<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 12 29, 2005

No. 0702 (Hạt Cát dịch)

Chùa Seck Kia Eenh - Thích Ca Viện, Mã Lai, thu nhận được $57,027 USD cho Quỹ Ung Thư

BY CHRISTINA TAN, The Star, December 19, 2005
Bản tin được đăng tải trên trang Web The Star ngày 19 tháng 12, 2005.

Malacca, Malaysia -- Chùa Thích Ca ở Malacca, Mã Lai đã thu được hơn 211,000 Mã Kim tức là khoảng US $57,027 cho Quỹ Ung Thư do bán đèn nến Liên Hoa trong một buổi lễ chúc phúc long trọng gần đây.

Chan, nhà tổ chức buổi lễ chúc phúc và bán nến gây Quỹ Ung Thư nói “Rất nhiều người đã trả hơn giá chính thức 20 Mã Kim cho mỗi ngọn đèn. Nến được thắp lên trong suốt buổi chúc phúc tại sảnh đường Trường Trung Cấp Pay Fong bởi tín chúng, những người cầu nguyện phước lành đến cho họ và thân nhân, bạn bè. Họ cũng được hướng dẫn xướng kệ bởi khoảng 300 tu sĩ đến từ 26 quốc gia tham dự cuộc hội thảo được tổ chức kết hợp với buổi lễ chúc phúc.

Ông nói đây là lần đầu tiên thu góp được một ngân khoản lớn lao như vậy trong một sự kiện độc nhất được tổ chức bởi Thích Ca Viện.

Ông thêm “Tôi chân thành cảm tạ hảo tâm của công chúng trong việc đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân ung thư nghèo khó”

Quỹ Ung Thư được thành lập năm 2000 do ông Chan, một nạn nhân ung thư sống sót, kể từ đó, quỹ đã giúp đỡ hơn 150 bệnh nhân từ nhiều chủng tộc và tôn giáo khác nhau.

Một người mẹ, bà Lui, mang hai đứa con đến để thắp nến cho gia đình sau khi biết được chương trình vào giờ chót.

Bà Lui và các con, cũng như những gia đình và những Phật tử khác tại buổi lễ, cũng đã cúng dường tịnh tài để tạo công đức.

Buổi lễ chúc phúc trọng đại này đã được tổ chức kết hợp với Hội Nghị Tăng Sĩ Trẻ Tuổi Phật Giáo Thế Giới lần thứ nhì (WBYS) diễn ra tại Chùa Seck Kia Eenh dịch Việt Thích Ca Viện ở Jalan Gajah Berang, Mã Lai từ 9 tháng 12, đến 11 tháng 12, 2005.

Căn cứ theo chủ tịch Hội Tăng Sĩ Phật Giáo Trẻ Tuổi, Munindawansa Thero, Phiên họp đầu tiên được tổ chức hồi tháng Hai năm ngoái, 2004 tại Katmandu, Nepal với mục đích đào tạo chức năng lãnh đạo cho tăng sĩ trẻ tuổi để ứng phó những thử thách trong tương lai.

Chư Tăng từ 26 quốc gia gồm USA, Ấn Ðộ, Nepal, TrungQuốc, Úc Châu, Ðâi Hàn, Nhật Ban, Pháp Anh, Thái Lan, Mông Cổ và Mã Lai đã hiện diện trong cuộc hội nghị.

Bên cạnh hai sự kiện chính, Thích Ca Viện cũng đã tổ chức một buổi lễ khánh thành tòa nhà mới đối diện với ngôi chùa với phí tổn xây dựng 3 triệu Mã Kim

Thích Ca Viện đã nhờ vào tịnh tài cúng dường của công chúng tích lũy hơn 30 năm để xây dựng tòa nhà 4 tầng với nhiều phòng học và một sảnh đường đa dụng.

Ông Chan, cũng là thành viên hội đồng điều hành ngôi chùa, nói mục đích sử dụng chính của tòa nhà mới là nhắm vào các lớp mẫu giáo.

Sáu lớp mẫu giáo với 182 học sinh sẽ được chuyển từ ngôi chùa, vốn bị giới hạn phòng ốc với con số học sinh, đến tòa nhà mới.

Với tòa nhà mới này, Thích Ca Viện có thể cung ứng yểm trợ và phương tiện cho các hội đoàn thuộc 18 trường phái Phật giáo trong nước tổ chức những cuộc cắm trại và huấn luyện đào tạo, đồng thời, hội đồng điều hành ngôi chùa cũng đã chấp thuận cho thuê sảnh đường đa dụng để tổ chức các cuộc hội hè đình đám tư nhân.

Ông Chan nói tòa nhà sẽ được khuếch trương trong tương lai tùy theo nhu cầu và ngân quỹ cho phép.
Cũng được biết thêm rằng Thích Ca Viện là một trong những ngôi chùa thuộc Phật Giáo truyền thống Theravada tại Mã Lai.

Temple nets RM211,000 (US$ 57,027) for CANCER fund

BY CHRISTINA TAN, The Star, December 19, 2005

Malacca, Malaysia -- THE Seck Kia Eenh temple in Malacca has collected more than RM211,000 (US$ 57,027) for its Cancer Fund from the sale of lotus shaped candles during its recent grand mass blessing ceremony.


AUSPICIOUS DAY: Devotees lighting candles and at the same time contributing to the cancer fund at the Seck Kia Eenh Temple in Malacca.

Organising chairman of the blessing ceremony Joy Chan said the temple sold 10,212 candles during the ceremony on Dec 9.

“Many paid more than the RM20 amount fixed for each candle. The candles were then lit during the blessing ceremony at the Pay Fong Secondary School hall by devotees who wish to seek blessings for themselves, their family members, relatives and their friends.

“They were also led in the chanting of suttas by about 300 monks who came from 26 countries to attend the event,” said Chan.

He said it was the first time such a large amount of money was collected in a single event organised by the temple.

“I sincerely wish to thank the public for their generosity in responding to the needs of poor cancer patients,” he added.

The cancer fund set up by Chan, a cancer survivor himself on Wesak Day in 2000, had since benefited more than 150 patients from various races and religions.

A mother, known only as Lui, brought along her two young children to light candles for her family after learning about the grand mass blessing ceremony at the very last minute.

“We believe that if the candle flame is strong, the person offering it will be in good health,” said Lui.

Lui and her children, like many other families and devotees at the ceremony, also offered cash donations to make merits for good health and prosperity.

The grand mass blessing ceremony was held in conjunction with the second World Buddhist Sangha Youth (WBSY) conference held at Wisma Seck Kia Eenh in Jalan Gajah Berang from Dec 9 to Dec 11.

According to president of WBSY W. Munindawansa Thero, the conference was started in February last year in Katmandu, Nepal, with the aim of giving leadership training to young monks to manage the challenges of the future.

Monks from 26 countries including United States, India, Nepal, China, Australia, Korea, Japan, France, England, Thailand, Mongolia and Malaysia were present at the conference.

Besides the two main functions, the Seck Kia Eenh temple also organised an opening ceremony for its new building costing RM3mil located opposite the temple.

Seck Kia Eenh had relied on public donations saved over 30 years to build the four-storey building with classrooms and a multipurpose hall.

Chan, who is also Seck Kia Eenh management committee member, said the main use of the building was as venues for kindergarten classes.

“Six kindergarten classes with 182 students will shift from the temple, which has limited space for the number of students, to the new building,” he said.

With this new building, Seck Kia Eenh could provide support and facilities to 18 schools' Buddhist societies in the state to run camps and training, he said, adding that the temple committee was also considering to rent out the multi-purpose hall for private functions.

Chan said the building would be expanded in future according to the needs and funds available.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2102,0,0,1,0