<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 6 26, 2006

No. 1015 (Upekha dịch)
Phát hiện thêm di tích Phật Giáo tại Orissa.

Bhubaneswar, june 23: Có ít nhất 9 tháp Phật Giáo và 5 tu viện được tin tưởng là từ 2,300 đến 2,600 năm tuổi , được khám phá tại khu vực Orissas Jajpur.Viện Hàng Hải và Nghiên Cứu Nam Á Orissa tình cờ gặp được những ngôi tháp và các ngôi chùa trong một cuộc khai quật gần đây trên nhiều vùng đồi núi trong khu vực.

Các ngôi tháp và tu viện mới khám phá được phát hiện tại khu vực có ít nhất 9 ngọn đồi trong phạm vi 10 km bên dưới khu đất Dharmasala. Bộ trưởng bộ văn hóa Orissa Suryanravan Patra, người đã xem xét lai dự án khảo cổ tiến hành kế hoạch khai quật tại khu vực Jajpur, nói với phóng viên rằng bên cạnh nhiều ngôi tháp và tu viện, các vật dụng như những cây kiếm gãy và bia đá được phát hiện từ những nơi đó

Bộ trưởng, trích dẫn lời nhiều nhà khảo cổ liên can trong việc khai quật, nói rằng những giám nghiệm ban đầu về các di vật được phát hiện cho thấy có lẽ Hoàng Đế Ashok, sau cuộc chiến Kalinga vào năm 261 trước Tây Lịch, bắt đầu truyền bá Đạo Phật từ nơi này.

“Ở 9 đồi cao, Deuli là một trung tâm hoạt động Phật Giáo phổ thông nhất. Một ngôi tháp rộng lớn, một cung điện hoặc là tu viện được khai quật tại đây. Trong phần này cũng có 13 hang động được khám phá nơi đây. Nhiều sử gia tin tưởng rằng số đông Chư Tăng đã sống tại những hang động đó,” Ông bộ trưởng nói như trên. Một it bia văn tìm được trong thời kỳ khai quật đề cập đến nhiều tên như Tisa, Guhadev và Bhalluka.Tisa là anh của Ashok.

Ông trú ngụ tại Kalinga(Orissa) sau cuộc chiến tranh và có liên hệ đến quá trình truyền bá Đạo Phật xuyên qua các nuước và biên giới., trong khi đó, Guhadev, một số sử gia chỉ rõ, là vì Vua của Kalinga trong thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Căn cứ theo kinh điển Phật Giáo, Tapasu và Bhalluka là 2 môn đồ gần gũi nhất của Đức Phật. Một bia văn khác tìm được từ đỉnh Tarapur, cạnh Deuli, được đề cập trong văn bản tiếng Brahmi kesathupa, nghĩa là tóc. Nhiều Sử gia chuyên về bia văn tin tưởng rằng sau khi Đức Phật nhập diệt, hai đệ tử Tapasu và Bhalluka đã mang tóc của Ðức Phật đến đây.

Những di vật khác tìm được từ ngọn đồi Tarapur cho thấy khu vực đó là trung tâm chánh của mọi hoạt động tôn giáo từ thế kỷ 6 trước Tây Lịch đến thế kỷ 15 trước Tây Lịch và Chư Tăng sống tại đây có nhiều liên hệ chặt chẽ với nước ngoài, bao gồm Japan,Korea và Sri Lanka. Ông Patra nói ông đã yêu cầu ông thanh tra địa hạt Aurobinda Padhi đến thăm tất cả các ngọn đồi và đòi hỏi các sử gia xuất sắc cho một công việc nghiên cứu hoàn bị các di vật.

Buddhist treasure found in Orissa
- By Akshaya Kumar Sahoo

Bhubaneswar, June 23: At least nine Buddhist stupas (pillars) and five vihars, believed to be 2,300 to 2,600 years old, have been discovered in Orissa’s Jajpur district. The Orissa Maritime and South Asian Research Institute stumbled upon these stupas and vihars during a recent archaeological excavation on a number of hills in the district.

The newly-discovered stupas and vihars are found to be located on at least nine hills within a radius of 10 kilometres under Dharmasala block. Orissa culture minister Suryanarayan Patra, who on Thursday reviewed archaeological excavation projects going on in Jajpur district, told this correspondent on Friday that apart from the stupas and vihars, articles such as broken swords and stone inscriptions have been recovered from those places.

The minister, quoting the archaeologists engaged in the excavation, said initial examinations of the recovered artefacts suggest that perhaps Magadhan Emperor Ashok, after the famous Kalinga War in 261 BC, started propagation of Buddhism from this place.

"Of the nine hills, it appears that Deuli was the most popular centre of Buddhist activities. A large stupa or pillar and a grand palace or mahavihar have been excavated here. This apart, 13 caves have been discovered here. Historians believe a good number of Buddhist monks were living in these caves," the minister said. A few stone inscriptions found during the excavation mention names such Tisa, Guhadev and Bhalluka. Tisa was the brother of Ashok. He settled in Kalinga (Orissa) after the war and was engaged in the spread of Buddhism across the country and abroad, while Guhadev, a few historians point out, was the king of Kalinga in third century BC. According to Buddhist literature, Tapasu and Bhalluka were two close disciples of Gautam Buddha. Another stone inscription found from the Tarapur hill, near Deuli, mentions in Brahmi script kesathupa, which means hair. Historians who studied the inscription believe that perhaps after the death of Buddha, his disciples Tapasu and Bhalluka brought the hair here.

Other artefacts found from the Tarapur hill reveal that the area was the main hub of religious activities from 6th century BC to 15th century BC and the monks living here had strong connections with foreign lands, including Japan, Korea and Sri Lanka. Mr Patra said he had asked district collector Aurobinda Padhi to visit all the hills and involve eminent historians for a thorough study of the artefacts.

http://www.asianage.com/main.asp?layout=2&cat1=5&cat2=38&newsid=232211&RF=DefaultMain
No. 1022 (Hạt Cát dịch)

Hòa Thượng Tinh Vân Phật Giáo Ðài Loan gặp gỡ Ðức Giáo Hoàng.

Taiwan News, June 23, 2006

Taipei, Taiwan - Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI đã gặp gỡ Hòa Thượng Tinh Vân, vị sáng lập Phật Giáo Phật Quang Sơn Ðài Loan hôm thứ Tư trong một cuộc hội họp đại chúng tại giáo đường St. Peter’s Basilica ở Vatican. Trong suốt cuộc gặp gỡ, Ðức Giáo Hoàng diễn đạt sự tôn trọng của Ngài đối với quần chúng Ðài Loan và nói Ngài xin chúc phúc cho họ, Ngài cũng nói rằng Ngài hy vọng sẽ được gặp gỡ quần chúng Ðài Loan nếu có cơ hội.

HT Tinh Vân đã tới La Mã hôm Thứ Ba. Với sự tháp tùng của Ðại Sứ Ðỗ Trúc Sanh thuộc chính phủ Ðài Loan, HT Tinh Vân đã thay mặt dân chúng Ðài Loan gửi lời vấn an đến Ðức GiáoHoàng và mời Ngài viếng thăm Ðài Loan bất cứ lúc nào Ngài mong muốn.

Tự cho mình là một khách hành hương trong chuyến du hành đến Rome, HT Tinh Vân nói Ngài hy vọng chuyến đi sẽ có tác dụng hỗ trợ cho việc cảm thông song phương và hợp tác giữa Phật Giáo và Ki Tô Giáo.

Hòa Thượng Tinh Vân, người sáng lập tổ chứcPhật Giáo Phật Quang Sơn TuViện vào năm 1967 ở miề nam Ðài Loan, tổ chức mà kể từ đó đến nay đã trở thành một tổ chức tu viện Phật Giáo lớn nhất Ðài Loan.

Hiện nay, Phật Quang Sơn đã có hơn 200 ngôi chùa chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới với mục đích đề cao Phật Giáo nhân gian.

Hòa Thượng Tinh Vân, đang dẫn đầu một nhóm đệ tử, hiện đang trong tua du lịch đến chi nhánh Phật Quang Sơn ở Âu Châu. Ngài dự trù sẽ đến Geneva vào tối thứ Tư để tham dự buổi lễ khai mạc một ngôi chùa chi nhánh mới của Phật Quang Sơn ở thành phố Swiss.

Taiwanese Buddhist Master Hsing Yun meets with pope

Taiwan News, June 23, 2006

Taipei, Taiwan -- Pope Benedict XVI met with visiting Master Hsing Yun, founder of the Buddha's Light International Association in Taiwan, Wednesday in a general audience at St. Peter's Basilica in Vatican. During the meeting, Benedict XVI expressed his best regards for the Taiwanese people and said he will pray for them. The pope also expressed the hope of meeting the Taiwanese people if the chance arises.

Hsing Yun arrived in Rome on Tuesday. In the company of Ambassador Tou Chou-sheng of the Republic of China, the Buddhist master extended his respects to the pope on behalf of all Taiwanese Buddhists and invited the leader of the Roman Catholic world to visit Taiwan any time he felt like it.

Calling himself a pilgrim during his Rome trip, Hsing Yun said he hopes the journey will act to help boost mutual understanding and cooperation between Buddhists and Catholics.

Hsing Yun founded the Fo Guang Shan Buddhist Monastery in 1967 in southern Taiwan, which has since then evolved to become the largest Buddhist monastery in Taiwan.

Now, Fo Guang Shan has more than 200 branch temples throughout the world with the express aim of promoting humanistic Buddhism.

After his meeting with Benedict XVI, Hsing Yun called on Paul Cardinal Poupard, president of the Pontifical Council for Culture of the Holy See, for talks on issues of mutual concern.

Hsing Yun, heading a group of his followers, is currently on a tour of Fo Guang Shan branches in Europe. He is scheduled to leave for Geneva Wednesday evening to attend an inauguration ceremony for a new Fo Guang Shan branch temple in the Swiss city
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2864,0,0,1,0