<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 11 09, 2005

No. 0617(Hạt Cát dịch)
Xây dựng chùa Phật Giáo Ðại Hàn ở Hung Gia Lợi
By Park Chung-a
Staff Reporter

Bản tin đăng tải trên trang Web Korea Times ngày 09 tháng 11, 2005

Một tu sĩ Hung Gia Lợi, môn đồ của Thiền Sư Ðại Hàn Seung Sahn hậu bối, sẽ xây dựng một ngôi chùa Phật Giáo Ðại Hàn truyền thống tại Hung.

Ðể chuẩn bị cho công trình, ÐÐ Chong An đã đến Hàn Quốc hôm thứ Ba cùng với 5 kỹ thuật viên để nghiên cứu các chi tiết trong kiến trúc ngôi chùa Hàn Quốc.

Sinh trưởng tại Budapest, DD Chong An làm việc với tính cách một thông dịch viên sau khi tốt nghiệp một Ðại Học uy tín. Nhưng khi ông gặp được thiền sư Seung Sahn trong thời gian sư viếng thăm Hung Gia Lợi năm 1989, Chong An bị lôi cuốn bởi Phật Giáo Ðại Hàn và ông đã tới Ðại Hàn xuất gia làm một tu sĩ và theo đuổi học tập thực hành giáo lý trong sáu năm.

DD ChongAn trở về Hung Gia Lợi năm 1999 và chú mục vào việc truyền bá giáo lý Phật Giáo Ðại Hàn không chỉ ở Hung mà còn ở các quốc gia Âu Châu khác như Nga Sô, Ba Lan, Áo và Tiệp Khắc xuyên qua việc thực hành giáo lý và kinh điển.

Ngôi chùa sẽ được đặt tên là Viên Quang Tự (WongWang-sa), tọa lạc trong chu vi 12 mẫu đất trên một ngọn núi, cách Budapest một giờ lái xe. Một cuộc đất 8 mẫu khác, kể cả một hang động cũng như khu đất làm nơi dạo mát sẽ được thành lập dành cho du khách.
Construction will begin next year and is to be completed by 2008, according to Yonhap News Agency.
Công trình xây dựng sẽ khởi sự vào năm tới và hoàn tất năm 2008, căn cứ theo nguồn tin của hãng Thông Tấn Yonhap.

DD ChongAn nói “Chùa Phật Giáo Ðại Hàn nên đơn giản, đa dụng và quang đãng”. Công trình xây dựng sẽ giảm thiểu việc sử dụng bê tông mà sẽ dùng danh mộc làm vật liệu chính. Công trình cũng sẽ thiết lập hệ thống ondol, hệ thống lò sưởi ấm trên sàn nhà theo truyền thống của Ðại Hàn.

Sau khi thăm viếng nhiều chùa chiền khác đó đây trong nước, DD Chong An sẽ tham dự buổi lễ kỷ niệm đánh dấu một năm ngày viên tịch của Ðại Thiền Sư Seung Sahn thuộc hệ phái Thiền Tông Tào Khê Phật Giáo Ðại Hàn.

Monk to Build Buddhist Temple in Hungary
11-09-2005 19:25

By Park Chung-a
Staff Reporter

Hungarian monk who was a disciple of the late Korean Zen master Rev. Seung Sahn will build a traditional Korean Buddhist temple.

In preparation for the construction, Rev. Chong An came to Korea on Tuesday with five technicians to gain information on the architecture of Korean temples.

Born in Budapest, Chong An worked as an interpreter after graduating from a prestigious university. But when he met Seung Sahn during the late monk’s visit to Hungary in 1989, Chong An was enchanted by Korean Buddhism and came to Korea to become a monk, carrying out six years of ascetic practices.

Chong An returned to his home country in 1999 and has been focusing on spreading the spirit of Korean Buddhism in not only Hungary, but other European countries as well, such as Russia, Poland, Austria and Czechoslovakia, through ascetic practice and Buddhist writings.

The temple, which will be named Wongwang-sa, will be located on 12 acres of land on a mountain, and a one-hour car drive of Budapest. An additional 8 acres, including a cave, as well as a promenade, will be established for visitors.

Construction will begin next year and is to be completed by 2008, according to Yonhap News Agency.

``Korean temples should be simple, functional and clear,’’ he said. The construction will minimize the use of concrete, using wood as the main material. It will also utilize ``ondol,’’ a traditional Korean floor heating system.

After visiting various Korean temples across the nation, Chong An will also participate in a memorial ceremony to mark the first anniversary of the death of Seung Sahn, who was the Great Zen Master of the Chogye Order of Korean Buddhism.

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=63a70db91260f636&cat=f97ff7b11934dbb6

No. 0616 (NEW)
Đức Đạt Lai Lạt Ma Hướng Dẫn Ngồi Thiền
Đức Đạt Lai Lạt Ma cởi giày ra cho thoải mái trong khi ngồi cùng ông William McLennan , Khoa Trưởng về Đời Sống Tôn Giáo tại Đại Học Stanford, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma tổ chức khóa ngồi thiền tập thể hôm Thứ Sáu.

Đường phố vây quanh Đại Học Stanford đông đúc, khi nhiều ngàn người không có vé tìm cách tới càng gần càng tốt.

Ngài đã tổ chức buổi ngồi thiền, sau đó là nói chuyện và rồi buổi vấn đáp.

Sau đó, ngài tới dự buổi hội thảo về bất bạo động ở nhà thờ Memorial Church, Stanford.

Vào Thứ Bảy, ngài có buổi đối thoại suốt ngày với các khoa học gia về thần kinh học -- đó là hội nghị khoa học “Craving, Suffering and Choice: Spiritual and Scientific Explorations of Human Experience.” (Tham Vọng, Đau Khổ và Lựa Chọn: Khảo Sát Tâm Linh và Khoa Học về Kinh Nghiệm Con Người.)

DươngTiêu Sưu Tầm từ trường đại học Stanford, CA www.stanford.edu

No.0615(NEW): Trao Giải Nhân Quyền 2005: Cụ Liêm, TT ThíchTuệ Sỹ, LM Lợi

Garden Grove (VB) .- Cụ Lê quang Liêm (Hội trưởng GHPG Hòa Hảo Tuần Túy), Linh Mục Phan Văn Lợi, và Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ (Phó Viện Trưởng VHĐ/GHPGVNTN) đã được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam quyết định trao giải nhân quyền 2005, trong buổi lễ sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 12 tới tại hội trường Thành Phố Westminster.

Trưởng ban điều hợp mạng lưới, Tiến sĩ Lê Minh Nguyên loan báo trong cuộc họp báo trưa Chủ Nhật tại trụ sở MLNQ đường Brookhust, buổi lễ trao giải nhằm vào ngày quốc tế nhân quyền lần thứ 57. Như thế, kể từ khi thành lập đến nay, MLNQ đã quyết định trao giải cho 11 nhân vật đấu tranh cho nhân quyền, và tất cả đều đang ở trong nước.

8 vị đã được trao giải trước đây là Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Bs Phạm Hồng Sơn, Luật sư Lê Chí Quang, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, ông Nguyễn Khắc Toàn, Ông Phạm Quế Dương, Bs Nguyễn Đan Quế.

Quyết định của MLNQ được loan báo trước nhiều người trong ban điều hành Mạng Lưới Nhân Quyền (Ts Nguyễn Bá Tùng, Bs Nguyễn Văn Đức, Cựu Đại tá Nguyễn Ngọc Quỳnh, ông Đỗ Anh Tài, ông Đoàn Việt Cường), các nhân vật như ông Trần Ngọc Châu (Hội trưởng PGHH tây nam HK), ông Phan Văn Be (đại diện cụ Lê Quang Liêm), Linh Mục Nguyên Thanh, các đại diện các báo và đài phát thanh, truyền hình tại Little Saigon.

"Hai vị ở VN được giải nhân quyền, chúng tôi đã liên lạc được với thân nhân và sẽ cử đại diện thay mặt nhận giải là cụ Lê Quang Liêm và LM Phan Văn Lợi. Còn Thượng Tọa Tuệ Sỹ đang trong thời kỳ nhập thất, MLNQ đã liên lạc với Thượng Tọa Thích Viên Lý (TTK Viện Hóa Đạo Văn phòng hải ngoại) và Phòng Thông Tin Quốc tế GHPGVNTN", theo lời tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tùng, TTK Mạng Lưới Nhân Quyền cho biết.

Trị giá hiện kim của giải thưởng những năm trước là 4,000 mỹ kim. Năm 2005 này, nhờ có sự yểm trợ của Ủy Ban Vận Động Dân Chủ, nên số hiện kim của giải tăng lên 6,000 đồng. Như vậy, mỗi vị được giải, sẽ nhận 2 ngàn Mỹ kim trong ngày trao giải 10 tháng 12 sắp đến. Trưởng ban tổ chức lễ trao giải là ông Đoàn Việt Cường.

Trong cuộc họp báo, các ông Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Đỗ Anh Tài đã đọc tiểu sử và những hoạt động nhân quyền của 3 người được chọn trao giải: Cụ Lê quang Liêm, Thượng Tọa Tuệ Sỹ, LM Phan văn Lợi.

Nhiều ý kiến các nhà báo và LM Thanh nêu lên trong cuộc họp báo, là gia tăng sự vận động đồng bào hải ngoại để Mạng Lưới Nhân Quyền có nhiều ngân khoản hoạt động và tăng số hiện kim của giải thưởng, cùng vận động chính phủ HK để mời 3 vị được giải qua Hoa kỳ đích thân nhận giải.

Các vị trong MLNQ nói ghi nhận những ý kiến thiện chí ấy. Riêng việc mời các vị được giải qua Mỹ, thì đã và đang xúc tiến, nhưng chưa chắc các vị tranh đấu nhân quyền đồng ý qua Hoa Kỳ nhận giải. Ông Đỗ Anh Tài nói "các vị cho rằng CSVN có thể cho họ sang Mỹ, rồi không cho họ về nướclại, mà họ thì thích ở quốc nội cùng đồng bào tranh đấu cho nhân quyền. Như LM Phan Văn Lợi tôi đã liên lạc, nói đã nhờ LM Trần Quý Thiện thay mặt nhận giải"
Buổi họp báo và thu nhận ý kiến, khởi sự lúc 11 giờ và kết thúc hồi 12 giờ 30. (tin và ảnh Hiền Nguyễn).

No. 0614(NEW): Một Đoá Sen Đã Nở

Thích Như Điển
- Đêm về khuya nhạc rừng càng réo rắc; bao gồm nhiều tiếng côn trùng cùng tấu lên một bản nhạc của rừng đêm như: tiếng ếch đâu đó kêu nhau gọi đàn; tiếng dế nỉ non bên bờ suối róc rách, chảy nghe êm tai. Một con nhạn lạc bầy liệng trên không trung vào đêm 14 tháng 9 âm lịch năm Ất dậu, kêu lên vài tiếng như gọi khách viễn du trở về với thực tại. Rồi những tiếng phèn la inh ỏi trổi lên trong đêm khuya như báo động một tin không lành cho những chú gà nhà đang được nuôi nấng tại đây.

Đêm xuống càng khuya ánh trăng 14 đã dọi thẳng vào những căn phòng mới được tạo dựng theo lối nhà sàn, gồm mái tranh vách ván; nhưng cũng thật đầy đủ tính cách của một túp lều quê. Ở đây họ làm nhà giống như những người Thượng ở vùng cao nguyên Việt Nam xây dựng. Vì lẽ thú rừng ban đêm hay về nơi cư trú của người; nên tầng dưới cùng là sàn dựng cao lên khỏi mặt đất nhiều thước, để tránh những hiểm nguy cho con người.

Nằm trên những tấm chiếu Tatami Nhật Bản thay thế cho những tấm nệm của Tây phương và chung quanh là chiếc mùng ngăn muỗi, đã gợi nhớ cho đêm đầu tiên của thầy trò chúng tôi tại Cực Lạc Cảnh Giới Tự này. Đây là một công trình mà thầy Hạnh Nguyện, đệ tử đầu của tôi đã phát khởi ra kể từ tháng 3 năm nay và bây giờ là tháng 10 năm 2005 đã bắt đầu đi vào sử dụng.

Đến đây không thể tưởng tượng được sức người đã phấn đấu với thiên nhiên như thế nào để dời núi lấp thung lũng, san rừng phá thạch; mới có được một cảnh quang tuy chưa hoàn hảo nhưng cũng đã phát thảo sơ qua về một cảnh giới Cực lạc trong tương lai như thế nào rồi. Ở sâu dưới lòng suối là một ao Liên Trì rất lớn trong đó sẽ cho trồng hoa sen nhiều màu như ở thế giới Cực lạc và chung quanh có 7 hàng Lan can và 7 hàng cây báu như trong kinh A Di Đà đã diễn tả.

Vua Khang Hy của Trung Hoa (1644-1722) trong tựa đề kinh Kim Cang mà chính nhà vua đã thủ bút cũng có diễn tả về thế giới Cực lạc khi một người ở cõi Ta Bà này phát tâm niệm danh hiệu Phật thì đương lúc đó ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc một đoá bạch liên sẽ nở rộ.

Nơi đây những tịnh hữu của Cực Lạc thế giới kẻ công người của đã đương và sẽ tạo thành một thế giới như thế gồm những khu riêng biệt của Ưu Bà Di, Ưu Bà Tắc, chư Tăng… và những điện đường được xây dựng theo văn hoá Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Đài Hàn trên đất Thái. Đây là một công trình rất có ý nghĩa cho những ai muốn trở về đời sống nội tâm của mình, để tìm lại chính mình là ai; trong khi mỗi ngày cuộc sống Âu Mỹ đã làm cho chúng ta mất mát đi rất nhiều.

Cứ mỗi một quần thể kiến trúc như thế sẽ có những điện đường nguy nga tráng lệ; nơi ấy là nơi mà hành giả tu học tại nơi đây sẽ hướng tâm mình vào chư Phật và chư vị Bồ tát, dùng chính nguyện lực của mình và cầu vào tha lực của chư Phật để được vãng sanh, sau khi đã mãn kiếp ở Ta bà.

Trên đồi cao những bóng cây cổ thụ che rợp cả một khoảng không gian vô tận, xen lẫn những cây hoa rừng trổ bông thật đẹp như những đoá hoa Vô ưu. Nơi đó sẽ là chốn ngự trị của Đại điện nhìn xuống hồ sen cùng bảy tầng cây báu. Đêm nay tuy Đại điện chưa hoàn thành nhưng sương mù đã giăng phủ trên bầu trời cũng như những tàng cây cổ thụ. Hy vọng một năm sau nữa mọi việc sẽ thành tựu và vào tháng 11 năm 2006 sẽ có một đại lễ Lạc thành. Lúc ấy những khách hành hương từ khắp nơi đổ về sẽ chiêm ngưỡng được công trình vĩ đại này.

Một nhà thầu người Thái thật đạo đức, mà cả gia đình đã được đào tạo bên Hoa Kỳ, có khả năng tinh luyện về Anh ngữ. Do vậy việc giao thiệp giữa chủ thầu và thầy Hạnh Nguyện hầu như không gặp khó khăn nào. Đây có thể là một nhân duyên đã được sắp đặt từ trước nên mọi việc xảy ra đều thuận duyên hết cả. Rõ ràng là: “Hình ngay thì bóng thẳng, hình vạy thì bóng cong”. Đó là lời chư Tổ đã dạy quả thật không sai chút nào.

Nước Thái lan là một nước Phật giáo cho nên trên từ vua chúa, dưới cho đến các xã ấp quận huyện đều một lòng tin Phật. Do vậy mà công trình kiến trúc này rất dễ dàng về mọi mặt. Chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với ông tỉnh trưởng và những nhân viên phụ thuộc tại đây thấy họ có một cung cách rất thuần thục và có ý giúp đỡ cho Phật giáo. Ví dụ như đường xá vào chùa dài 5 km nay mai sẽ được tráng nhựa và mở rộng thêm ra. Ngân quỹ ấy do chính phủ thực hiện. Ngoài ra nhiều việc khác nữa cũng được chính quyền ưu đãi. Quả rằng đây là một thuận duyên rất lớn cho những người Phật tử chúng ta.

Lâu nay thầy Hạnh Nguyện đã đi khắp nơi tại Hoa Kỳ để vận động chư Tăng và Phật tử; đặc biệt là các thành viên trong Hội Giáo Dục Từ Thiện Sariputra đã hổ trợ một cách nhiệt tình nên công trình này mới được tiến hành như vậy. Mong rằng những Phật tử, Âu châu cũng như Úc châu cũng nên ủng hộ cho việc xây dựng này để sớm được hoàn thành như nguyện ước.

Chiều hôm trước chúng tôi ngồi quan sát sự sinh hoạt tại đây, thấy mọi người đang hăng say làm việc với trách nhiệm của mình; như các thợ làm nhà, thợ đóng cọc, thợ đo đạc… ai lo phần nấy như vội vã để hoàn thành trách nhiệm của mình. Bên sườn đồi những con nghé con vung văng bên mẹ trông thật dễ thương. Những con bò thật hiền từ đang gặm cỏ bên dòng suối chảy quanh đồi thật thơ mộng. Đến chiều về những con trâu đầu đàn tự động dẫn đàn trở về nhà của mình. Thỉnh thoảng những chiếc lục lạc rung lên như tiếng gọi đàn khỏi đi lạc.

Trên cao là một dòng thác chảy thành hai con suối thật dễ thương tạo nên những tiếng róc rách suốt cả đêm ngày. Đây quả thật là một cảnh thiên nhiên thật hùng vĩ và có nhiều điều kiện để tạo thành một cảnh giới Cực Lạc thực tế tại chốn Ta bà này.

Xa xa cách chùa chừng 5 km là những bản làng của người địa phương. Nơi đây họ sinh hoạt tuy không náo nhiệt như thị thành; nhưng cũng đầy đủ sắc thái của một thôn làng miền núi. Ruộng đồng được cấy lúa hoặc trồng trọt những hoa mầu phụ như đậu mè, rau cải. Có những cây tre thân cao vút tận trời xanh. Có những cây tùng, cây trắc bá diệp lá thật xanh. Điều đó chứng tỏ rằng nơi đây đất đai thật mầu mỡ.

Những con đường vòng vèo uốn khúc trên núi đồi nơi đây trông giống như đèo Hải vân của chúng ta trong muôn thuở. Đến đây tôi lại nhớ bài thơ: “Qua Đèo ngang” của bà Huyện Thanh Quan:

Bước đến đèo ngang bóng xế tà.
Cỏ cây chen đá lá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông rợ mái nhà.
Nhớ nước đau lòng con quấc quấc.
Thương nhà mỏi miệng cái da da.
Dừng chân đứng lại trời non nước.
Một mảnh tình riêng ta với ta.

Tự nhiên bài thơ này lại đúng với tâm trạng của chúng tôi xa quê hương đã trên 30 năm rồi và chắc chắn trong quý vị cũng có nhiều người mang tâm sự hoài cổ như thế. Đến đây đã gần Việt Nam rồi; nhưng không về lại quê mẹ được; quả là quan san cách trở và lòng người ai hiểu được cho chăng? Nhưng tôi cũng mong rằng nơi đây sẽ là một cảnh đẹp của Việt Nam tại đất Thái như núi Hương sơn của mình mà Chu Mạnh Trinh đã diễn tả qua bài thơ như sau:

Bầu trời cảnh Bụt.
Thú Hương giang ao ước bấy lâu nay.
Kìa non non nước nước mây mây.
Đệ nhất động hỏi là đây có phải.
Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái.
Lững lờ khe Yến cá nghe kinh.
Thoảng đâu đây một tiếng chày kình.
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng.
Này suối Giải oan, này đền Cửa vọng.
Này hang Phật tích, này động Thất khuynh.
Nhác trông lên ai khéo vẽ nên hình.
Đá ngũ sắc long lanh như bóng nguyệt.
Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt.
Chập chùng uốn khúc mấy thang mây.
Lần tràng hạt niệm Nam Vô Phật.
Cửa từ bi công đức biết là bao.
Càng xem phong cảnh càng yêu.

Mong rằng cảnh trí nơi đây sẽ đẹp hơn cảnh Hương sơn của Việt Nam và sẽ giống như Cực Lạc Cảnh Giới Tự như cái tên mà đã được đặt ra. Cũng mong rằng trong ngày khánh thành sắp tới (10-12 tháng 11 năm 2006) quý vị sẽ chứng thực được những điều tôi đã giới thiệu trên đây.

Trước khi lên máy bay sang Úc để nhập thất 3 tháng, tôi có vài dòng đơn giản mô tả về cảnh giới tại đây cũng như nằm một đêm tại núi rừng nghe tiếng côn trùng rên rĩ mà cảm hoài đến một đoá sen sẽ nở bên cõi Tây Phương Cực Lạc. Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ được như vậy.

Chiangmai vào một sáng mùa thu 2005.
Thích Như Điển
DươngTiêu Sưu Tầm

No.0613(NEW): Mỹ Vẫn Giữ Tên CSVN Trong Bản CPC Vì Đàn Áp Tôn Giáo

Ngày thứ ba 08-11-2005, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã công bố danh sách những quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì có chính sách đàn áp tôn giáo, thường được gọi tắt là CPC (Countries of Particular Concern). Trong danh sách mới vừa phổ biến, CSVN vẫn tiếp tục bị liệt kê trên đó.

Danh sách CPC được phổ biến hàng năm căn cứ theo đề nghị của Ủy ban Quốc tế Tự do Tôn giáo, trên đó liệt kê những quốc gia có chính sách đàn áp tôn giáo. Những quốc gia bị liệt kê trên danh sách này còn có thể bị nhiều biện pháp chế tài khác, căn cứ theo đạo luật về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế ban hành vào năm 1998.

CSVN đã bị liệt trên danh sách CPC vào năm ngoái, và trong thời gian qua, Việt cộng vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách khắc nghiệt với các tôn giáo, điển hình là các vụ bắt giữ qúy vị lãnh đạo và ngăn chặn hoạt động của GHPGVNTN, chiếm đoạt đất đai của các nhà Dòng Công giáo, đàn áp đẫm máu GHPG Hoà Hảo, bắt bớ và cấm đoán những hoạt động tuyền giáo của giáo hội Tin Lành, nhất là những đồng bào thiểu số trên miền cao nguyên.

Tất cả chính sách đàn áp đó đã liên tục bị những nhân vật đấu tranh ở trong nước tố cáo, đồng thời các đoàn thể người Việt tại hải ngoại liên tục tố cáo trên các diễn đàn quốc tế. Đặc biệt trong vài tháng qua, những cuộc vận động của Ủy Ban Ngày Đấu Tranh Cho Tự Do Việt Nam vào dịp 30-4, các cuộc vận động của qúy ông Võ Văn Ái (Phòng Thông Tin PGQT), bà Ngô Thị Hiền (UBTDTGVN), cuộc điều trần của Giáo sĩ Trương Trí Hiền Nguyên Quyền Tổng Thư Ký giáo hội Tin Lành Mennonite Việt Nam, đại diện các tôn giáo VN tại Hoa Kỳ, cũng như sự tiếp tay của các tổ chức, đoàn thể và đồng bào khắp nơi đã đưa đến thành quả này.

Đây là thành quả đấu tranh của người Việt trong và ngoài nước. Thành quả này sẽ giúp cho các tôn giáo tại Việt Nam sớm thoát khỏi cảnh đàn áp của nhà nước Việt cộng.

Bản Thông Cáo Báo Chí của bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phổ biến ngày 8-11-2005 viết rằng Bộ Ngoại Giao Mỹ quyết định giữ y nguyên các nước sau trong bản các nứơc quan ngại CPC cho năm 2005: Miến Điện, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Bắc Hàn, Saudi Arabia, Sudan và Việt Nam vì quá nhiều vi phạm quyền tự do tôn giáo.

Toàn văn lưu trữ trên trang web Bộ Ngoại Giao Mỹ.
DươngTiêu trích từ http://www.queme.net
No. 0612 NEW
TT Bush Sẽ Tiếp Đức Đạt Lai Lat Ma, Hứa Thúc Đẩy Tây Tạng Tự Trị.

Đức Đạt Lai Lạt Ma trong hội nghị khoa học “Mind and Life XIII: Investigating the Mind 2005 / The Science and Clinical Applications of Meditation” (Tâm và Đời Sống XIII: Khảo Sát Tâm 2005/Khoa Học và Ứng Dụng Trị Liệu của Thiền hôm 8-11-2005 tại Viện DAR, Washington, DC. (Photo AFP)

WASHINGTON, Nov. 8 -- Bất kể tình hình 900 nhà khoa học lên tiếng phản đối việc Đức Đạt Lai Lạt Ma được mời diễn văn trong một hội nghị khoa học ở Washington DC, hội nghị về Ứng Dụng Thiền Định Cho Trị Liệu đã thực hiện với sự đồng bảo trợ của Đại Học Y Khoa John Hopkins và Đại Học Y Khoa Georgetown.
Vị lãnh tụ Tây Tạng lưu vong này nói chuyện hôm Thứ Ba với chủ đề ảnh hưởng thần kinh từ thiền định.Những người ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng phần nhiều những khoa học gia phản đối là người gốc Trung Hoa, gợi ý rằng chống đối của họ có tính chính trị hơn là vì khoa học.Mặt khác, TT Bush đang chờ đợi sẽ họp với Đức Đạt Lai Lạt Ma, theo lời Bạch Ốc, trong lúc Đức Đạt Lai Lạt Ma lên án Hoa Lục đang áp đặt các chính sách “đàn áp cực kỳ tàn bạo” trên lãnh thổ ở Hy Mã Lạp Sơn đó.
Phát ngôn nhân Bạch Ốc Scott McClellan xác nhận rằng TT Bush sẽ gặp Đạt Lai Lạt Ma vào Thứ Tư trong khi vị này thăm Washington 10 ngày.Vị lãnh tụ Tây Tạng 70 tuổi sẽ kêu gọi TT Bush thúc đẩy lãnh tụ Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khi họ họp thượng đỉnh ở Bắc Kinh cuối tháng này để cho “tự trị chân thực” với Tây Tạng, theo lời Lodi Gyaltsen Gyari, đặc sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma. McClellan ám chỉ là Bush sẽ thúc đẩy nhân quyền tại Tây Tạng với Hồ khi thăm Bắc Kinh ngày 19-11 sau khi dự thượng đỉnh APEC ở Busan, Nam Hàn.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói là từ bỏ mục tiêu độc lập, và bây giờ chỉ xin tự trị cho Tây Tạng, nơi đang bị đồng hóa dần dần vì dân số gốc Hán vào đây đã nhiều hơn dân Tây Tạng bản xứ.Hoa Lục thì tố rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn kích động ly khai đối với 2.7 triệu dân Tây Tạng và từ chối không cho ngài về lại.
DươngTiêu trích từ http://www.vietbao.com/