D.C. Accompanying them on their walk was a Japanese, Buddhist nun from the Nipponzan Myohoji Order. Since then, Jun Yasuda has crossed the country four more times on foot, beating her drum while chanting a prayer for peace:
Na Mu Myo Ho Ren Ge Kyo.
In 1983, during one of her fasts, she was approached by Hank Hazelton, a long time activist for Native Americans. Hank had heard of her work and offered her a parcel of land in Grafton, NY, once inhabited by the Mohicans, for the purpose of building a "monument for peace." In October of 1985, work began on the structure soon to be called the Grafton Peace Pagoda.
Since the Japanese Nipponzan Myohoji Order is not permitted to solicit money for any reason, the pagoda was built entirely with donated labor, funds, and materials. Many volunteers contributed tens of thousands of hours of labor to complete the pagoda. After eight years of toil and struggle, the pagoda was completed and dedicated in the fall of 1993.
The Grafton Peace Pagoda was completed in 1993 - the result of eight years of voluntary labor and donations from people from all faiths and from many corners of the world. This monument to peace is the home of Buddhist nun and peace activist, Jun Yasuda. It is the site of numerous interfaith celebrations throughout the year and the jumping off point for a variety of "Prayer Walks" which successfully combine spiritual practice and political activism.
Peace Pagodas are a symbol of non-violence dating for as far back as 2000 years ago During that time, the Emperor Ashoka of India, a notoriously bloody warlord, was approached after a particularly wretched battle by a Buddhist monk who admonished him for his wrongdoings. From that time on, Ashoka became a fervent believer in Buddhism. After his conversion he gave up his warlike ways and began erecting buildings in the name of peace. It is believed that more than eighty Peace Pagodas no exist throughout the world. (The next closest one is the Leverett Peace Pagoda in Massachusetts.)
In 1931, Nichidatsu Fujii, founder of the Nipponzan Myohoji Order, met Mahatma Gandhi in India. They became friends and together joined in sending out prayers for peace and n on-violence throughout the world even as the clouds of World War II began to grow on the horizon.

No. 0376 (Minh Hạnh dịch)

Chùa Ðại Bồ Đề


Minh Hạnh lược dịch.


Chùa Ðại Bồ Đề (Mahabodhi Temple) là một ngôi chùa Phật Giáo tại Bodh gaya, là nơi Đức Phật Siddhartha Gautama đã giác ngộ. Bodh Gaya cách Patna, tỉnh Bihar, Ấn Độ khoảng 96 km (60 miles). Kế bên ngôi chùa là cây linh thọ Bồ Đề.

Kiểu kiến trúc của ngôi chùa chưa từng thấy trong vùng Bắc Ấn Độ. Người ta tin rằng trong thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch vua Asoka đã xây ngôi chùa này. Cách kiến trúc của ngôi chùa rất khác biệt và hấp dẫn hơn những ngôi chùa được ti`m thấy tại Bắc Ấn Độ. Quanh toà tháp chính có bốn tháp nhỏ tại bốn góc.

Vị vua của xứ Tích Lan, Meghvarn đã xây một tu viện về hướng bắc của cây Bồ Đề. Công cuộc xây dựng này đã làm trong thời gian trị vi` của triều đại Samudragupta. Vào thế kỷ thứ 12 cuộc tấn công xâm lược dữ dội của đạo Hồi đã phá hủy hoàn toàn ngôi chùa này.

Vào năm 1876 chính quyền Miến Điện (Burma) trong một thoả ước với chính quyền Anh của Ấn Độ đã xây dựng lại ngôi chùa trên mảnh đất của ngôi chùa cũ. Ngôi chùa Mahabodhi có một tôn tượng khổng lồ của Đức Phật.

Vào khoảng năm 530 trước Tây Lịch, Đức Phật Thích Ca, một du tăng đi khắp nơi, tới ven sông Falgu, gần thành phố của Gaya, Ấn Độ. Tại nơi đây Ngài đã ngồi thiền định dưới tàng cây Peepul, mà sau đó trở thành cây Bồ Đề. Theo kinh điển Phật Giáo thi` sau ba ngày ba đêm Ngài đã giác ngộ. Ngôi chùa đã được xây tại nơi này.

Sau đó Đức Phật đã ở tại nơi này 7 tuần lễ với nhiều địa điểm khác nhau để thực hành thiền định.

Trong tuần lễ thứ nhất Ngài toạ thiền dưới gốc cây Bồ Đề.

Trong tuần lễ thứ hai, Đức Phật đứng cách một khỏang xa ngắm cây Bồ Đề trọn một tuần không nháy mắt. Địa điểm nơi ngài đứng được đánh dấu bằng tháp Animeshlocha ở phía tây bắc của chùa Ðại Bồ Đề (Mahabodhi Temple). Nơi đây sau đó người ta đã xây dựng một tượng Phật với đôi mắt hướng về cây Bồ Đề.

Độ chừng 250 trước Tây Lịch khoảng 250 năm sau khi Đức Phật Giác Ngộ, vị vua Phật tử thuần thành Ashoka đã viếng thăm Bodh Gaya với y' định thiết lập ngôi tự viện và đền thờ. Một phần của ngôi chùa đã được vua Ashoka xây là Kim Cương Tọa(gọi là Vajrasana, đánh dấu chính xác nơi Đức Phật thiền tọa trong đêm giác ngộ đã được thiết lập. Vua Ashoka được nhìn nhận là người đã kiến tạo chùa Bồ Đề (Mahabodhi Temple).

Vào thế kỷ 12 sau tây lịch, Bodh Gaya và những vùng lân cận đã bị xâm chiếm bởi quân đội Hồi giáo. Trong thời gian này, Bồ Đề Đạo Tràng bị rơi vào ti`nh trạng hư nát và bị bỏ phế. Trong thế kỷ thứ 16, một tu viện đạo Hindu đã xây gần Bodh Gaya. Trong vòng nhiều thế kỷ tiếp theo sau, người trưởng tu viện trở thành người nắm giữ đất đai tại vùng này và tuyên bố là chủ vùng đất của Mahabodhi Temple.

Đến năm 1880, chính quyền Anh ở Ấn Độ bắt đầu xây dựng lại Bồ Đề Đạo Tràng dưới quyền giám đốc của Sir Alexander Cunningham. Một thời gian ngắn sau đó, vào năm 1891, vị lãnh đạo Phật Giáo Tích Lan Anagarika Dharmapala khởi sự chiến dịch đòi quyền kiểm soát những ngôi chùa Phật Giáo để phản đối lại mahant. Chiến dịch đã thành công vào năm 1949.

Chùa Ðại Bồ Đề được xây bằng gạch và là một ngôi chùa bằng gạch xưa nhất trong nền kiến trúc gạch co`n tồn tại ở miền tây Ấn Độ. Ngôi chùa được coi như một khuôn mẫu tốt cho nền nghệ thuật xây cất bằng gạch của Ấn Độ, và đã ảnh hưởng lớn trong sự phát triển của nghệ thuật truyền thống sau này. Dựa theo UNESCO, ngôi chùa hiện nay là một ngôi chùa cổ xưa nhất và hầu hết các kiến trúc oai nghiêm hùng vĩ được xây bằng gạch từ thời của triều đại Gupta.

Trung tâm chùa Bồ Đề được nâng cao tới 55 met, và đã được sửa chữa nhiều vào thế kỷ thứ 19. Ngọn tháp được vây quanh bởi bốn ngọn tháp nhỏ, kiểu giống như cũ.

Chung quanh ngôi chùa bốn phía là hàng rào bằng đá, cao khoảng 2 mét. Những hi`nh tượng hoa sen cũng được chạm trổ trên bức tường này.

Vào năm 2002, Bồ Đề Ðạo Tràng trở thành tài sản của UNESCO, đặc biệt được tôn vinh là tài sản của thế giới.

MAHA BODHI TEMPLE

The Mahabodhi Temple is a Buddhist temple in Bodh Gaya, the location where Siddhartha Gautama, the Buddha, attained enlightenment. Bodh Gaya is located about 96 km (60 miles) from Patna, Bihar state, India. Next to the temple is the holy Bodhi tree
The architecture of this temple is unparalleled in North India. It is believed that in the 3rd century B.C emperor Ashoka built this temple. The canopy structure of this temple is very different and attractive from temples usually found in North India. To maintain the balance of the main tower there are four smaller towers.

The king of Lanka, Meghvarn had constructed a monastery towards the North of the Bodhi tree. This construction was done during the period of Samudragupta. In the 12th century the fierce attack of the Muslim invaders had destroyed the temple completely.

In 1876 the ruler of Burma in agreement with the British government of India had rebuilt the temple on the remains of the older structure. The Mahabodhi temple has a huge Idol of Buddha in the 'bhumisparsa mudra'. The temple is surrounded by a small pillars and delicate lattice work. These are a major attraction for the tourist who visit the place
.
Rise of Buddhism
Traditional accounts say that, around 530 BC, Gautam Buddha, wandering as a monk, reached the sylvan banks of Falgu River, near the city of Gaya, India. There he sat in meditation under a peepul tree (Ficus religiosa or Sacred Fig), which later became known as the Bodhi tree. According to Buddhist scriptures, after three days and three nights, Siddharta attained enlightenment . Mahabodhi Temple was built to mark that location.
The Buddha then spent the succeeding seven weeks at seven different spots in the vicinity meditating and considering his experience. Several specific places at the current Mahabodhi Temple relate to the traditions surrounding these seven weeks:
• The first week was spent under the Bodhi tree.
• During the second week, the Buddha remained standing and stared, uninterrupted, at the Bodhi tree. This spot is marked by the Animeshlocha Stupa, that is, the unblinking stupa or shrine, which is located on the north-east of the Mahabodhi Temple complex. There stands a statute of Buddha with his eyes fixed towards the Bodhi tree.
• The Buddha is said to have walked back and forth between the location of the Animeshlocha Stupa and the Bodhi tree. According to legend, lotus flowers sprung up along this route, it is now called Ratnachakarma or the jewel walk.
Construction
In approximately 250 BC, about 250 years after the Buddha got Enlightenment, Buddhist Emperor Ashoka visited Bodh Gaya with the intention of establishing a monastery and shrine. As part of the temple he built, the diamond throne (called the Vajrasana), attempting to mark the exact spot of the Buddha's enlightenment, was established. Ashoka is considered the founder of the Mahabodhi Temple.

Buddhism declined when the dynasties patronizing it declined, following White Hun and the early Islamic invasions such as that of Muhammad bin Qasim. A strong revival occurred under the Pala Empire in the northeast of the subcontinent (where the temple is situated). Mahayana Buddhism flourished under the Palas between the 8th and the 12th century. However, after the defeat of the Palas by the anti-Buddhist Hindu Sena dynasty, Buddhism's position again began to erode and became nearly extinct in India. During the 12th century AD, Bodh Gaya and the nearby regions were invaded by Muslim armies. During this period, the Mahabodhi Temple fell into disrepair and was largely abandoned. During the 16th century, a Hindu monastery was established near Bodh Gaya. Over the following centuries, the monastery's abbot or mahant became the area's primary landholder and claimed ownership of the Mahabodhi Temple grounds.
In the 1880s, the-then British government of India began to restore Mahabodhi Temple under the direction of Sir Alexander Cunningham. A short time later, in 1891, the Sri Lankan Buddhist leader Anagarika Dharmapala started a campaign to return control of the temple to Buddhists, over the objections of the mahant. The campaign was partially successful in 1949, when control passed from the Hindu mahant to the state government of Bihar, which established a temple management committee. The committee has nine members, a majority of whom, including the chairman, must by law be Hindus. Mahabodhi's first head monk under the management committee was Anagarika Munindra, a Bengali man who had been an active member of the Maha Bodhi Society.
Architectural style.
Mahabodhi Temple is constructed of brick and is one the oldest brick structures to have survived in eastern India. It considered to a fine example of Indian brickwork, and was highly influential in the development of later architectural traditions. According UNESCO, “the present temple is one of the earliest and most imposing structures built entirely in brick from the late Gupta period”.
Mahabodhi Temple's central towers rise to 55 meteres, and were heavily renovated in the 19th century. The central tower is surrounded by four smaller towers, constructed in the same style.
The Mahabodhi Temple is surrounded on all four sides by stone railings, about two meters high. The railings reveal two distinct types, both in style as well as the materials used. The older ones, made of sandstone, date to about 150 BC, and the others, constructed from unpolished coarse granite, are believed to be of the Gupta period (300 CE – 600 CE). The older railings have scenes such as Lakshmi, the Hindu goddess of wealth, being bathed by elephants; and Surya, the Hindu sun god, riding a chariot drawn by four horses. The newer railings have figures of stupas (reliquary shrines) and garudas (eagles). Images of lotus flowers also appear commonly.
Current status and management
Mahabodhi Temple is claimed as property of state government of Bihar, part of India. Under the terms of the Bodh Gaya Temple Act of 1949, the state government makes itself responsible for the protection, management, and monitoring of temple and its properties. The Act also has provisions for a Temple Management Committee, along with an advisory Board, which consists of the governor of Bihar state and twenty to twenty-five other members, half of them from foreign Buddhist countries.
The Temple Management Committee is the executive body for management of the Mahabodhi Temple and certain adjoining areas. The TMC functions under the supervision, direction, and control of the state government of Bihar.
In 2002, the Mahabodhi Temple became a UNESCO World Heritage Site, specifically nominated for the international World heritage program.
All finds of religious artifacts in the area are legally protected under the Treasure Trove Act of 1878.
The temple's head monk, as of September 2004, is Bhikkhu Bodhipala. The members of the Temple Management Committee, as of 2002, are: