<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 8 17, 2006

No. 1084 (Chanh Mang dich)

Cựu Mục Sư đạo Tin Lành cải đạo thành vị Tăng Phật Giáo đã viên tịch tại North Hollywood

Được viết bởi Walter Jayawardhana, LankaWeb.com,
Ngày thứ Hai 12 tháng 06, 2006.

North Hollywood – Đại Đức Nashville Samitha, một vị cựu Mục Sư Tin Lành cải đạo thành vị Tăng Phật giáo đã viên tịch tại tu viện của Ngài ở Trung tâm Phật Giáo Sarathchandra ở miền Bắc Hollywood, tiểu bang California.

Ngài viên tịch khi cuộc đời lừng lẫy của Ngài đến tuổi 94 , Sư Cả của Trung tâm, Đại Đức Bhante Yatrawana Siriniwasa đã nói như trên.
Ngài đã qua đời vào thứ Ba ngày 7 tháng 06 đang lúc lắng nghe Chư Tăng khác của Trung Tâm tụng kinh Pirith, Đại Đức Siriniwasa nói thêm.

Vốn là một Thạc sĩ của Đại học George Peabody cho ngành giáo dục tại Nashville, Tennessee, nơi Ngài cũng đã tốt nghiệp hai bằng Cử nhân khoa học và nghệ thuật. Sau đó, Đại Đức Samitha vào học trường đại học Havard nơi Ngài đã lãnh chứng chỉ hậu đại học Khoa Thần Học theo sự nghiên cứu sâu rộng về Thần học Thiên Chúa giáo.


Di chúc cuối cùng của Đại Đức Samitha là hiến dâng bộ phận thân thể của Ngài cho sinh viên ngành giải phẫu của trường Đại học Miền Nam California tiểu bang Los Angeles. Quyết định này của vị trưởng lão quá cố đã dựa vào niềm tin mãnh liệt của sự bố thí, Đại Đức Siriniwasa nói. Đại Đức Siriniwasa cũng tuyên bố rằng Sư cũng sẽ thực hành “xả ly thân xác sau khi qua đời.”

Theo Tang lễ Phật giáo ngắn gọn tại trung tâm, thi hài của Ngài Samitha đã được di chuyển đến Trường Y Khoa ngay sau khi Ngài vừa mới viên tịch, Đại Đức Siriniwasa đã nói thêm.


Thế danh của Ngài là Carl York Schmidt (tức Đại Đức Samitha) sinh vào ngày 3 tháng 12, 1911, song thân là Ông George và Bà Annie Schmidt, những người của thế hệ thứ nhì của cư dân Đức tại vùng, nhưng họ Ngài đã bị ghi lầm vào hồ sơ của Mỹ thành chữ Smiths. Ngài đã trở thành một vị Mục sư Tin Lành và cũng đã dạy tại trường Đại học David lipscomb ở Nashville, tiểu bang Tennessee.


Chống đối từ thuở còn trẻ, Ngài đã thuyết giáo chống chiến tranh và từ chối gia nhập quân đội và tuyên bố triết lý bất bạo động của Ngài. Thanh niên Carl Schmidt đã làm việc bằng cách giao báo để trả chi phí đại học của mình.


Mặc dù bảo thủ theo kinh thánh của quốc gia và làm việc như một Mục sư và một nhà truyền giáo tại Rhodes Island, Michigan, tiểu bang Colorado và vài tiểu bang khác trong nước Mỹ, Ngài bắt đầu đặt những câu hỏi về sự hiện hữu của Thượng Đế.

Trong một bài giảng thuyết của Ngài, Ngài nói “Tôi nghiên cứu Thánh Kinh rất cẩn trọng. Kết luận của tôi là nó được viết bởi một vài người qua nhiều năm tháng và không có một đấng Thượng Ðế nào hết”

Ngài nói “Tôi là một người Ki Tô Giáo chánh gốc và được rửa tội khi lên 14. Tôi đã đọc Kinh Tân Ước 37 lần và Kinh Cựu Ước ba lần bên cạnh việc nghiên cứu Thánh Kinh, những lý do khiến tôi không tin tưởng vào Thượng Ðế rất là nhiều”

Cậu thanh niên Carl Schmidt ( Ngài Samitha) hỏi rằng nếu Thượng Ðế biết tất cả mọi việc thì tại sao ThượngÐế lại ngạc nhiên khi thấy con người trở nên đầy tội lỗi. (trích Genesis 6)

Vị cựu Mục Sư nói rằng khi Ðại Học Havard chấp thuận cấp cho ông một học bổng, tôi bắt đầu đi chậm lại trong đời sống và suy nghĩ nhiều hơn, nghiên cứu nhiều hơn, đọc nhiều hơn và thắc mắc nhiều hơn. Sau đó không lâu thì tôi nhận ra rằng tôi không phải là một người có lý do vững chắc để giảng dạy giáo lý Ki Tô”.

Carl Schmitd tuyên bố rằng không có thánh tuệ trong lời giảng giải của Thánh Kinh khi nó được viết bởi con người. Khi mà lỗi lầm là điều con người hay mắc phải thì Thánh Kinh kia, vốn đầy những lỗi lầm và tương phản nhau thì không có gì lạ cả.

Do tin tưởng vào thuyết vô thần, sau đó Ngài đã gia nhập vào nhà thờ Tin Lành, nhưng Ngài đã cảm thấy thất vọng và khám phá rằng “không những người ta đã mất niềm tin ở Thượng Đế mà cũng còn mất đi niềm tin nơi con người.” Sau đó, những chuyến du hành trên thế giới đã đưa đẩy cho Ngài trở thành một Phật tử sau khi gặp nhiều Chư Tăng Phật giáo là những bậc được mô tả như “nhẹ nhàng, từ bi, chân thật và an lành”.

Ngài được thọ giới Tỳ Kheo và được Đại Đức Pandit Ambalantota Kolitha đặt pháp danh là Đại Đức Samitha.


FORMER CHRISTIAN MINISTER TURNED BUDDHIST MONK PASSED AWAY IN NORTH HOLLYWOOD
By Walter Jayawardhana, LankaWeb.com, Monday, June 12, 2006


The monk who is seated is Venerable Samitha who passed away.


NORTH HOLLYWOOD- Venerable Nashville Samitha, a former Christian Minister turned Buddhist monk passed away at his home at the Sarathchandra Buddhist Center in North Hollywood, California.

He was 94 years old when his illustrious life came to an end, the incumbent of the Center, Venerable Bhante Yatrawana Siriniwasa said.

He passed away on Tuesday June 7 listening to the chanting of Pirith by the other monks of the Center, Venerable Siriniwasa added.

A Master of Arts of the George Peabody College for teachers in Nashville, Tennessee, where he also collected his two bachelors degrees in science and arts, Venerable Samitha later entered Havard University where he bagged Scientae Thiologicae Magistri and Scientae Thiologicae baccalaurei degrees following deep studies of Christian Theology.

According to his last wishes his body was donated for organ removal and anatomical studies by the medical Faculty students of the University of Southern California in Los Angeles. The late thera decided on this due to his strong Buddhist beliefs of ‘dana’ or giving, Venerable Siriniwasa said. He also practiced ‘non attachment’ to his physical body after his death, Siriniwasa also claimed.

Following a brief last rites Buddhist ceremony at the center, the body was removed by the Medical School authorities immediately after the passing away, he further said.

Born Carl York Schmidt, December 3 1911, to parents George and Annie, who were second generation of German immigrants in the area, but his parents names were entered in the US records erroneously, as Smiths. He became a minister of the Church of Christ, a protestant ministry, and also taught at David Lipscomb College in Nashville, Tennessee.

Being a rebel since his young days he preached against the war and refused to join the military claiming his non-violent philosophy. The young Carl Schmidt worked as a newspaper delivery boy to finance his college education.

Despite his conservative upbringing in the Bible Belt of the country and working as a Minister and a preacher in Rhodes island, Michigan , Colorado and several other states in the union, he started questioning the existence of an almighty god.

In one of his lectures he said , “ I have studied the Bible carefully. My sober conclusions are that it was written by several people over many years and there is no God.”

“I was”, he said , “a strong Christian and I was baptized when I was 14 years old.I have read new testament 37 times and old testament three times besides Bible studies. My reasons for discounting God are many.”

Carl Schmidt (Venerable Samitha) asked, if God knew everything why was he surprised when many men turned out to be sinful. (Genesis 6)

He alleged God drowned all the people and animals of the earth, except Noah’s family and the animals of the Ark, even though it was the people not the animals who sinned. (Genesis 6 and 7)

Schmidt argued that God, supposedly loving rained down fire and brimstone on Sodom burning innocent children alive. (Genesis6)

The former Rev. Carl Schmidt said when Harvard University accepted him on a scholarship “I began to slow down my life and think more , study more, read more and question more. I soon found I did not a valid reason for preaching Christianity.”

Carl Schmidt declared that there was no divine wisdom in writing the Bible since it was written by humans. Since it was common for the humans to make mistakes, and the Bible was full of errors and contradictions, he said.

Due to his atheism, he later joined the Unitarian church but to his dismay, discovered, “that they had (not only) lost faith in God but they had lost faith in humanity too.” His world travels later enabled him to be a Buddhist after meeting many Buddhist monks whom he described as “gentle, compassionate, truth-telling, and calm” people.

He was ordained as a Buddhist monk, under the name Samitha, by Venerable Pandit Ambalantota Kolitha.

source: http://www.lankaweb.com/news/items05/120605-2.html