<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 11 18, 2005

No. 0626 (Hạt Cát dịch)
Chào mừng đến với Phật Quốc Tự, Ðại Hàn
NOVEMBER 18, 2005 08:26

Bản tin được đăng tải trên trangWeb English.donga.comm ngày 18 tháng 11, 2005.
Busan- Tổng Thống Bush trong chuyến công du 4 nước Á Châu, sau khi viếng thăm Kim Các Tự ở Nhật Bản hôm thứ Ba 15 tháng 11, 2005, hôm nay, 17 tháng 11, ông và phu nhân Laura đã đến viếng ngôi chùa Phật Quốc Tự Pulguksa và lấy làm thích thú với bi văn Phật Giáo cổ xưa nhất được tìm thấy trong ngôi tháp Thích Ca Mâu Ni Seokga-tap.
http://english.donga.com/srv/service.php3?bicode=050000&biid=2005111867428#top
Pulguksa Temple, Korea.

Pulguksa Temple - Hán Việt Phật Quốc Tự, là ngôi chùa nổi tiếng nhất, và nếu chúng ta chấp nhận truyền thuyết, đây là một trong những ngôi chùa xưa cổ nhất ở Nam Hàn. Như cái tên gọi, Phật Quốc Tự nghĩa là đất nước Phật. Ngôi chùa tọa lạc vùng ngoại vi Kyongju, kinh đô triều đại Thống Nhất Tân La (Shilla), được xây dựng vào năm 535 sau Tây Lịch trong thời gian trị vì của vua Pophung (514-540), vị vua đầu tiên dưới triều đại Tân La (Shilla) chấp nhận Phật Giáo. Vào năm 751, ngôi chùa khuếch trương thêm trong thời gian trị vì của Ðức Vua Kyongdok ( 742-765) do Thừa Tướng Kim Ðại Tường xây nên để vinh danh cha mẹ, đồng thời ông cũng xây dựng ngôi chùa thạch động Sokkuram để tưởng niệm hàn vi phụ mẫu trong kiếp sống trước.

Phật Quốc Tự là linh hồn của Shilla, chứng vật của các công trình kiến trúc vĩ đại thuộc thời kỳ Tân La, phô bày nghệ thuật thẩm mỹ cao độ.

Hai ngôi thạch tháp bất tử đứng ở hai bên một cách không bình thường, ngôi tháp Thích Ca Mâu Ni ba tầng, cao 8.2 mét, bằng đá theo kiểu truyền thống Ðại Hàn với số tuổi 13 thế kỷ. Ða BảoTháp cao 10.4 mét để thờ phượng Ða Bảo Phật. Hai thạhc tháp này được xem là quốc bảo số 20 và 21 của Ðại Hàn.

Phật Quốc Tự đặc biệt nổi tiếng với những bậc thạch kiều của nó. Chúng là những thạch kiều cổ xưa nhất tại Ðại Hàn và được gọi là cầu bởi vì chúng đưa con người từ thế giới trần tục đến đất nước của Ðức Phật. Chiếc dẫn đến hướng đông được gọi là Thanh Vân và Bạch Vân Kiều, chiếc dẫn đến hướng tây được gọi là LiênHoa và Thất Bảo Kiều.

Có hai pho tượng dát vàng lá đúc vào hồi thế kỷ thứ 8, một là pho tượng Ðức Phật A Di Ðà, pho tượng khác là Ðức Phật Tỳ Lô Xá Na, là những pho tượng được coi là kim thân tọa Phật cổ xưa và to lớn nhất tại Ðại Hàn.

Phật Quốc Tự và thạch động Seokguram được đưa vào danh sách Di Sản Văn Hóa Thế Giới hồn năm 1995.

Welcome to Bulguk-sa

U.S. President George W. Bush (second from the left) and Korean President Roh Moo-hyun (third from the left) are being greeted by the chief monk Jong-sang at the Bulguk-sa Temple. On the left of President Bush is First Lady Laura Bush. During the visit, Bush showed great interest in the explanation that the oldest Buddhist scripture was found at the Seokga-tap tower.
http://english.donga.com/srv/service.php3?bicode=050000&biid=2005111867428#top
Pulguksa Temple

Pulguksa is the best known and, if we accept the legends, one of the oldest temples in Korea. The name means Buddha Land??and it is located on the outskirts of Kyongju, the capital of the Unified Shilla Period. The temple was first built in 535 CE during the reign of King Pophung (r. 514-540), the first Shilla king to accept Buddhism.
In 751, the temple was expanded during the reign of King Kyongdok (r. 742-765) by Kim Tae-song, the chief minister, in honor of his parents. He also built Sokkuram, in memory of the poor parents of his previous birth.

Pulguksa Temple epitomizes the spirit of Shilla, bearing witness to the great architectural achievements of that period and showing highly refined aesthetic beauty.

Two mortarless stone pagodas stand complementing each other in the courtyard of the temple. Sokka-t'ap Pagoda is representative of the trend during the Unified Shilla Period when pagodas were simplified to consist of three stories. The simplicity of this pagoda is enhanced by the complexity of its twin, Tapot'ap Pagoda.

Legend tells that they were both created by a mason called Asadal, who left his young wife Asanyo, promising to return as soon as the pagodas were completed. After years of waiting, Asanyo journeyed to Kyongju but was prohibited from visiting the pagodas. She was told to wait near a pond and that, when the pagodas were completed, they would be reflected in the pond. Eventually, out of desperation, she threw herself into the pond. Thus, Sokkat'ap Pagoda is sometimes called the Pagoda Without Reflection.??

Pulguksa Temple is particularly famous for its graceful staircases, actually bridges. They are the oldest stone bridges in Korea and are called bridges because they lead from the secular world to the Land of the Buddha. The one to the east is called Blue and White Cloud Bridge. The second bridge- stairway, to the west, is called the Lotus Flower and the Seven Gems.

There are two 8th century gold leaf statues, one of Amitabha, the Buddha of Light, the other of Vairocana, the Buddha of Cosmic Power, considered to be the oldest and largest sitting gold statue in Korea. The Amitabha statue is in the Paradise Hall which is connected to the Vairocana Hall by a covered corridor.

Kim Tae-song's other creation, Sokkuram, ??Cave of the Buddha,?? was made at the same time as Pulguksa Temple - about 751 CE. The man-made cave houses one of the most beautiful Buddha statues in the world. High up on Mt. T'ohamsan, behind Pulguksa Temple, this nine-meter-high, domed rotunda, which was built to represent the Buddhist world, also contains thirty-nine Bodhisattvas, the Buddha Sakyamuni's ten enlightened disciples, gods and guardians.

During the Choson Dynasty, when Buddhism was persecuted, this national masterpiece was forgotten. Then, one cloudy day in 1909, a lone postman suddenly had to take shelter from a thunderstorm. He dashed into the only place available: a dome. There, as his eyes grew accustomed to the dim light, he saw the magnificent statue. After its re-discovery, Sokkuram Grotto was opened to the public and become a well-known attraction. In the 1960s the Korean goverment made extensive repairs to stabilize the dome. In 1995, Sokkuram Grotto and the Pulguksa Temple were added to UNESCO's World Heritage List.

http://www.buddhapia.com/buddhapi/eng/temple/korexp/html/bu13.html
No. 0629

A question of faith

by Brian Currie, Evening Times, Nov 16, 2005

Glasgow, Scotland -- BUDDHISM is the fastest-growing religion in Glasgow, according to a unique spiritual map of the city. But the study has also found a huge rise in godlessness – with the affluent west end of the city the most non-religious place of all.

<<>

And the traditional barriers between religions marrying is also being blown away, with a third of Roman Catholics marrying outside their faith.

The results, which give a rare insight into the religious practices of those living in Scotland's biggest city, are based on a survey commissioned by the city council and the Executive. It was carried out by researchers at Edinburgh University.

They were gleaned from the 2001 census which asked religious questions for the first time since 1851.

The report comes as council chiefs are to appoint an interfaith liaison officer. The £25,000 post is being created in a drive to improve relations between the council and the city's religious groups.

A spokesman said: "This information provides a baseline from which we can understand the needs of the local faith communities and take them into account when forming policy.

"Glasgow has always been a multi-faith city, whether you're talking about the Irish Catholics coming across in the last couple of centuries, the Jews coming at the end of the 19th century or the new Glaswegians who have been coming here as a result of immigration."

Although Buddhism only has a small following in Glasgow, it attracted 28.5% of all those who had rejected Christianity and converted to another faith. It now has 1194 followers, a third of whom live in the Kelvin area.

The Muslim population has one of Glasgow's strongest faiths, with 17,792 believers.

But the rise is godlessness is stark. More than 131,000 people said they did not belong to any religion – a rise of 68% – and most of them lived in the west end. The researchers also found that 31% of people are Protestants, 29% are Catholics and 4% belong to other denominations.

Half of Hindu men, and a large proportion of women, are in professional and managerial jobs, and more than half of the Hindu community are graduates.

However, a greater proportion of Muslims, Sikhs, Protestants and Catholics have "routine" jobs.

Barriers between the Protestant and Catholic faiths have crumbled. Intermarriage is now common, with a third of the city's Catholics having married partners from other faiths.

Dr Michael Rose, co-author of Faith Communities and Local Government in Glasgow, said: "Glasgow is a multi-faith city in which a very large number are no longer cramped into categories of Protestant, Catholic or non-Christian in which they have been boxed in for so long."

But the 9/11 terrorist attacks on New York has led to religious hatred in Glasgow.

Racism has been superseded by verbal abuse and the targets are those who wear religious dress or symbols. Muslims complained that women wearing their hijab were often victims.

Sikhs too reported a rise in abuse, while Christian students claimed they were branded "Satan" by Muslims. A Muslim man said he was no longer referred to as "Paki this and Paki that." Instead he was told repeatedly "you are a terrorist".
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=3,1945,0,0,1,0
No. 0631 (tinhtan dich)
Di sản của vị Tỳ kheo Ni Phật giáo: cứu giúp người

Được viết bởi Rob Schneider, Indystar.com, ngày 17 tháng 11, 2005
Tường thuật - Một đời đã qua: Ni Sư Ruth McDaniel, 1949-2005

Indianapolis, Indiana (USA) – Vài người gọi Bà là thiên thần, nhưng với các học sinh, Bà Ruth McDaniel chỉ là một giáo sư, mỗi khi học sinh đón chào “Hey, Bà McDaniel” theo sau là giơ tay chào Bà.
Đến nay, Bà McDaniel, 56 tuổi, ở Indianapolis, đã là một giáo sư toán lớp bảy tại trường Trung Học Maxwell ở Quận Hancock. Nhưng sau công việc, bà đi vào đời sống của một số người, gồm có học sinh trung học cùng với những đứa con và các bệnh nhân bệnh AIDS trong thời kỳ cuối.
Bà đã xuất gia và trở thành một vị Tỳ Khưu Ni Phật giáo, và những người vô gia đình được biết để đến Trung tâm Phật giáo Dromtonpa ở Indianapolis và tìm Ni Sư bởi vì Ni Sư đã cho họ thực phẩm và tiền.
“Ni Sư là một trong những người cao thượng trong mọi phương diện,” Cô Jan Hacker, một giáo sư ở trường Maxwell, nhắc đến người bạn của cô là Ni Sư McDaniel đã qua đời ngày 12 tháng 11 vì bệnh ung thư.
Sự tri ân về đời sống của Ni Sư McDaniel trên mạng vi tính của trường diễn tả Ni Sư với sự ngạc nhiên về một trái tim vĩ đại.
“Ni Sư đã dể lại một di sản, không phải là quyền lực và đồng tiền, mà là sự chăm sóc, tình thương và dành thời gian cho người khác hơn chính là Ni Sư,” anh David Mc Daniel, người con trai của Ni Sư đã nói. Triết lý của Ni Sư là: “luôn luôn có những điều mà bạn có thể làm để giúp người khác.”
Là người địa phương ở Greenfield, Bà Ruth McDaniel trước kia đã quyết định trở thành một giáo sư, đi vào trường và trợ giúp gia đình cùng một lúc. Anh David McDaniel nói: “Mẹ tôi đã không làm việc gì mà không đến nơi đến chốn”.

Trước khi đi gần đến việc chuyển tiếp trong đời sống, Bà McDaniel đã bắt đầu nghĩ đến từ bỏ dạy học trong vài năm tới để nhận lấy một vai trò lãnh đạo trong một tu viện Phật giáo.

Bà McDaniel đã dạy trường Trung học Greenfield 10 năm trước khi chuyển qua trường Maxwell cách đây 8 năm. Nơi đây Bà có một niềm vinh dự hơn các giáo sư khác là đã tiếp xúc với các học sinh gặp nhiều vấn đề. Ông Jim Wade, vị giáo sư đồng nghiệp với Bà ở Maxwell đã nói: “Học sinh biết rằng chúng đã có một nơi an toàn trong lớp học của Bà.”

Ông Larry McBride, cũng là giáo sư dạy ở Maxwell đã nói Bà McDaniel sẵn sàng tiến bước đến để nhận lấy các công việc nhỏ nhặt như theo dõi các học sinh đang bị thiếu bài học từ các giáo sư khác.
Ông nhận thấy các họat động tự nguyện của Bà nhưng phải luôn luôn diễn tả những chi tiết phụ trội. Ông thêm vào: “Bà không bao giờ khoe khoang,”
Người con trai khác của Bà McDaniel, anh Gregory McDaniel, đã nói với Ông McBride là anh luôn luôn nghĩ về mẹ anh như một thiên thần. Ông McBride nói: “Thật đẹp, đó là điều mà tất cả chúng tôi cảm nhận về Ni Sư như thế nào.”

Những người còn lại khác gồm các chị, cô Nancy Kiser và cô Rebecca Lake. Tang lễ của Ni Sư đã cử hành vào lúc 10giờ sáng ngày 17 tháng 11 tại Erlewein Mortuary, Greenfield.

(tinhtan dich)
Buddhist nun's legacy: helping others

By Rob Schneider, Indystar.com, Nov 17, 2005
Obituary - A Life Lived: Ruth McDaniel, 1949-2005

Indianapolis, Indiana (USA) -- Some called her an angel, but to her students, Ruth McDaniel was simply the teacher they greeted as "hey McD," followed by a high-five salute.

By day, Mrs. McDaniel, 56, Indianapolis, was a seventh-grade math teacher at Maxwell Middle School in Hancock County. But after work, she touched the lives of a number of people, including high school students with children of their own and dying AIDS patients.

She became an ordained Buddhist nun, and the homeless were known to come to the Dromtonpa Buddhist Center in Indianapolis to ask for her by name because she gave them food and money.

"She was just one of those people who found beauty in everything," said Jan Hacker, a teacher at Maxwell, recalling her friend who died Nov. 12 of cancer.

Tributes to Mrs. McDaniel's life on the school's Web site describe her as amazing, with a big heart.

She left a legacy, not of power and money, but of caring, love and commitment to someone other than herself, said her son, David McDaniel. Her philosophy: There is always something you can do to help others.

A native of Greenfield, she decided to become a teacher, going to school and raising a family at the same time. "Mom didn't take on anything without following through completely," David McDaniel said.

She was close to making a transition in her life. Mrs. McDaniel had begun to think of leaving teaching in the next couple of years to take on a leadership role at a Buddhist temple.

She taught at Greenfield Middle School for 10 years before moving to Maxwell eight years ago. There she had a reputation for reaching students other teachers had problems with. "They knew they had a safe haven in her classroom," said Jim Wade, who worked with her at Maxwell.

Larry McBride, who also taught at Maxwell, said Mrs. McDaniel readily stepped forward to take on grunt chores like keeping track of students who were missing assignments for other teachers.

He was aware of her volunteer activities but usually had to draw the details out of her. "She didn't brag," he added.

Mrs. McDaniel's other son, Gregory McDaniel, told McBride how he always thought of his mother as kind of an angel. "That's pretty well put," McBride said. "That's kind of how the rest of us feel about her."

Other survivors include sisters, Nancy Kiser and Rebecca Lake. Services will be at 10 a.m. today in Erlewein Mortuary, Greenfield.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=9,1947,0,0,1,0