<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 3 22, 2006

No. 0827(Hạt Cát dịch)

Khám phá thêm nhiều hình dáng của Ðức Phật tại Viện Bảo Tàng Metropolian, New York

by Dana Tyler, CBS, March 20, 2006

NEW YORK, USA -- Ðây chính là thời điểm để đến và xem những tuyệt phẩm khác của nghệ thuật Phật Giáo. Tác phẩm được trưng bày không nằm trong tủ kính nên bạn có thể đến gần để ngắm nhìn cho mãn nhãn. Bạn sẽ thấy Ðức Phật, trung tâm, biểu tượng tâm linh của Phật Giáo, một trong những tôn giáo lớn trên thế giới, trong nhiều kích cỡ hình dáng khác nhau. Hai phóng viên của Ðài Truyền Hình CBS, Leidi và Tyler đã đến tham quan một trong những tác phẩm cổ điển tiêu biểu từ Ấn Ðộ.

Nghệ thuật điêu khắc mà chúng ta thưởng ngoạn tại đây là một trong những tuyệt phẩm của Ấn Ðộ chúng tôi. Xuất xứ từ khoảng năm 460 đến 475 và được nhìn nhận là hình ảnh cổ điển gần gũi giống Ðức Phật nhất. Vì vậy nó có một sự cân đối giữa hai thái cực hoàn hảo, vật lý đang hiện hữu, nhưng nếu bạn ngắm nhìn khuôn mặt với đôi mắt nhìn xuống, dường như mọi đường nét chìm sâu trong nội quán. Bạn chứng kiến một con người đang hiện hữu ở đấy nhưng trong một hình thức nào đó đã vượt qua sự quan tâm đến tử sinh, điều biểu lộ chính xác Ðức Phật là như thế nào..

Tyler và Leidy tìm thấy hai pho tượng đầy màu sắc từ Trung Hoa, ngày tháng ghi nhận vào khoảng năm 1000 sau Tây Lịch. Những bức tượng điêu khắc này là một trong nhóm 16 pho tượng được phát hiện trong một hang động ở TrungQuốc hồi đầu thế kỷ 20. Leydi nói với Tyler rằng Viện Bảo Tàng Metropolian thật may mắn có được chúng, những pho tượng khác trong nhóm nằm trong các viện bảo tàng tại TrungQuốc và Âu Châu. Ðức Phật cũng tạo một ấn tượng mạnh mẽ trong một bức họa hồi thế kỷ thứ 14 đã từng che phủ cả một bức tường một ngôi chùa ở Trung Quốc.

Không xa từ bức họa là một pho tượng Bồ Tát to hơn kích thước người thật. Denise nói “Ðây là tác phẩm hồi cuối thế kỷ thứ 6 từ Trung Quốc, nó quá to tướng nên nó phải được dựng lên tại mộ ngã tư hay một nơi rất công cộng, vì thế bạn có thể mường tượng bạn có mặt ở TrungQuốc vào thời điểm đó và bộ hành trên một con đường gió bụi và trông thấy nó khiến bạn được nhắc nhở đế biểu tượng của từ bi và cảm giác một cách chắc chắn.

Viện Bảo Tàng Metropolian chỉ triển lãm những công trình này vào thời điểm hiện tại trong năm, thời gian mà người ta tin rằng là lúc Ðức Phật viên tịch. Quan khách thăm viếng viện BảoTàng có thể khám phá rất nhiều hình dáng của ÐứcPhật trong Phòng Trưng Bày Á Châu.


Explore The Many Forms Of Buddha At The Met
by Dana Tyler, CBS, March 20, 2006
NEW YORK, USA -- Buddha is everywhere in the Metropolitan Museum of Art's Asian galleries.

You will see Buddha, the central, spiritual figure of Buddhism, one of the world's major religions, in all sizes here. Associate Curator Denise Leidy points CBS 2's Dana Tyler to one of Museum's classic examples of Buddha from India.

"The sculpture we're looking at here is one of our Indian masterpieces. It dates from 460 to 475 and is considered to be a classic image of what a Buddha would look like, So that it has a balance between absolutely, physically present being, but if you look at the face, the eyes are looking down, it seems to be introspective. You get a sense of the person who was there but had somehow moved beyond mortal concerns which is course exactly what a Buddha is."

Tyler and Leidy checks out the adjoining galleries, and find two colorful examples of Buddhist disciples from China, dating back to 1000 A.D. The sculptures are part of a group of sixteen that were found in a cave in China in the early 20th century. Leidy tells Tyler that the Met is lucky to have them, the others are in museums in China and Europe.

Buddha also makes a big impression in a 14th century painting that once covered a temple wall in China. Surrounded by regal figures, known as Bodhisattvas, this Buddha represents medicine.

In Buddhism, by the way, a Bodhisattva is an enlightened being who stays in the world to guide the rest of us.

Not far from the painting, there's another larger-than-life Bodhisatva figure. Denise says

"This is a late 6th century piece from China, it's so large it must have been placed at a crossroads or something very public, so you could imagine being in China at that point in time and walking on a dusty road and seeing it there and remembering it symbolizes compassion and feeling very assured."

Right now is the time to come and see another masterpiece of Buddhist art. It's not under glass so you can get up close to a Japanese painting from the 14th century. It depicts the death of Buddha. While a few people in the painting know that Buddha's death is actually a good thing, almost every other image, human and beast, is in despair.

Leidy tells Tyler the Met displays this work at this time of year only, when it's believed Buddha died. "This was his final lifetime, and now he's transcended all mortal concerns. Most of his followers don't see that .. you've got this elephant writhing in pain on his back, you've got this monkey depressed, in the upper right hand corner you've got his mother coming down from heaven, it's kind of a way station, she's crying so eyes are covered."

Visitors to the Metropolitan Museum of Art can explore the many forms of Buddha in the Asian Galleries.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=5,2461,0,0,1,0

No 0826( ÐÐ Nguyên Tạng)


PHẬT GIÁO VÀ TẦM ẢNH HƯỞNG ÐỐI VỚI XÃ HỘI MỸ:

Về tầm ảnh hưởng sâu rộng của Phật Giáo trong xã hội Mỹ ngày nay có phần phấn khởi hơn, vì trong một chừng mực nào đó, xã hội Mỹ đã ít nhiều đều có sự ảnh hưởng của Phật Giáo. Phil Jackson, huấn luyện viên của đội tuyển bóng rổ bang Chicago, từng đoạt cúp vô địch thế giới, đã tuyên bố rằng, thiền học Phật Giáo đã giúp ông trở nên bình tĩnh hơn khi đối đầu với những tình huống căng thẳng nhất trong khi ông làm công tác huấn luyện. Ông cũng thường khuyến khích học trò của ông loại bỏ cái bản ngã cố hữu của họ, nếu họ muốn có một đội bóng tốt. Nhà khiêu vũ bậc thầy của Mỹ, Erick Hawkins, lý luận rằng thiền định đã cho phép ông tìm đến đỉnh cao của nghệ thuật biểu diễn. Trong khi Richard Gere, ngôi sao điện ảnh hàng đầu của Holywood, thì tuyên bố "Đạo Phật đã dạy cho tôi sự khoan dung, lắng nghe và cố gắng hiểu người khác". Trong lĩnh vực ca nhạc, ngôi sao gạo cội Tina Turner cũng thổ lộ "Tôi cứ nghĩ đó là trò phù thủy, nhưng kỳ thực Đạo Phật đã thay đổi cả đời tôi". Và nhiều người làm công tác ủng hộ, vận động nam nữ bình quyền cũng đã trở về với Phật Giáo, vì họ cho rằng chính giáo lý bình đẳng của Phật Giáo đã giúp cho phụ nữ Mỹ nhận ra được tiềm năng và kỷ năng đầy ắp bên trong họ. Các nhà bảo vệ môi trường cũng xem giáo lý từ bi của Phật Giáo như là những nguyên tắc cơ bản để kêu gọi mọi người trân trọng và giữ gìn môi trường sinh thái.

PHẬT GIÁO VÀ NỀN GIÁO DỤC MỸ:

Phật giáo không những tạo sự ảnh hưởng rộng rãi ngoài xã hội mà còn đi thẳng vào học đường Mỹ. Hiện tại ở Mỹ có trên 15 Đại học có phân khoa Phật học, cung cấp đầy đủ chương trình Phật học cùng với việc cấp phát văn bằng từ cử nhân cho đến tiến sĩ Phật học. Được kể đến trong nhóm này là hầu hết các đại học lớn và uy tín tại HK. Đặc biệt, ở các đại học này có nhiều giáo sư đã nghiên cứu Phật học toàn thời gian để giảng dạy hoặc viết về Phật học như Đại Học Virginia có các giáo sư Jeffrey Hopkins, Paul Groner, Karen Lang, David Germano và L. Senaviratne ; ĐH Chicago có quý GS Frank Reynolds, Paul Griffiths, Gary Ebersole và Steven Collins ; ĐH Harvard có các GS Masatoshi Nagatomi, Helen Hardacre, Charles Hallisey ; ĐH Columbia có các GS Robert Thurman, Matthew Kapstein, Ryuich Abé ; ĐH Michigan có các GS Luis Gomez, Donald Lopez, Griffith Foulk ; ĐH Princeton có các GS Gananath Obeyesekere, Jacqueline Stone, Steven Teiser ; ĐH Wisconsin có GS Minoru Kiyota và Geshe Sope ; ĐH McMaster có các GS Robert Scharf, Phyllis Granoff và K. Shinohara ; ĐH Stanford có các GS Bernard Faure và Card Bielefeldt ; ĐH California có các GS Lewis Lancaster và Padmanabh ; ĐH Northwestern có các GS George Bond và Isshi Yamada ; ĐH Hawaii có các GS David Chappell và David Kalupahana ; ĐH Carleton có các GS Bardwell Smith và Roger Jachson ; ĐH Pennsylvania có các GS Charles Prebish và Steven Heine ; ĐH Calgary có các GS Leslie Kawamura và A.W. Barber ; ĐH Saskatchewan có các GS Braj Shina và Julian Pas ; ĐH McGill có GS Richard Hayes và Arvind Sharma v.v...

Trong 30 năm gần đây , các ĐH Hoa Kỳ đã cấp phát văn bằng tiến sĩ Phật Học cho các học giả Phật Học (Buddhological Scholars), tuổi trung bình của họ là 35. Chẳng hạn như ĐH Wisconsin đã cấp phát học vị cho 10 vị ; ĐH Harvard 10 vị ; ĐH Chicago 8 vị ; ĐH Virginia 7 vị ; ĐH Yale 6 vị ; ĐH Columbia 5 vị ; ĐH Temple 5 vị ; ĐH California 4 vị ; ĐH Princeton 3 vị ; ĐH NorthWestern 3 vị ; ĐH Stanford 2 vị.

Từ lập trường kinh viện hàn lâm của mình, Phật Giáo đã thích nghi dễ dàng trên nền giáo dục của Hoa Kỳ. Ở tất cả thư viện của đại học Mỹ đều có sách báo về PG. Chẳng hạn tại đại học Kentucky, người ta có thể tìm thấy ở thư mục Phật học trên máy vi tính thì đã có 556 bài báo, 400 quyển sách và 1557 mục từ chuyên môn Phật học trên mạng Internet...
No. 0825 ( Hạt Cát lược dịch)

Phật tử thành phố Iowa tìm kiếm an bình nội tâm qua hành thiền
By Rob Daniel
Iowa City Press-Citizen
Monday, March 20, 2006
Jean Robinson trong thế liên hoa tọa trên một chiếc sofa trong phòng khách trong căn nhà trọ của cô, đôi tay trên đầu gối. Ðôi mắt khép lại, cô tập trung vào hơi thở, thỉnh thoảng cô niệm một bài chú, hoặc lần một vòng chuỗi hạt. Tiến trình tiếp tục khoảng 20 phút.

Robinson, 52 tuổi, là một trong những cư dân thành phố Iowa, người đã nghiên cứu Phật giáo trong một hình thức nào đó. Có khoảng chừng 60 người thường xuyên tham dự các buổi nghiên cứu giáo lý hoặc thực hành thiền định tại Trung Tâm Thiền Tập Phật Giáo Jalandhara tại Thành Phố Iowa, Trung Tâm Thiền Tập thành phố Iowa hoặc Tso Perma ở Oxford.
Derick Kluge, giám đốc trung tâm Thiền tập thành phố Iowa nói “Sự khó khăn khi bắt đầu và tiếp tục một thời khóa biểu thiền tập thường xuyên cũng khiến cho con số người tham dự thực hành trở nên bị hạn chế.


Sự hứng thú trong việc học hỏi nhiều hơn về Phật Pháp trải rộng từ Iowa đến Oxford, nơi mà Tsoma Perma, một nhóm thực hành Phật pháp theo truyền thống Tây Tạng gặp gỡ nhau. Juanita Strait, một thành viên của nhóm Tsoma Perma, nói rằng trung bình có khoảng từ 10 đến 15 người thường xuyên hành thiền tại nhà của cô, coi như đó là một trung tâm để tụ họp.

Cô nói “ Chúng tôi chủ trì diễn giảng, một số đề tài được mở rộng cho công chúng, một số khác chỉ dành cho những người đã thực tập một thời gian.

Mục tiêu tìm kiếm an bình tĩnh lặng xuyên qua việc hành thiền đã lôi cuốn nhiều tín đồ trong vùng thành phố Iowa.

Robinson nói rằng cô lớn lên trong mnột nông trại gần Baxter, tham dự các khóa lễ ở nhà thờ Ki Tô Giáo. Khi bước vào tuổi 14, Cô bắt đầu nhận ra cô không tin tưởng những gì nhà thờ đã dạy Cô.

Cô nói “Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình giống như một người Ki Tô giáo, tôi giống như một kẻ không biết gì nhiều hơn”

Cô nói có thể là cô sẽ sống trong tình trạng không biết gì trong 30 năm nữa nếu như cô không gặp được quyển sách Tử Thư Tây Tạng của Ngài Sogyal Rinpoches khi cô làm công việc thiện nguyện kiểm tra sách vở tại Thư Viện Công Cộng của thành phố Iowa. Ðọc một trang của quyển sách, cô quyết định tiếp tục tìm hiểu. Cuối cùng cô tìm gặp được Lama Ole Nydahl, một tu sĩ Du Già Phật Giáo Tây Tạng, một giảng viên, người giảng dạy thgường xuyên tại TrungTâm Phật Giáo Kim Cang Thừa Minneapolis và Madison,tiểu bang Wiscosin.

Robinson nói hiện thời cô đang trải qua giai đoạn luyện tập căn bản để thanh lọc tâm ý từ bất cứ sân hận nào mà cô có thể vướng phải.

Một thành viên khác, anh Kluge nói anh gặp được một tu sĩ trong một tu viện miển Tây Bắc Iowa ba năm trước và học hỏi phương pháp kinh nghiệm thiền quán. Anh nói anh khám phá ra rằng anh có thể giữ được một tâm thức cởi mở đối với thế giới và thực hành Phật pháp mà không cần phải vứt bỏ quá khứ Ki Tô Giáo của anh.

Anh nói “Tôi luôn cảm thấy Phật pháp thích ứng đối với bất cứ tôn giáo nào, một cách cá nhân, Phật pháp là sự thực hành chính yếu của tôi”.

Buddhists search for peace in Iowa City

Monday, March 20, 2006

By Rob Daniel
Iowa City Press-Citizen

Jean Robinson sat in the lotus position on a low couch in the living room of her apartment, her hands on her knees. Her eyes closed, she concentrated on her breathing as she meditated. On occasion, she quietly chanted a mantra in Tibetan, rolling a mala, or set of beads, between her fingers. The process continued for about 20 minutes.

"It helps ground," Robinson, 52, said of the mala. "It's an aid to help you pay attention to your thoughts. Meditation is to be aware of the thoughts and let them go."

Robinson is among a handful of Iowa City area residents who study Buddhism in some form. A rough estimate of about 60 people regularly attend teachings or meditations at the Jalandhara Buddhist Meditation Center in Iowa City, the Iowa City Zen Center or Tso Pema in Oxford.

In general, Buddhists usually maintain a low profile, and their numbers are hard to determine, said Diana Velez, a vice-president of the Jalandhara Center. One reason for this is Buddhists do not promote or proselytize their beliefs, she said.

"The point of Buddhism is for the person who is a Buddhist to work on their mind," said Velez, a student of Buddhism since 1989 and an associate professor of Spanish and Portuguese at the University of Iowa.

The difficulty of starting and continuing a regular schedule of meditation also has kept the area's regular Buddhist practitioners to a minimum, said Derick Kluge, board president of the Iowa City Zen Center.

"Interest in (Buddhism) and meditation in general has grown," Kluge, 32, said. "To do anything on a regular basis ... takes a commitment. People expect to see results real fast. It's more gradual. It's basically forming a good habit with it."

The interest in learning more about Buddhism has extended beyond Iowa City into Oxford, where Tso Pema, a group that practices Tibetan Buddhism, meets. Juanita Strait, a member of Tso Pema, said the group averages 10 to 15 people who regularly meditate in her home, which serves as the center for the gatherings.

"We host the teachers," she said. "Some teachings are open to the general public and others are restricted to those who have been practicing for a while."

According to Buddha Dharma Education Association Inc., about 300 million people worldwide practice the religion, which originated in what is today Nepal about 2,500 years ago. For its practitioners, it has provided a method of dealing with the difficulties of life, Kluge said.

"Like a lot of people, I needed something to feel a connection to in my life," he said. "For me, it's a way to deal with the things I deal with everyday."

The focus on finding peace through meditation has attracted many followers in the Iowa City area.

Robinson said she grew up on a farm near Baxter, attending the United Church of Christ. By the age of 14, she realized she did not believe in what the church taught.

"I never really felt like much of a Christian," she said. "I was more of an agnostic. I didn't like the behavior of the members."

She said she basically lived as an agnostic for the next 30 years until she came across Sogyal Rinpoche's "The Tibetan Book of Living and Dying" as she checked in books as a volunteer at the Iowa City Public Library. Reading one page of the book, she became determined to continue researching. She eventually found the Lama Ole Nydahl, a Tibetan Buddhist yogi, or teacher, who teaches regularly at Varja Yana (Diamond Way) Buddhist Groups in Minneapolis and Madison, Wis.

Robinson said she is now going through the foundational training to clear her mind of any anger she may have.

"If you stay persistent enough, it really works," she said of the regular meditation she does. "You start to notice it, but you start to put distance between it. You can see more clearly what to do about it."

Kluge said he met a Buddhist monk at monastery in northwest Iowa three years ago and learned how to experience meditation. He said he discovered that he could keep an open mind about the world and practice Buddhism without throwing away his Catholic background.

"I have always felt Buddhism is complimentary to any faith," he said. "Personally, Buddhism is the main practice for me."


Reach Rob Daniel at 339-7360 or rdaniel@press-citizen.com.
Source: Buddha Dharma Education Association Inc. and U.S. Department of State.

http://www.press-citizen.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060320/NEWS01/603200321/1079