<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 4 26, 2005

No. 0291 ( Hạt Cát dịch)

Khảo Cổ Ấn Ðộ Tình cờ khám phá di tích Phật Giáo

Thursday April 28 2005 00:00 IST


BHUBANESWAR:Khi Bộ Khảo Cổ Ấn Ðộ bắt đầu đào xới khu vực Choudwar Fort hồi tháng Năm năm ngoái để tìm kiếm dấu vết một cung điện cổ xưa đã tình cờ khám phá một di tích khác.

Kết quả sơ khởi của cuộc đào xới cho thấy có thể đó là một khu Phật tích. Cấu trúc hình chữ thập được tìm thấy khi đào xới tại đồi Bodhi có hình dạng như Phật tháp tại Ballal Dabi thuộc khu vực West Bengal, tại Pahadpur ở Bangladesh cũng có một đài kỷ niệm tương tự như thế.
D Jitendra Das, Giám Thị công trình Kiến Trúc Orissa nói “ Mặc dù hiện thời không có bằng chứng chạm trổ và bi văn để xác nhận nhận định của chúng tôi, nhưng cấu trúc của công trình được đào xới đã nói lên đó có thể là một ngôi Phật tháp”.

Ông nói thêm: “Các ngôi chùa ở Orissa có nền móng kiến trúc thuộc dạng hình chữ thập, khu vực đang khảo sát cũng đã cho thấy cấu trúc bốn góc được làm bằng đá ong chạm trổ là kiến trúc tiêu biểu của Phật Giáo, người ta có thể tìm thấy cấu trúc này ngay cả ở Sarnath, Bihar. Ông nói, nơi đây chỉ cách Ratnagiri, Lalitgiri and Udaygiri khoảng 50 km, hẳn nhiên, khu vực này đã chịu ảnh hưởng của Phật Giáo.

Ðiều quan trọng nhất là công trình kiến trúc đồ sộ được đào xới này nằm chồng lên trên một kiến trúc khác được xây dựng vào thời đại Somavamshi hoặc Ganga. Viên chức Bộ Khảo Cổ cũng dẫn chứng rằng khu vực Ballal Dabi đã nằm chồng trên một công trình kiến trúc Hindu.

Người ta tin tưởng rằng khu vực đào xới được xây dựng từ thế kỷ thứ 10 khi cả hai Phật Giáo và Ấn Giáo đều thịnh hành. Hơn thế nữa, vương triều Somavamshis nắm quyền kiểm soát cả hai khu vực Orissa và một phần của West Bengal trong suốt thời đại ấy.

Tuy nhiên, nó được Phật giáo sử dụng hay là dùng vào việc gì khác thì chưa được xác định chắc chắn.

Kiến trúc được đào xới có ba tầng, giống như cấu trúc ở một vài đài kỷ niệm của Phật Giáo. Nhưng về sau, có thể nó bị sập đổ với một kiến trúc hình vuông xây chồng lên trên, bốn cổng bằng đá ong cũng được dựng thẳng đứng.

Ông Das nói “Hai chuyên viên thăm viếng khu vực cũng đồng ý rằng nó không giống kiến trúc tiêu biểu của Ấn Giáo, Bộ Khảo Cổ cũng quyết định sẽ tham vấn với sử gia nổi tiếng Giáo Sư Karuna Sagar Behera trong vấn đề này”.

ASI 'stumbles upon' Buddhist site

Thursday April 28 2005 00:00 IST

BHUBANESWAR: When the Archaeological Survey of India (ASI) began excavating the Choudwar Fort site last May in search of an ancient palace, little did it know that it would stumble upon something else.

For the preliminary stages of excavations reveal that this could be an ancient Buddhist site. The cruciform structure found by excavators at the Bodhi mound points to a Buddhist stupa in Ballal Dabi of West Bengal Kalna district, say ASI officials. There is a similar monument at Pahadpur in Bangladesh as well.

?Though presently there is no sculptural and inscriptional evidence to back our claim, the architectural plan of the excavated structure says it could be a Buddhist stupa,? said D Jitendra Das, Superintending Architect of Orissa.

No Orissa temple is based on such a cruciform architectural plan, says he. The excavated site also shows projections at its four corners and is made of finely carved laterite stones and is typical of Buddhist structural plans, seen even at Sarnath in Bihar. Since Ratnagiri, Lalitgiri and Udaygiri are just 50 km from this site, he says, this site could have come under Buddhist influence.

Importantly, the massive excavated structure is superimposed over another one built during either the Somavamshi or Ganga period. ASI officials connect it to the Ballal Dabi site which, too, was superimposed over a Hindu structure.

The excavated site is believed to be from the 10th century when both Hinduism and Buddhism were in vogue. Moreover, the Somavamshis ruled both Orissa and parts of West Bengal during that period.

?However, whether it was used for Buddhist or secular worship is yet to be ascertained,? Das added.

The excavated structure has three tiers, as is the case in several Buddhist monuments. But, at a later stage, it may have been demolished with a square structure built over it. Four gates of laterite stone blocks were also erected, says the preliminary ASI investigation report.

Das says, two more experts who visited the site also agree that it does not seem to be along the lines of typical Hindu architecture. The ASI, he said, has decided to consult the renowned historian Prof Karuna Sagar Behera on the matter.

The apex body has urged the Culture Department to transfer the land surrounding the site and the latter has agreed.

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=bf54a5544ddb2804&cat=f97ff7b11934dbb6