<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 6 12, 2005

No. 0357 ( Tinh tan dịch)

Một vị Tăng tự tại

Được viết bởi Doug McGill, Special To The Star Tribune
Ngày 11 tháng 6 năm 2005, Monk0611

ROCHESTER, MINN. – Cuộc hành trình của Tỳ khưu Sathi đến tiểu bang Minnesota đã bắt đầu với một cuộc tuyệt thực chống lại song thân.
Tuổi 16, sống tại Kandy ở Sri Lanka, nơi thân phụ của Sư làm chủ một tiệm bán y phục, Sư chán chường cuộc sống muốn trở thành một vị sa môn. Sư muốn vứt bỏ áo quần thiếu niên tân thời mà phụ thân của Sư đã cho Sư, và mặc y cà sa màu đồng đỏ thời cổ mà Chư Tăng thường khoát ở Tích Lan.
Nhưng luật trong Phật Giáo nói rằng một thanh niên trẻ không thể nào trở thành một vị sa môn trừ khi cha mẹ cho phép.— mà song thân của tỳ khưu đã từ chối như vậy. Cho nên Sư đã tuyệt thực ba ngày. Khi song thân vẫn còn chối từ, Sư đã chạy trốn vào một tu viện trong rừng cách xa nhà. Sau một vài ngày, Sư gọi điện thoại về nhà với một lời cuối.
Tôi nói với cha mẹ tôi, “Nếu cha mẹ cho phép con trở thành một sa môn, con sẽ về nhà và xuất gia trong một tu viện gần cha mẹ. Nhưng nếu cha mẹ không cho phép con, con sẽ không trở về nữa!” Cuối cùng nhìn thấy con trai họ nhất định và rất cương quyết, cha mẹ Sư động lòng thương.

Chúng sanh
Ngày nay, Tỳ Khưu Sathi, 31 tuổi, sống tại Chanhassen và dạy Phật Pháp và phương pháp thiền định khắp các trường, các trung tâm thiền và các tu viện. Thứ Bảy qua, trong một phòng đô vật tại Đại Học Cộng Đồng và Kỷ Thuật Rochester, Tỳ Khưu Sathi ngồi kiết già trên một thảm dầy màu xanh dành cho đô vật, chung quanh cả chục sinh viên đại học và những thiền sinh mới.
Trong bảy tiếng đồng hồ, Sư đã hướng dẫn nhóm này với 20 phút tham thiền chen lẫn tường thuật về đời sống của Đức Phật, những bài thuyết pháp ngắn giảng giải về kỷ thuật hành thiền, và thảo luận về triết lý Phật Giáo. Sư kể cho cả nhóm: “ Đức Phật đã không khám phá điều gì mới,” “Ngài nhận thức đơn giản về cuộc sống và dòng tư tuởng của chúng sanh. Phật Giáo cũng không hẳn là một tôn giáo vì Phật Giáo không đòi hỏi bạn phải tin hay trung thành với bất cứ điều gì. Phật Giáo chỉ đơn giản mời bạn thực hành và tìm hiểu cho chính bạn.” Một du khách viếng thăm lớp sau buổi ăn trưa, có lẽ hoan hỷ được gặp Tỳ khưu Sathi chân đất trong y cà sa đồng đỏ phất phới đang hướng dẫn thiền sinh trong thiền hành thật là chậm trên thảm. Đây là: “đi trong chánh niệm” mà các thiền sinh đã tập trung trên từng mỗi chi tiết thay đổi và cảm thọ xảy ra nơi chân trong từng bước đi—và khi đã chú tâm vào những chi tiết này thì họ khó có thể bước nhanh được.
Sau khi được xuất gia tại Tích Lan, Tỳ khưu Sathi (tên này có nghĩa là “Đại Đức Sathi”) làm việc như một chủ bút của kinh văn Phật Giáo Nguyên Thủy được dịch sang tiếng Anh. Sư định cư tại Kandy cho đến 1999 cho đến khi Sư viếng thăm một tu viện Phật Giáo ở Southfield, Michigan, và cuộc viếng thăm ngắn ngủi đã trở thành năm năm.

Thoát khỏi ràng buộc và tự do
Tỳ khưu Sathi thuộc tông phái Nguyên Thủy. Các nhà học giả tin rằng tông phái Nguyên Thủy vẫn còn theo hình thức cổ nhất của Phật Giáo và là tông phái gần nhất còn theo những gì chính Đức Phật đã dạy ở miền Bắc Ấn độ vào khoảng 600 năm trước Công Nguyên.
Đại Đức nói: “Người ta càng ngày càng lo âu nhiều mà không có nguyên nhân”. “Phần lớn chúng ta luôn luôn đối phó với bản ngã của chúng ta làm mất rất nhiều năng lực. Trong thiền định chúng ta học cách nhìn bản ngã đến và đi, sống trong hiện tại, và nhìn mọi vật như chúng thật sự như vậy.
“Khi bạn giảm đi cái ngã của bạn trong phương cách này, bạn cảm thấy thoát khỏi ràng buộc và tự do hơn.

(tinhtan dịch)

Monk at large

Doug McGill, Special To The Star Tribune
June 11, 2005 MONK0611

ROCHESTER, MINN. -- Buddhist monk Bhante Sathi's journey to Minnesota began with a hunger strike against his parents.

He was 16, living in Kandy in Sri Lanka, where his father owned a clothing shop, and he desperately wanted to become a monk. He wanted to throw away the modern boys' clothes his father had given him, and put on the ancient maroon robes that monks wear in Sri Lanka.

But Buddhist law says a young man can't become a monk unless his parents give permission -- which Bhante Sathi's parents refused to do. So he stopped eating for three days. When his parents still didn't give the OK, he ran away to a forest monastery far from his home.

After a few days he phoned home with an ultimatum.

"I told my parents, 'If you allow me to become a monk, I will come home and be ordained in a monastery close to you. But if you do not allow me, I will not come home.' " Finally seeing their son's total focus and determination to become a monk, his parents relented.

Living beings

Today, Bhante Sathi (BAHN-tay SAH-tee), 31, lives in Chanhassen and teaches Buddhism and meditation techniques statewide at schools, meditation centers and churches.

Last Saturday, in the wrestling room at Rochester Community and Technical College, Bhante Sathi sat cross-legged on a thick blue wrestling mat, surrounded by a dozen college students and beginning meditators.

For seven hours, he led the group in 20-minute meditations interspersed with storytelling about the Buddha's life, short lectures explaining meditation techniques, and discussions of Buddhist philosophy. "Buddha didn't discover anything new," he told the group. "He simply realized the workings of living beings and their minds. Buddhism isn't even a religion because it doesn't ask you to believe anything or take anything on faith. It simply invites you to practice and learn for yourself."

A visitor to the class after lunch might have been amused to see Bhante Sathi, barefoot in his flowing maroon robes, leading his students in a super-slow-motion walk across the wrestling mat.

This was a "mindful walk" in which the students concentrated on every tiny change and sensation that occurred in their legs as they walked -- and got so bogged down in tracking these details they could hardly take a step.

After he was ordained as a teenager in Sri Lanka, Bhante Sathi (the name means "Venerable Sathi") worked as an editor of ancient Buddhist texts translated into English. He lived in Kandy until 1999, when he visited a Buddhist temple in Southfield, Mich., and the short visit turned into five years.

He visited Minneapolis last year and sensed a strong demand for the dharma -- the teachings of Buddha -- in the state. He moved to Chanhassen and has been traveling wherever he has been invited, while offering weekly meditation classes at the Heartwood Mindfulness Center in Minneapolis, and at the Unitarian Universalist Church in Mankato.

Snow falling

As a wandering teacher in Minnesota, Bhante Sathi is part of a wave of Buddhism that is spreading rapidly nationwide.

In the early 1950s, there were fewer than 100,000 Buddhists in this country, according to most sources. Then, in the 1960s, the Beat culture became infatuated with Zen Buddhism, which uses brain-teasing meditation "koans" such as "What is the sound of snow falling?" to train the mind.

Other types of Buddhism have since landed in America in wave after wave, not only as cultural fads serving Americans eager for exotic spiritual practices, but following millions of new Asian immigrants.

Tibetan Buddhism, for example, taught by the Dalai Lama, began surging in America after tens of thousands of Tibetans were forced into exile by China, which invaded and has occupied Tibet since 1959.

Pure Land Buddhism (from Japan and China), Chan Buddhism (from China) and Theravada Buddhism (from Southeast Asia) all now boast tens of thousands of followers in this country. A popular Buddhism guide lists 1,500 meditation centers nationwide, with possibly more than a million Americans who would say that Buddhism is their religion.

Released and free

Bhante Sathi's brand is the Theravada school. Scholars believe it is the oldest form of Buddhism and the one closest to what the Buddha himself taught in northern India around 600 B.C.

Seated on a folding chair after his recent retreat at the Rochester college, Bhante Sathi reached into his robe for a cell phone that buzzed loudly. He flicked it open to listen to yet another invitation to teach the dharma.

"People are more and more worried these days, but without reason," he said after the call. "Most of us are always dealing with our ego, which takes a great deal of energy. In meditation we learn to let go of the ego, to live in the moment, and to see things as they really are.

"When you reduce your ego in this way, you feel more released and free."

To reach Bhante Sathi, go to www. triplegem.org.

Doug McGill writes a weekly column on Minnesota issues for the Rochester Post-Bulletin and edits a website, "The McGill Report," that focuses on Minnesota's global connections.

http://www.startribune.com/stories/614/5451729.html
No. 0356 (Hạt Cát dịch)

Tăng sĩ Tích Lan chấm dứt tuyệt thực.

Associated Press

Colombo, June 11, 200512:19 IST

Một cao tăng Phật Giáo đã chấm dứt 6 ngày tuyệt thực để phản đối chính phủ phân phối viện trợ Tsunami cho cho nhóm đối lập Tiger hôm thứ Bảy tuần qua, sau khi tổng thống Tích Lan Kumaratunga cam đoan sẽ không ký kết văn kiện gì trước khi tham vấn với lãnh đạo Phật Giáo.


ÐÐ Sobhita đã từ chối tất cả mọi thức ăn và thức uống kể từ hôm thứ Hai tuần trước để gây áp lực đòi Tổng Thống chấm dứt thương lượng với đảng Tiger trong việc phân phối hằng tỷ đô la viện trợ sóng thần tới những khu vực nằm trong sự kiểm soát của phiến quân Tiger.

Phiến quân Tiger phàn nàn rằng cứu trợ đã không tới nhanh chóng đầy đủ cho nhu cầu sau trận thiên tai 26 tháng 12. Các lời phê bình về đề án cho rằng việc này sẽ tạo điều kiện cho nhóm phiến quân phát triển mạnh mẽ hơn và sẽ dành được ảnh hưởng đối với quốc tế có thể đi đến sự ly khai ở miền đông bắc.

ÐÐ Sobhita, một thành viên trong đảng lập pháp Truyền Thống Quốc Gia, đã chấp nhận uống nước hôm thứ Bảy, sau khi hai tăng sĩ thuộc giới lãnh đạo cao cấp tới viếng thăm ông tại thành phố thiêng liêng Kandy, với thông điệp từ tổng thống, cam đoan rằng bà sẽ không chia xẻ cứu trợ trước khi tham vấn với bốn lãnh đạo Phật giáo cao cấp nhất, phát ngôn viên Warnasinghe của đảng Truyền Thống nói như thế.

"Ông ấy đã được đưa đến bệnh viện". Ông Warnasinghe nói thêm. Vị tu sĩ cao cấp còn nói với ÐD Sobhita rằng họ sẽ không cho phép chính phủ có bất cứ hành động nào gây thiệt hại cho quyền lợi của Phật Giáo Sinhala. Hơn 70% của 19 triệu dân Tích Lan là dân tộc Sinhalese, đa số là Phật Giáo và giới tu sĩ có thế lực rất mạnh mẽ.

Ða số người Tamils thuộc Ấn Giáo. Cảnh sát đã dùng hơi cay và gậy gộc để giải tán đám đông hằng trăm người ủng hộ đảng Truyền Thống được hướng dẫn bởi khoảng hơn mười tu sĩ dự định đi tới tư gia Tổng thống Kumaratunga. Có ba tu sĩ bị thương trong cuộc xô xát được đưa đến bệnh viện.

Nhóm Tamil Tigers hiện nay đang thăm dò xúc tiến một cuộc đình chiến với chính phủ sau khi đã kéo dài một cuộc chiến tranh hai thập niên để thiết lập một sự ly khai cho nhóm sắc tộc thiểu số Tamils, đã kết án sắc tộc thống trị Sinhalese kỳ thị chủng tộc.

Bà Kumaratunga đã nhiệt tình đẩy mạnh dự án chia xẻ cứu trợ như một phương pháp xúc tiến hòa bình với nhóm Tigers trong việc phục hồi từ cơn sóng thần đã gây tử vong khoảng 31,000 người tại Tích Lan.


Sri Lankan monk ends fast after President's assurance

Associated Press

Colombo, June 11, 200512:19 IST
A senior Buddhist monk ended a six-day fast Saturday over government plans to share tsunami aid with Tamil Tiger rebels, after assurances that President Chandrika Kumaratunga would consult leading Buddhists.

Omalpe Sobitha had refused all food and liquids since Monday to pressure Kumaratunga to abandon a deal with the Tigers to share the distribution of billions of dollars in tsunami aid to Tamil-majority areas under rebel control.

The rebels had complained that aid didn't arrive fast enough following the devastating Dec. 26 tsunami. Critics of the proposal have said it would help the rebels gain international recognition and help their cause of carving out a separate state in the northeast.

Sobitha, a National Heritage Party lawmaker, accepted water Saturday after two influential chief priests visited him in the holy city of Kandy with a message from Kumaratunga that she would not share aid without consulting the four highest Buddhist orders, said party spokesman Nishantha Sri Warnasinghe.

"He has been taken to hospital in an ambulance," Warnasinghe said.

The chief priests also told Sobitha that they will not allow the government to take any action detrimental to the interests of Sinhala Buddhists, Warnasinghe said. More than 70 percent of Sri Lanka's 19 million people are ethnic Sinhalese, mostly Buddhists, and the monks wield great influence.

Most Tamils are Hindus. Police used tear gas and wooden batons Friday to disperse hundreds of angry party supporters led by dozens of monks who breached barricades and attempted to enter Kumaratunga's home. Three monks were injured in the commotion and were hospitalized.

The Tamil Tigers are currently observing a fragile cease-fire with the government after waging a two-decade war to create a separate state for ethnic minority Tamils, accusing the Sinhalese-dominated state of discrimination.

Kumaratunga has vigorously promoted the aid deal as a way of forging peace with the Tigers as both sides recuperate from the tsunami, which killed at least 31,000 people in Sri Lanka.


http://www.hindustantimes.com/news/7598_1395516,000500020002.htm